ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.20 Květen 2014

Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem – Pevnostní
třídy 8, 10 a 12

ČSN
EN ISO 10513

02 1485

idt ISO 10513:2012

Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread – Property classes 8, 10 and 12

Écrous hexagonaux hauts autofreinés tout métal à filetage métrique à pas fin – Classes de qualité 8, 10 et 12

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10513:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10513:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10513 (02 1485) ze září 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 10513:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2013 převzala EN ISO 10513:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 225 zavedena v ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ISO 261 zavedena v ČSN ISO 261 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Přehled

ISO 724 zavedena v ČSN ISO 724 (01 4013) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Základní rozměry

ISO 898-2 zavedena v ČSN EN ISO 898-2 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

ISO 965-2 zavedena v ČSN ISO 965-2 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost tolerance

ISO 2320 zavedena v ČSN EN ISO 2320 (02 1011) Samojistné šestihranné matice z oceli – Mechanické a funkční požadavky

ISO 3269 zavedena v ČSN EN ISO 3269 (02 1018) Spojovací součásti – Přejímací kontrola

ISO 4042 zavedena v ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

ISO 4759-1 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

ISO 6157-2 zavedena v ČSN EN ISO 6157-2 (02 1016) Spojovací součásti – Povrchové vady – Část 2: Matice

ISO 8992 zavedena v ČSN ISO 8992 (02 1002) Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice

ISO 10683 zavedena v ČSN EN ISO 10683 (02 1013) Spojovací součásti – Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Bc. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 10513
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 21.060.20 Nahrazuje EN ISO 10513:1997

Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem – Pevnostní třídy 8, 10 a 12
(ISO 10513:2012)

Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread – Property classes 8, 10 and 12
(ISO 10513:2012) 

Écrous hexagonaux hauts autofreinés tout métal à filetage métrique à pas fin – Classes
de qualité 8, 10 et 12
(ISO 10513:2012)

Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit metrischem Feingewinde – Festigkeitsklassen 8, 10 und 12
(ISO 10513:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-11-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 10513:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10513:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 2 Spojovací součásti, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 Spojovací součásti, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10513:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10513:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 10513:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Rozměry 7

4 Požadavky a odkazy na mezinárodní normy 8

5 Označení 8

Bibliografie 9

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky samojistných šestihranných matic vysokých celokovových s jemnou roztečí metrického závitu jmenovitých průměrů závitu D od 8 mm až do včetně 36 mm, výrobní třídy A pro D až do včetně 16 mm a výrobní třídy B pro D nad 16 mm a pevnostní třídy 8, 10 a 12.

POZNÁMKA Rozměry matic s výjimkou rozměrů mwhmax odpovídají rozměrům uvedeným v ISO 8674.

Pokud jsou požadovány jiné specifikace, mohou být vybrány z existujících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-2, ISO 2320 a ISO 4759-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.