ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.10 Březen 2012

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou
s křížovou drážkou

ČSN
EN ISO 7051

02 1239

idt ISO 7051:2011

Cross-recessed raised countersunk (oval) head tapping screws

Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7051:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7051:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7051 (02 1239) z července 1996.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 225 zavedena v ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ISO 1478 zavedena v ČSN EN ISO 1478 (01 4068) Závity šroubů do plechu

ISO 2702 zavedena v ČSN EN ISO 2702 (02 1230) Spojovací součásti. Ocelové šrouby do plechu zakalené. Mechanické vlastnosti (ISO 2702:1992)

ISO 3269 zavedena v ČSN EN ISO 3269 (02 1018) Spojovací součásti – Přejímací kontrola

ISO 3506-4 zavedena v ČSN EN ISO 3506-4 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 4: Šrouby do plechu

ISO 4042 zavedena v ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

ISO 4757 zavedena v ČSN EN ISO 4757 (02 1040) Spojovací součásti – Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)

ISO 4759-1 zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

ISO 7721 zavedena v ČSN EN 27721 (02 1022) Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)

ISO 7721-2 zavedena v ČSN EN ISO 7721-2 (02 1022) Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Část 2: Hloubky křížových drážek (ISO 7721-2:1990)

ISO 8992 zavedena v ČSN ISO 8992 (02 1002) Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice

ISO 10683 zavedena v ČSN EN ISO 10683 (02 1013) Spojovací součásti – Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

ISO 16048 zavedena v ČSN EN ISO 16048 (02 1026) Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Čábelová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 7051
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2011

ICS 21.060.10 Nahrazuje EN ISO 7051:1994

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou
(ISO 7051:2011)

Cross-recessed raised countersunk (oval) head tapping screws
(ISO 7051:2011) 

Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
(ISO 7051:2011)

Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
(ISO 7051:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 7051:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento normativní dokument (EN ISO 7051:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Závitové a nezávitové spojovací součásti a jejich příslušenství“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2012.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech patentových práv.

Tento normativní dokument nahrazuje EN ISO 7051:1994.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7051:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 7051:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Rozměry 7

4 Specifikace a odkazy na mezinárodní normy 9

5 Označení 9

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou se závitem od ST 2,2 do ST 9,5 včetně.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.