ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.70, 53.020.30 Červenec 2009

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

ČSN
EN 13411-7+A1

02 4470

 

Terminations for steel wire ropes – Safety – Part 7: Symmetric wedge socket

Terminaisons pour câbles en acier – Sécurité – Partie 7: Boîte à coin symétrique

Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht – Sicherheit – Teil 7: Symmetrische Seilschlösser

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13411-7:2006+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13411-7:2006+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13411-7 (02 4470) z února 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1050:1996 nezavedena1)

EN 1289:1998 zavedena v ČSN EN 1289:1999 (05 1176) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů kapilární metodou – Stupně přípustnosti

EN 1290:1998 zavedena v ČSN EN 1290:2000 (05 1182) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho – Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 12385-2:2002 nezavedena2)

EN 12385-5:2002 zavedena v ČSN EN 12358-5:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

EN ISO 4063 zavedena v ČSN EN ISO 4063 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování

EN ISO 5817 zavedena v ČSN EN ISO 5817 (05 0110) Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality

EN ISO 7500-1:2004 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1:2005 (42 0322) Kovové materiály – Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Ověřování a kalibrace systému měření síly

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/EC z 29. června 1995, o sbližování právních předpisů členských států týkající se výtahů. V české republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. a nařízení vlády č. 142/2008 Sb. (s účinností od 29. prosince 2009).

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 13411-7:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2008

ICS 21.060.70, 53.020.30 Nahrazuje EN 13411-7:2002

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Terminations for steel wire ropes – Safety –
Part 7: Symmetric wedge socket 

Terminaisons des câbles en acier – Sécurité –
Partie 7: Boîte à coin symétrique

Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht – Sicherheit –
Teil 7: Symmetrische Seilschlösser

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-10 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13411-7:2006+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 3

1 Předmět normy 3

2 Citované normativní dokumenty 3

3 Termíny a definice 3

4 Seznam nebezpečí 3

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření 3

6 Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření 3

7 Informace pro používání 3

Příloha A (informativní) Konstrukce a velikosti pro jeden návrh symetrické klínové vidlicové objímky se svařovaným
tělem objímky 3

Příloha B (informativní) Doporučení pro bezpečné používání a kontrolu symetrických klínových vidlicových objímek odpovídajících příloze A, poskytované výrobcem 3

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 95/16/EC 3

Příloha ZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC 3

Příloha ZC (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 3

Bibliografie 3

Předmluva

Tento dokument (EN 13411-7:2006+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13411-7:2006.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-18.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA, ZB a ZC, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

EN 13411 se skládá z následujících částí:

Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN 12100.

Tato evropská norma byla vypracována za účelem poskytnutí prostředků zajištění shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a směrnice pro výtahy a přidružených předpisů EFTA.

Nebezpečí týkající se klínových vidlicových objímek a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a události, které jsou pokryty, jsou uvedeny v předmětu normy této části normy.

Tam, kde jsou ustanovení této normy typu C odlišná od těch, která jsou uvedená v normách typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C pro symetrické klínové vidlicové objímky, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C, přednost před ustanoveními jiných norem.

Kupující, kteří objednávají podle této normy, jsou upozorňováni na výslovné uvedení v jejich obchodní smlouvě, že dodavatel pracuje systémem zajištění jakosti, použitelným pro odpovídající část této normy (např. EN ISO 9001), aby se ujistili, že uvedené výrobky důsledně dosahují požadované úrovně jakosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na symetrické klínové vidlicové objímky pro zakončení pramenných ocelových drátěných lan vyhovujícím EN 12385-5 pro výtahy.

Tato evropská norma pokrývá symetrické klínové vidlicové objímky určené pro použití v teplotách mezi –20 °C až 100 °C.

Tato evropská norma pokrývá pouze ty symetrické klínové vidlicové objímky, které mají svařované tělo objímky.

Příklady konstrukce a velikostí symetrických klínových vidlicových objímek jsou uvedeny v informativní příloze A.

Informativní příloha B uvádí doporučení pro bezpečné používání a kontrolu symetrických klínových vidlicových objímek podle přílohy A.

Tato evropská norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech vztahujících se na symetrické klínové vidlicové objímky pro zakončení ocelových drátěných lan, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.

Nebezpečí pokrytá touto evropskou normou jsou identifikována v kapitole 4.

Tato evropská norma se použije na symetrické klínové vidlicové objímky, které jsou vyrobeny po datu jejího vydání.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.