ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Červenec 2009

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan –
Bezpečnost –
Část 2: Informace pro používání a údržbu
poskytované výrobcem

ČSN
EN 13414
  -2+A2

02 4472

 

Steel wire rope slings – Safety – Part 2: Specification for information for use and maintenance to be provided
by the manufacturer

Élingues en câbles d’acier – Sécurité – Partie 2: Spécifications sur les informations à fournir par le fabricant concernant
l’utilisation et la maintenance

Anschlagseile aus Strahldrahtseilen – Sicherheit – Teil 2: Vom Hersteller zu liefernde Informationen für Gebrauch
und Instandhaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13414  -2:2003+A2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 13414  -2:2003+A2:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13414  -2 (02 4472) z července 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2005 a změnu A2 z října 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" a #$. Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“ a „#vypuštěný text$“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991/A1:1995nezavedena1)

EN 1050:1996nezavedena2)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 13414  -2:2003+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 13414  -2:2003

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

Steel wire rope slings – Safety –
Part 2: Specification for information for use and maintenance
to be provided by the manufacturer 

Élingues en câbles d’acier – Sécurité –
Partie 2: Spécifications sur les informations
à fournir par le fabricant concernant l’utilisation
et la maintenance

Anschlagseile aus Strahldrahtseilen – Sicherheit –
Teil 2: Vom Hersteller zu liefernde Informationen
für Gebrauch und Instandhaltung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-25 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2005-08-01 a změnu 2, která byla schválena CEN 2008-09-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kterého-
koliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13414  -2:2003+A2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Nebezpečí 6

5 Bezpečnostní požadavky 7

Příloha A (informativní)  Příklad dokumentovaných informací poskytovaných výrobcem pro používání
a údržbu vázacích prostředků z drátěných lan pro všeobecné zdvihací práce 8

Příloha ZA (informativní)  #Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC$ 20

Příloha ZB (informativní)  #Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC$ 21

Bibliografie 22

Předmluva

Tento dokument (EN 13414-2:2003+A2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, smyčky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13414-2:2003.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2005-08-01 a změnu 2, která byla schválena CEN 2008-09-18.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !" a  #$.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

#Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.$

Další části této evropské normy jsou:

Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma pro zajištění způsobu shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Rozsah nebezpečí, která jsou pokrytá, je uveden v předmětu normy.

1 Předmět normy

Tato část EN 13414 specifikuje informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem vázacích prostředků z drátěných lan.

POZNÁMKANěkteré kapitoly se týkají jednotlivých částí a příslušenství odpovídající EN 1677 části 1 až 6.

Příloha A je informativní a poskytuje některé detailní informace pro používání a údržbu, které mohou být vhodné pro všeobecné zdvihací práce.

Nebezpečí obsažená v této částí EN 13414 jsou uvedena v kapitole 4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.