ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.65                                                                                                                                  Červen 2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost -
Část 5: Pramenná lana pro výtahy

ČSN
EN 12385-5

02 4302

 

Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts

Câbles en acier - Sécurité - Partie 5: Câbles à torons pour ascenseurs

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Litzenseile für Aufzüge

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12385-5:2002. Evropská norma EN 12385-5:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12385-5:2002. The European Standard EN 12385-5:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12385-5 (02 4302) z května 2003.

Touto normou spolu s ČSN EN 12385-1 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-2 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-4 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-7 (02 4302) z června 2004, ČSN EN 12385-8 (02 4302) z června 2004 a ČSN EN 12385-9 (02 4302) z června 2004 se ruší ČSN 02 4300 z 1980-02-15, ČSN 02 4305 z 1961-03-18, ČSN 02 4308 z 1983-02-11, ČSN 02 4310 z 1977-01-27, ČSN 02 4311 z 1988-12-21, ČSN 02 4312 z 1977-01-27, ČSN 02 4313 z 1977-04-15, ČSN 02 4314 z 1977-08-18, ČSN 02 4315 z 1984-10-31, ČSN 02 4317 z 1984-10-31, ČSN 02 4320 z 1977-08-18, ČSN 02 4321 z 1979-10-08, ČSN 02 4322 z 1980-12-29, ČSN 02 4323 z 1969-11-12, ČSN 02 4324 z 1969-11-12, ČSN 02 4335 z 1982-11-18, ČSN 02 4336 z 1969-11-12, ČSN 02 4337 z 1969-11-12, ČSN 02 4338 z 1969-11-12, ČSN 02 4339 z 1969-11-12, ČSN 02 4340 z 1973-11-07, ČSN 02 4341 z 1969-11-12, ČSN 02 4342 z 1969-11-12, ČSN 02 4343 z 1969-11-12, ČSN 02 4344 z 1969-11-12, ČSN 02 4345 z 1969-11-12, ČSN 02 4346 z 1969-11-12, ČSN 02 4347 z 1969-11-12, ČSN 02 4348 z 1969-11-12, ČSN 02 4349 z 1969-11-12, ČSN 02 4350 z 1969-11-12, ČSN 02 4351 z 1969-11-12, ČSN 02 4352 z 1969-11-12, ČSN 02 4355 z 1969-11-12, ČSN 02 4361 z 1969-11-12, ČSN 02 4362 z 1969-11-12, ČSN 02 4363 z 1969-11-12, ČSN 02 4372 z 1977-08-18, ČSN 02 4373 z 1981-05-04, ČSN 02 4374 z 1983-12-07, ČSN 02 4380 z 1969-11-12, ČSN 02 4381 z 1969-11-12, ČSN 02 4385 z 1969-11-12.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          68951
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12385-5:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12385-5 z května 2003 převzala EN 12385-5:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10264-2:2002 zavedena v ČSN EN 10264-2:2003 (42 1073) Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití

EN 12385-1:2002 zavedena v ČSN EN 12385-1:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 12385-2 zavedena ČSN EN 12385-2 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

ISO 4346 zavedena v ČSN ISO 4346 (02 4303) Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/16/ES z 29. června 1995, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100 - Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12385-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.55

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts

 

Câbles en acier - Sécurité - Partie 5: Câbles

à torons pour ascenseurs

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit -
Teil 5: Litzenseile für Aufzüge

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-11-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12385-5:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

     Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Seznam nebezpečí.................................................................................................................................................................... 6

5    Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření............................................................................................................................ 7

6    Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření......................................................................................................... 9

7    Informace pro používání......................................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Výpočet minimální síly při přetržení pro lana tříd pokrytých tabulkami 6 až 10.......................... 16

Příloha B (informativní) Informace, které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou........................................ 17

Příloha ZA (Informativní) Vztah tohoto dokumentu ke směrnicím ES.................................................................................. 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12385-5:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168, „Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu

Další části EN 12385 jsou:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Definice, označování a klasifikace

Část 3: Informace pro používání a údržbu

Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

Část 8: Pramenná nosná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

Část 1 poskytuje všeobecné požadavky pro části 4 až 10.

Toto je první vydání této části.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Shoda s touto částí této evropské normy, která byla vypracována jako harmonizovaná norma, je jedním ze způsobu zajištění shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro výtahy.

Tato část této evropské normy je normou typu C, jak stanoví EN 292.

V průběhu přípravy této normy bylo předpokládáno, že bude vedeno jednání mezi kupujícím a výrobcem, obsahující zamýšlené účely lana.

Ačkoliv tabulky sil při přetržení a hmotností jsou poskytnuté pro počet více spojených tříd, průměrů a tříd pevností lana, tato část této normy není omezena jen na ty, které jsou uvedené, za předpokladu, že všechny další požadavky jsou splněny.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná lana nosná, vyvažovací a lana omezovačů rychlostí pro lanové pohony a hydraulické výtahy, pohybující se mezi vedeními.

Jednotlivá nebezpečí obsažená v této části jsou identifikována v kapitole 4.

Tato část této evropské normy nestanoví požadavky na informace pro používání jiné než ty, které jsou uvedeny v kapitole 7 části 1. Nepokrývá žádné požadavky na lana s upevněnými koncovkami.

Hodnoty minimální síly při přetržení pro více spojených tříd, velikostí a tříd pevností lan, jsou stanovené v tabulkách 6 až 10.-- Vynechaný text --