ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.140; 23.040.80

Červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové
spoje přicházející do kontaktu s plyny
první, druhé a třetí třídy a horkou vodou -
Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

ČSN
EN 75 1-1

02 9285

 

 

 

Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1:

Anaerobic jointing compounds

Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1 ère, 2 ème et 3 ème famille et de l'eau chaude - Partie 1: Composition d'étanchéité anaérobie

Dichtmittel für Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. and 3. Familie und Heißwasser - Teil 1: Anaerobe Dichtmittel

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 751-1:1996. Evropská norma EN 751-1:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 751-1:1996. The European Standard EN 751-1:1996 has the status of Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
51806


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (014034)

ISO 228-1  zavedena v ČSN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (014033)

EN ISO 2160 zavedena v ČSN EN ISO 2160 Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce (656075)

EN 437 zavedena v ČSN EN 437 Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebitelů (061001)

EN 10242 zavedena v ČSN EN 10242 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity (138200)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, IČO 47 91 03 81, Zdena Lapčíková

Technická normalizační komise: ZNK 23 Pryž

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 751-1

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 21.140; 23.040.80

Deskriptory: pipe fittings, gas pipes, water pipes, hot water, threaded fittings, sealing materials, definitions, specifications, tests, effectiveness, marking

 

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

 

Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds

Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1 ère, 2 ème et 3 ème famille et de l'eau chaude - Partie 1: Composition d'étanchéité anaérobie

Dichtmittel für Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. and 3. Familie und Heißwasser - Teil 1: Anaerobe Dichtmittel

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-11-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jak oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Klasifikace těsnicích prostředků

6

5

Požadavky

6

5.1

Požadavky, které má splňovat dodaný těsnicí prostředek

6

5.2

Požadavky, které má těsnicí prostředek splňovat po montáži

7

5.3

Opakovaná zkouška

7

6

Zkušební materiál a dokumentace

7

6.1

Zkušební materiál

7

6.2

Zkušební dokumentace

7

7

Zkušební metody

8

7.1

Zkoušení dodaných těsnicích prostředků

8

7.2

Zkoušení těsnicích prostředků po montáži

8

8

Značení a návod

10

8.1

Značení na obalech

10

8.2

Návod

10

 

Předmluva

 

Text normy byl vypracován CEN/TC 108 „Těsnicí materiály a mazadla pro plynové aplikace a plynová zařízení" , jejíž sekretariát řídí NNI.

Této evropské normě se nejpozději do června 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do června 1997.

Tato evropská norma se skládá z následujících částí:

- Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

- Část 2: Netvrdnoucí těsnicí prostředky

- Část 3: Nespékané pásky z PTFE

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Úvod

 

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro anaerobní těsnicí prostředky pro kovové závitové spoje. Tato těsniva ve formě kapaliny, gelu nebo pasty vulkanizují uvnitř štěrbiny závito-


Strana 5

vého spoje bez přítomnosti kyslíku, katalyzované kovem závitového spoje. Vulkanizační reakcí, která je závislá na teplotě a čase, je polymerní materiál vytvarován, čímž vyplní štěrbinu a mikronepřesnosti závitu, pevně se naváže na povrch kovu a tím závitový spoj utěsní.

Anaerobní těsnicí prostředky mohou být připraveny pro různou úroveň ztuhnutí. Uživatelé těchto materiálů by proto měli konzultovat informace s výrobcem ke zjištění toho, který stupeň je vhodný pro aplikaci např. velikost závitu, materiály spojů, a zda-li spoj musí být rozebírán nebo demontován.

Jelikož nejen mechanická pevnost závitového spoje, ale také těsnicí vlastnosti anaerobních těsnicích materiálů jsou ovliněny přípravou závitů a dalšími faktory, musí se postupovat podle návodů výrobce těsnicího materiálu. Je důležité, aby na plynových instalacích pracovaly pouze kompetentní osoby.

Pro aplikace mimo předmět této normy by mělo být použití předem konzultováno s výrobcem.

Je důležité poznamenat, že jednou sestavené závitové spoje by neměly být nikdy upravovány. Kde se ukazuje nutné demontovat spoje, měly by být kompletně rozšroubovány, očištěny a znovu sestaveny s použitím nového těsnicího prostředku.

Univerzálně použitelný těsnicí prostředek může být použit pro všechny plyny, pitnou vodu a pro instalace horké vody.

Co se týká možných nepříznivých vlivů těsnicích prostředků, zahrnutých v této evropské normě, na kvalitu pitné vody, neposkytuje tato norma žádnou informaci, zda mohou být tyto těsnicí prostředky použity bez omezení v kterékoli členské zemi EU nebo ESVO. Charakteristiky těsnicích prostředků a jejich použití by měly vyhovovat běžným omezením, pokud existují, v závisloslosti na přijetí ověřitelných evropských kritérií.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma uvádí požadavky a zkušební metody pro anaerobní těsnicí prostředky (dále označovány jako „těsnicí prostředky" ) vhodné k těsnění závitových kovových spojů specifikovaných v ISO 7-1. Tyto těsnicí prostředky jsou určeny pro použití v kontaktu s plyny první třídy (town gas), druhé třídy (natural gas) a třetí třídy (LPG kromě LPG v kapalné formě) a s horkou vodou systémů vytápění podle tabulky 1.

 -- Vynechaný text --