ICS 21.060.01

ČSN

EN 15048-1

 

02 1043

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15048-1 (02 1043) z prosince 2007.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.