ČESKÁ NORMA

ICS 21.140;83.060

Březen 1997

Pryžové materiály pro těsnění
a membrány pro spotřebiče plynných
paliv a zařízení na plynná paliva

ČSN
EN 549

02 9283

 

 

 

Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment

Matériaux à base de caoutchouc pour joints et membranes destinés aux appareils à gaz et appareillages le gaz

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen

 

Tato norma je identická s EN 549:1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B- 1050 Brussels.

 

This national standard is identical with EN 549:1994 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení tahových vlastností (62 1436)

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD) (62 1433)

ISO 188   dosud nezavedena

ISO 247   dosud nezavedena

ISO 471 zavedena v ČSN ISO 471 Pryž. teploty, vlhkosti a doby pro kondicionaci a zkoušení (62 1403)

ISO 815 zavedena v ČSN ISO 815 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer. Stanovení trvalé deformace v tlaku při laboratorních, zvýšených nebo snížených teplotách (62 1456)

ISO 1400 nezavedena, nahrazena ISO 48 zavedenou v ČSN ISO 48

ISO 1407 zavedena v ČSN ISO 1407 Kaučuk a pryž. Stanovení rozpouštědlového extraktu (62 1112)

ISO 1431-1 zavedena v ČSN ISO 1431-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer. odolnost proti vzniku ozónových trhlin. Část 1: Stanovení za statické deformace (62 1527)

ISO 1817 zavedena v ČSN ISO 1817 Pryž. Stanovení účinku kapalin (62 1510)

ISO 4648 zavedena v ČSN ISO 4648 Pryž vulkanizovaná a termoplastická. Stanovení rozměrů zkušebních vzorků a výrobků pro účely zkoušení (62 1401)

ISO 4650   dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 62 1522 Pryž. Metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí ve vzduchu

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, IČO 47 91 03 81, Zdena Lapčíková

Technická normalizační komise: TNK 23 PRYŽ

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

 

ã Český normalizační institut, 1997
21817


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 549

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 21.140;83.060

 

Deskriptory: household appliances, gas appliances, adjusting systems, membranes, seals: stoppers, rubber products, classifications, specifications, mechanical properties, tests

 

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

 

Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment

Matériaux à base de caoutchouc pour joints et membranes à gaz et appareillages destinés aux appareils pour le gaz

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-11-08. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Luxemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Informace poskytované výrobcem

6

5

Klasifikace

6

6

Požadavky

6

7

Metody zkoušení

8

Příloha A (normativní) Hodnocení součástek pomocí fyzikálních a chemických zkušebních metod

12

Příloha B (normativní) Hodnocení součástek pomocí infraredu

16

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena Technickou komisí CEN/TC 108 „ Těsnicí materiály a maziva pro plynové spotřebiče a plynové přístroje" pod sekretariátem NNI.

 

Tato evropská norma je kompilací EN 278:1991, EN 279:1991 a EN 291:1992

 

Příloha A je normativní a obsahuje „Hodnocení součástí (hotových výrobků) pomocí metod pro fyzikální a chemické zkoušky", Příloha B je také normativní a obsahuje „Hodnocení součástí pomocí infraredu"

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Této evropské normě se nejpozději do prosince 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do prosince 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Úvod

 

Tato evropská norma uvádí požadavky na materiál, který se používá na výrobu těsnění a membrán. Uvádí metody zkoušení prováděné na předepsaných zkušebních tělesech odebraných z materiálu ve formě desek, neboť malé rozměry většiny součástek neumožňují přípravu zkušebních těles potřebných pro provedení úplné řady zkoušek ze standardních vzorků.

 

Pro ověření bezpečnosti a funkční schopnosti součástek se dovoluje provést dodatečné zkoušky na součástce umístěné ve spotřebiči plynných paliv nebo zařízení na plynná paliva. Tyto zkoušky by měly být provedeny za podmínek co nejvíce shodných s podmínkami použití, které odpovídají příslušným normám pro plynové spotřebiče nebo přístroje.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma uvádí požadavky a odpovídající zkušební metody pro pryžové materiály používané pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva, které jsou v kontaktu s hořlavými plyny první, druhé a třetí třídy. Uvádí také


Strana 5

klasifikaci založenou na teplotním rozsahu použití a tvrdosti. Tato norma platí pro materiály ze kterých jsou vyrobeny homogenní těsnění a homogenní nebo vyztužené membrány.

 

Normální rozsah provozních teplot pokrytých touto normou je 0 oC až 60 oC. Jsou také uvedeny zkoušky pro aplikace, při kterých se membrány používají v rozsahu od - 20 oC do + 80 oC a těsnění v rozsahu od - 20 oC do + 150 oC. Pro teploty ležící mimo tento rozsah, by měl uživatel vhodnost použití pryže konzultovat s výrobcem.

 

Norma obsahuje dvě normativní přílohy uvádějící hodnocení součástek, vyrobených z předem odzkoušených materiálů, které podle prohlášení výrobce spotřebiče nebo zařízení nebo dodavatele součástek, vyhovovaly požadavkům této normy.

 

Norma není vhodná pro silikonové pryže používané buď při jmenovitém tlaku nad 200 mbar nebo při teplotách pod 0 oC pro plyny třetí třídy hořlavost, kde je možnost kondenzace. Tato norma také není vhodná pro těsnění a membrány pro plynové transmisní systémy ani pro zařízení používané na rozvod plynů první a druhé třídy hořlavosti.

 -- Vynechaný text --