ČESKÁ NORMA

MDT 621.886.114

Srpen 1995

Spojovací součásti
KUŽELOVÉ KOLÍKY NEZAKALENÉ
(ISO 2339:1986)

ČSN
EN 22 339

02 2153

 

 

 

Fasteners. Taper pins, unhardened (ISO 2339:1986)

Eléments de fixation. Goupilles de position coniques non trempées (ISO 2339:1986)

Verbindungselemente. Kegelstifte, ungehärtet (ISO 2339:1986)

 

Tato mezinárodní norma je identická s EN 22339:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxeles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 22339:1992 and is published with permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxeles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2081 zavedena v ČSN ISO 2081 Ochrana proti korozi. Kovové elektrolyticky vyloučené povlaky na železe nebo oceli (03 8511)

ISO 3269 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 4520 zavedena v ČSN ISO 4520 Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky (03 8630)

 

Další souvisící normy

ČSN 02 1003 Spojovací součásti. Názvosloví

 

ã Český normalizační institut, 1995
17575


Strana 2

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 2153 z 14. 7. 1988 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

K podstatným změnám patří:

-  vypuštění mezních úchylek kuželovitosti;

-  vypuštění údajů o hmotnosti;

-  změna označení;

-  vypuštění tolerance jmenovitého rozměru l js15.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ekodo Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK  9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 22339

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.886.114

 

Deskriptory: Fasteners, taper pins, dimensions, specification, designation

 

KUŽELOVÉ KOLÍKY NEZAKALENÉ (ISO 2339:1986)

 

Taper pins, unhardened (ISO 2339:1986)

Goupilles de position coniques non trempées (ISO 2339:1986)

Kegelstifte, ungehärtet (ISO 2339:1986)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 17. 7. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat na Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Úvod

 

V roce 1992 se technická komise CEN/TC 185 Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství (sekretariátem pověřen DIN) rozhodla předložit tuto mezinárodní normu ISO 2339:1986 Kuželové kolíky nezakalené

k formálnímu hlasování beze změn.

Výsledek byl pozitivní.

 

Země povinné převzít tuto mezinárodní normu musí zveřejnit národní normu identickou s touto evropskou normou nejpozději do 31. 1. 1993 a příslušné národní normy je třeba nejpozději do 31. 1. 1993 zrušit.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 2339:1986 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma popisuje vlastnosti nezakalených kuželových kolíků s metrickými rozměry a jmenovitými průměry d od 0,6 mm do 50 mm včetně.

 -- Vynechaný text --