ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.10 Únor 2016

Systémy environmentálního managementu –
Požadavky s návodem pro použití

ČSN
EN ISO 14001

01 0901

idt ISO 14001:2015

Environmental management systems – Requirements with guidance for use

Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation

Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14001:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14001 (01 0901) z června 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text normy proti předchozímu vydání je technicky revidován.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 14004 (01 0904) Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systé-
mům a podpůrným metodám

ČSN EN ISO 14006 (01 0906) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu

ČSN EN ISO 14031 (01 0931) Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice

ČSN EN ISO 14044 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN ISO 14063 (01 0963) Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

TNI 01 0350 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku A.5.2 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Zpracovatel: CTN při České společnosti pro jakost, o. s., IČ 00417955, Ing. Ondřej Hykš, ve spo-
lupráci s CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 14001
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2015

ICS 13.020.10 Nahrazuje EN ISO 14001:2004

Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
(ISO 14001:2015)

Environmental management systems – Requirements with guidance for use
(ISO 14001:2015) 

Systèmes de management environnemental –
Exigences et lignes directrices pour son utilisation
(ISO 14001:2015)

Umweltmanagementsysteme – Anforderungen
mit Anleitung zur Anwendung
(ISO 14001:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 14001:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN ISO 14001:2015) vypracovala tech-
nická komise ISO/TC 207 Environmentální manage-
ment
.

 

This document (EN ISO 14001:2015) has been pre-
pared by Technical Committee ISO/TC 207 Environ-
mental management.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2016.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2016, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2016.

 

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14001:2004.

 

This document supersedes EN ISO 14001:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdru-
žením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

 

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO 14001:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 14001:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of ISO 14001:2015 has been approved by CEN as EN ISO 14001:2015 without any modification.

  

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 7

0 Úvod 8

0.1 Výchozí podmínky 8

0.2 Cíl systému environmentálního managementu 8

0.3 Faktory úspěchu 9

0.4 Model Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej 9

0.5 Obsah této mezinárodní normy 11

1 Předmět normy 13

2 Citované dokumenty 13

3 Termíny a definice 13

3.1 Termíny vztahující se k organizaci a vedení
(leadershipu) 13

3.2 Termíny vztahující se k plánování 15

3.3 Termíny vztahující se k podpoře a provozu 17

3.4 Termíny vztahující se k hodnocení a zlepšování
výkonnosti 18

4 Kontext organizace 19

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu 19

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním
zainteresovaných stran 20

4.3 Určování rozsahu systému environmentálního
managementu 20

4.4 Systém environmentálního managementu 20

5 Vedení (leadership) 20

5.1 Vedení (leadership) a závazek 20

5.2 Environmentální politika 21

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci
organizace 22

6 Plánování 22

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí 22

6.1.1 Obecně 22

6.1.2 Environmentální aspekty 23

6.1.3 Závazné povinnosti 23

6.1.4 Plánování opatření 24

6.2 Environmentální cíle a plánování jejich
dosažení 24

6.2.1 Environmentální cíle 24

6.2.2 Plánování opatření pro dosažení
environmentálních cílů 24

7 Podpora 25

7.1 Zdroje 25

7.2 Kompetence 25

7.3 Povědomí 25

7.4 Komunikace 25

7.4.1 Obecně 25

 

Foreword 7

0 Introduction 8

0.1 Background 8

0.2 Aim of an environmental management system 8

0.3 Success factors 9

0.4 Plan-Do-Check-Act model 9

0.5 Contents of this International Standard 11

1 Scope 13

2 Normative references 13

3 Terms and definitions 13

3.1 Terms related to organization and leadership 13

3.2 Terms related to planning 15

3.3 Terms related to support and operation 17

3.4 Terms related to performance evaluation
and improvement 18

4 Context of the organization 19

4.1 Understanding the organization and its context 19

4.2 Understanding the needs and expectations
of interested parties 20

4.3 Determining the scope of the environmental
management system 20

4.4 Environmental management system 20

5 Leadership 20

5.1 Leadership and commitment 20

5.2 Environmental policy 21

5.3 Organizational roles, responsibilities
and authorities 22

6 Planning 22

6.1 Actions to address risks and opportunities 22

6.1.1 General 22

6.1.2 Environmental aspects 23

6.1.3 Compliance obligations 23

6.1.4 Planning action 24

6.2 Environmental objectives and planning
to achieve them 24

6.2.1 Environmental objectives 24

6.2.2 Planning actions to achieve environmental
objectives 24

7 Support 25

7.1 Resources 25

7.2 Competence 25

7.3 Awareness 25

7.4 Communication 25

7.4.1 General 25

 

Strana

 

Page

7.4.2 Interní komunikace 26

7.4.3 Externí komunikace 26

7.5 Dokumentované informace 26

7.5.1 Obecně 26

7.5.2 Vytváření a aktualizace dokumentovaných
informací 27

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací 27

8 Provoz 27

8.1 Plánování a řízení provozu 27

8.2 Havarijní připravenost a reakce 28

9 Hodnocení výkonnosti 29

9.1 Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování 29

9.1.1 Obecně 29

9.1.2 Hodnocení souladu 29

9.2 Interní audit 30

9.2.1 Obecně 30

9.2.2 Program interního auditu 30

9.3 Přezkoumání systému managementu 30

10 Zlepšování 31

10.1 Obecně 31

10.2 Neshoda a nápravné opatření 31

10.3 Neustálé zlepšování 32

Příloha A (informativní) Návod k používání této
mezinárodní normy 33

Příloha B (informativní) Porovnání ISO 14001:2015
a ISO 14001:2004 52

Bibliografie 55

Český abecední rejstřík 56

 

7.4.2 Internal communication 26

7.4.3 External communication 26

7.5 Documented information 26

7.5.1 General 26

7.5.2 Creating and updating 27

7.5.3 Control of documented information 27

8 Operation 27

8.1 Operational planning and control 27

8.2 Emergency preparedness and response 28

9 Performance evaluation 29

9.1 Monitoring, measurement, analysis
and evaluation 29

9.1.1 General 29

9.1.2 Evaluation of compliance 29

9.2 Internal audit 30

9.2.1 General 30

9.2.2 Internal audit programme 30

9.3 Management review 30

10 Improvement 31

10.1 General 31

10.2 Nonconformity and corrective action 31

10.3 Continual improvement 33

Annex A (informative) Guidance on the use
of this International Standard 33

Annex B (informative) Correspondence between
ISO 14001:2015 and ISO 14001:2004 52

Bibliography 55

English alphabetical index of terms 56

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

 

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozor-
nost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypra-
cován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během pří-
pravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not con-
stitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 207 Environmentální management, subkomise SC 1 Systémy environmentálního managementu.

 

The committee responsible for this document is Techni-
cal Committee ISO/TC 207, Environmental manage-
ment
, Subcommittee SC 1, Environmental management systems.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 14001:2004), které bylo technicky zrevidováno. Také zahrnuje opravu ISO 14001:2004/Cor.1:2009.

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 14001:2004), which has been technically revised. It also incorporates the Technical Corrigendum ISO 14001:2004/Cor.1:2009.

 

0 Úvod

 

0 Introduction

0.1 Výchozí podmínky

 

0.1 Background

Dosažení rovnováhy mezi životním prostředím, spo-
lečností a ekonomikou se považuje za podstatné pro plnění potřeb současnosti, aniž by byla ohrožena schop-
nost budoucích generací uspokojovat své potřeby. Udr-
žitelného rozvoje jako cíle se dosáhne vyvážením tří pilířů udržitelnosti.

 

Achieving a balance between the environment, society and the economy is considered essential to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Sustainable development as a goal is achieved by balancing the three pillars of sustainability.

Společenská očekávání ve vztahu k udržitelnému roz-
voji, transparentnosti a odpovědnosti se vyvinula v sou-
vislosti se stále přísnějšími právními předpisy, rostou-
cími tlaky na životní prostředí v důsledku znečišťování, neefektivního využívání zdrojů, nesprávného nakládání s odpady, klimatických změn, zhoršování ekosystémů a ztráty biodiverzity (biologické rozmanitosti).

 

Societal expectations for sustainable development, trans-
parency and accountability have evolved with increa-
singly stringent legislation, growing pressures on the environment from pollution, inefficient use of resources, improper waste management, climate change, degra-
dation of ecosystems and loss of biodiversity.

To přimělo organizace přijmout systematický přístup k environmentálnímu managementu implementováním systémů environmentálního managementu s cílem při-
spět k „environmentálnímu pilíři“ udržitelnosti.

 

This has led organizations to adopt a systematic approach to environmental management by implementing envi-
ronmental management systems with the aim of con-
tributing to the environmental pillar of sustainability.

 

0.2 Cíl systému environmentálního managementu

 

0.2 Aim of an environmental management system

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout orga-
nizacím systematický rámec pro ochranu životního pro-
středí a reagovat na měnící se environmentální pod-
mínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Norma specifikuje požadavky, které umožňují organi-
zaci dosahovat zamýšlených výstupů, které si stano-
vuje pro svůj systém environmentálního managementu.

 

The purpose of this International Standard is to provide organizations with a framework to protect the environ-
ment and respond to changing environmental condi-
tions in balance with socio-economic needs. It speci-
fies requirements that enable an organization to achieve the intended outcomes it sets for its environmental management system.

Systematický přístup k environmentálnímu manage-
mentu může vrcholovému vedení poskytovat informace pro budování úspěchu v dlouhodobém horizontu a hle-
dání možností přispívajících k udržitelnému rozvoji

 

A systematic approach to environmental management can provide top management with information to build success over the long term and create options for contributing to sustainable development by:

 • ochranou životního prostředí, a to předcházením nebo zmírňováním negativních dopadů na životní prostředí;

 

  protecting the environment by preventing or miti-
  gating adverse environmental impacts;

  zmírňováním možných nepříznivých účinků environ-
  mentálních podmínek na organizaci;

 

  mitigating the potential adverse effect of environ-
  mental conditions on the organization;

  podporou organizace při plnění závazných povin-
  ností;

 

  assisting the organization in the fulfilment of com-
  pliance obligations;

  zlepšováním environmentální výkonnosti;

 

  enhancing environmental performance;

  řízením nebo ovlivňováním způsobu, jakým jsou produkty a služby organizace navrhovány, vytvá-
  řeny, distribuovány, spotřebovávány a likvidovány (odstraňovány) s využitím hledisek životního cyklu, jejichž pomocí lze zabránit environmentálním dopa-
  dům z nechtěného přesunu na jiné místo v rámci životního cyklu;

 

  controlling or influencing the way the organization’s products and services are designed, manufactured, distributed, consumed and disposed by using a life cycle perspective that can prevent environmental impacts from being unintentionally shifted elsewhere within the life cycle;

 
 • dosažením finančních a provozních výhod, které mohou vyplynout z implementování alternativ šetr-
  ných k životnímu prostředí a upevňujících pozici organizace na trhu;

 

  achieving financial and operational benefits that can result from implementing environmentally sound alternatives that strengthen the organization’s mar-
  ket position;

  sdělováním informací o životním prostředí relevant-
  ním zainteresovaným stranám.

 

  communicating environmental information to rele-
  vant interested parties.

Tato mezinárodní norma, stejně jako jiné mezinárodní normy, není určena k nárůstu nebo změně zákonných požadavků organizace.

 

This International Standard, like other International Standards, is not intended to increase or change an organization’s legal requirements.

0.3 Faktory úspěchu

 

0.3 Success factors

Úspěch systému environmentálního managementu závisí na závazku všech úrovní a funkcí v organizaci, které jsou řízeny vrcholovým vedením. Organizace mohou využít příležitosti k předcházení nebo zmírňo-
vání negativních dopadů na životní prostředí a posílit příznivé dopady na životní prostředí, zejména dopady se strategickými a konkurenčními důsledky. Vrcholové vedení může efektivně řešit rizika a příležitosti začle-
něním environmentálního managementu do svých pod-
nikatelských procesů, do strategie a rozhodování, jejich sladěním s ostatními podnikatelskými prioritami a také začleněním environmentálního řízení podniku do cel-
kového systému managementu. Prokázání úspěšné implementace této mezinárodní normy lze použít pro ujištění zainteresovaných stran, že je zaveden efektivní systém environmentálního managementu.

 

The success of an environmental management system depends on commitment from all levels and functions of the organization, led by top management. Organi-
zations can leverage opportunities to prevent or miti-
gate adverse environmental impacts and enhance bene-
ficial environmental impacts, particularly those with strategic and competitive implications. Top manage-
ment can effectively address its risks and opportunities by integrating environmental management into the orga-
nization’s business processes, strategic direction and decision making, aligning them with other business priorities, and incorporating environmental governance into its overall management system. Demonstration of successful implementation of this International Standard can be used to assure interested parties that an effective environmental management system is in place.

 

Přijetí této mezinárodní normy však nebude samo o sobě zárukou optimálních environmentálních výstupů. Použití této mezinárodní normy se může mezi jedno-
tlivými organizacemi lišit, a to z důvodu kontextu orga-
nizace. Dvě organizace mohou vykonávat podobné činnosti, ale mohou mít rozdílné závazné povinnosti, závazky v rámci environmentální politiky, environmen-
tální technologie a cíle environmentální výkonnosti, přesto budou obě plnit požadavky této mezinárodní normy.

 

Adoption of this International Standard, however, will not in itself guarantee optimal environmental outcomes. Application of this International Standard can differ from one organization to another due to the context of the organization. Two organizations can carry out simi-
lar activities but can have different compliance obli-
gations, commitments in their environmental policy, environmental technologies and environmental perfor-
mance goals, yet both can conform to the requirements of this International Standard.

Úroveň podrobností a složitosti systému environmen-
tálního managementu se bude lišit v závislosti na kon-
textu organizace, na rozsahu jejího systému environmen-
tálního managementu, na jejích závazných povinnostech a na povaze jejích činností, produktů a služeb, včetně environmentálních aspektů a souvisejících environmen-
tálních dopadů.

 

The level of detail and complexity of the environmental management system will vary depending on the con-
text of the organization, the scope of its environmental management system, its compliance obligations, and the nature of its activities, products and services, includ-
ing its environmental aspects and associated environ-
mental impacts.

0.4 Model Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej

 

0.4 Plan-Do-Check-Act model

Základ pro tento přístup, podporující systém environ-
mentálního managementu, vychází z koncepce Plánuj –
Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA). Model PDCA před-
stavuje iterativní proces používaný organizacemi k dosa-
žení neustálého zlepšování. Může se aplikovat na systém environmentálního managementu a na každý z jeho jednotlivých prvků. Lze jej ve stručnosti popsat takto:

 

The basis for the approach underlying an environ-
mental management system is founded on the concept of Plan-Do-Check-Act (PDCA). The PDCA model pro-
vides an iterative process used by organizations to achieve continual improvement. It can be applied to an environmental management system and to each of its individual elements. It can be briefly described as follows.

 
 • Plánuj: stanov environmentální cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environ-
  mentální politikou organizace.

 

  Plan: establish environmental objectives and pro-
  cesses necessary to deliver results in accordance with the organization’s environmental policy.

  Dělej: implementuj procesy tak, jak byly naplá-
  novány.

 

  Do: implement the processes as planned.

  Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k envi-
  ronmentální politice, včetně závazků, environmen-
  tálních cílů a provozních kritérií, a podávej zprávy o výsledcích.

 

  Check: monitor and measure processes against the environmental policy, including its commitments, environmental objectives and operating criteria, and report the results.

  Jednej: přijímej opatření pro neustálé zlepšování.

 

  Act: take actions to continually improve.

Obrázek 1 znázorňuje, jak by rámec, představený v této mezinárodní normě, mohl být začleněn do modelu PDCA, který může pomoci novým a existujícím uži-
vatelům pochopit význam přístupu těchto systémů.

 

Figure1 shows how the framework introduced in this International Standard could be integrated into a PDCA model, which can help new and existing users to under-
stand the importance of a systems approach.

[image]

Obrázek 1 – Vztah mezi PDCA a rámcem v této mezinárodní normě

[image]

Figure 1 – Relationship between PDCA and the framework in this International Standard

0.5 Obsah této mezinárodní normy

 

0.5 Contents of this International Standard

Tato mezinárodní norma odpovídá požadavkům ISO týkajícím se norem pro systémy managementu. Tyto požadavky zahrnují strukturu na vysoké úrovni, iden-
tický základní text a běžné termíny se základními defi-
nicemi, které jsou navrženy tak, aby byly přínosem pro uživatele, kteří implementují několik norem ISO pro systémy managementu.

 

This International Standard conforms to ISO’s require-
ments for management system standards. These require-
ments include a high level structure, identical core text, and common terms with core definitions, designed to benefit users implementing multiple ISO management system standards.

 

Tato mezinárodní norma neobsahuje požadavky, které jsou specifické pro jiné systémy managementu, např. pro management kvality, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, energetický nebo finanční management. Tato mezinárodní norma však umožňuje organizaci používat běžný přístup a uvažování zalo-
žené na rizicích s cílem sjednotit svůj systém environ-
mentálního managementu s požadavky jiných systémů managementu.

 

This International Standard does not include require-
ments specific to other management systems, such as those for quality, occupational health and safety, energy or financial management. However, this International Standard enables an organization to use a common approach and risk-based thinking to integrate its envi-
ronmental management system with the requirements of other management systems.

Tato mezinárodní norma obsahuje požadavky použí-
vané při posuzování shody. Organizace, která chce prokázat shodu s touto mezinárodní normou, může tak učinit:

 

This International Standard contains the requirements used to assess conformity. An organization that wishes to demonstrate conformity with this International Stan-
dard can do so by:

 • provedením vlastního určení a vlastního prohlášení, nebo

 

  making a self-determination and self-declaration, or

  získáním potvrzení o své shodě od stran, které mají zájem na organizaci, jako jsou např. zákazníci, nebo

 

  seeking confirmation of its conformance by parties having an interest in the organization, such as customers, or

  získáním potvrzení o vlastním prohlášení od strany externí vůči organizaci, nebo

 

  seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization, or

  získáním certifikace/registrace systému environ-
  mentálního managementu od externí organizace.

 

  seeking certification/registration of its environmen-
  tal management system by an external organization.

Příloha A poskytuje vysvětlující informace s cílem zabrá-
nit nesprávné interpretaci požadavků této mezinárodní normy. Příloha B ukazuje rozsáhlé technické porovnání předchozího vydání této mezinárodní normy a tohoto vydání. Návod týkající se implementace systémů envi-
ronmentálního managementu je uveden v ISO 14004.

 

Annex A provides explanatory information to prevent misinterpretation of the requirements of this Internatio-
nal Standard. Annex B shows broad technical corres-
pondence between the previous edition of this Interna-
tional Standard and this edition. Implementation guidance on environmental management systems is included in ISO 14004.

 

V této mezinárodní normě se používají tyto slovesné tvary:

 

In this International Standard, the following verbal forms are used:

 • „musí“ vyjadřuje požadavek;

 

  “shall” indicates a requirement;

  „má“ vyjadřuje doporučení;

 

  “should” indicates a recommendation;

  „smí“ vyjadřuje dovolení;

 

  “may” indicates a permission;

  „může“ vyjadřuje možnost nebo způsobilost.

 

  “can” indicates a possibility or a capability.

Informace označené jako „POZNÁMKA“ mají napo-
máhat porozumění nebo používání tohoto dokumentu. „Poznámky k heslu“ používané v kapitole 3 poskytují další informace, které doplňují terminologické údaje a mohou obsahovat ustanovení týkající se používání termínu.

 

Information marked as “NOTE” is intended to assist the understanding or use of the document. “Notes to entry” used in Clause 3 provide additional information that supplements the terminological data and can contain provisions relating to the use of a term.

Termíny a definice v kapitole 3 jsou uspořádány v poj-
movém pořadí s abecedním rejstříkem uvedeným na konci dokumentu.

 

The terms and definitions in Clause 3 are arranged in conceptual order, with an alphabetical index provided at the end of the document.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkon-
nosti. Tato mezinárodní norma je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti.

 

This International Standard specifies the requirements for an environmental management system that an orga-
nization can use to enhance its environmental per-
formance. This International Standard is intended for use by an organization seeking to manage its environ-
mental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability.

Tato mezinárodní norma pomáhá organizaci dosáh-
nout zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamý-
šlené výstupy systému environmentálního manage-
mentu zahrnují:

 

This International Standard helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provide value for the envi-
ronment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization’s environmental policy, the intended outcomes of an environmental manage-
ment system include:

 
 • zvýšení environmentální výkonnosti;

 

  enhancement of environmental performance;

  dodržování závazných povinností;

 

  fulfilment of compliance obligations;

  plnění environmentálních cílů.

 

  achievement of environmental objectives.

Tato mezinárodní norma je použitelná v jakékoli orga-
nizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům život-
ního cyklu. Tato mezinárodní norma neuvádí speci-
fická kritéria environmentální výkonnosti.

 

This International Standard is applicable to any organi-
zation, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence considering a life cycle per-
spective. This International Standard does not state specific environmental performance criteria.

Pro systematické zlepšení environmentálního mana-
gementu lze tuto mezinárodní normu používat celou nebo zčásti. Tvrzení o shodě s touto mezinárodní nor-
mou nejsou přijatelná, pokud nejsou všechny její poža-
davky začleněny v systému environmentálního mana-
gementu organizace a splněny bez výjimky.

 

This International Standard can be used in whole or in part to systematically improve environmental manage-
ment. Claims of conformity to this International Standard, however, are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization’s environmental management system and fulfilled without exclusion.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.