ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.10; 03.120.20; 27.010 Říjen 2015

Energetické audity –
Část 5: Kompetence energetických auditorů

ČSN
EN 16247-5

01 1505

 

Energy audits – Part 5: Competence of energy auditors

Audits énergétiques – Partie 5: Compétence des auditeurs énergétiques

Energieaudits – Teil 5: Kompetenz von Energieauditoren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16247-5:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16247-5:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 16247-1:2012 zavedena v ČSN EN 16247-1:2013 (01 1505) Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky

EN 16247-2 zavedena v ČSN EN 16247-2 (01 1505) Energetické audity – Část 2: Budovy

EN 16247-3 zavedena v ČSN EN 16247-3 (01 1505) Energetické audity – Část 3: Procesy

EN 16247-4 zavedena v ČSN EN 16247-4 (01 1505) Energetické audity – Část 4: Doprava

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ 00015679, Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

EVROPSKÁ NORMA EN 16247-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Květen 2015

ICS 03.120.10; 03.120.20; 27.010

Energetické audity –
Část 5: Kompetence energetických auditorů

Energy audits –
Part 5: Competence of energy auditors

Audits énergétiques –
Partie 5: Compétence des auditeurs énergétiques

Energieaudits –
Teil 5: Kompetenz von Energieauditoren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Řídicí centrum CEN-CENELEC

Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN/CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16247-5:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN a CENELEC.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Osobní vlastnosti 8

5 Znalosti a dovednosti 9

6 Osvojování, udržování a zlepšování
kompetence 12

Bibliografie 14

 

Foreword 5

Introduction 6

1 Scope 7

2 Normative references 7

3 Terms and definitions 7

4 Personal attributes 8

5 Knowledge and skills 9

6 Acquisition, maintenance and improvement
of competence 12

 

 


Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 16247-5:2015) vypracovala technická komise CEN/CLC/JWG 1 Energetické audity, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

This document (EN 16247-5:2015) has been prepared by Technical Committee CEN/CLC/JWG 1 “Energy audits”, the secretariat of which is held by BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2015.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2015, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by November 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN a CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

 

This document has been prepared under a mandate given to CEN and CENELEC by the European Commission and the European Free Trade Association.

Tato evropská norma je částí souboru EN 16247 Energetické audity, který sestává z následujících částí:

 • Část 1: Obecné požadavky;

 • Část 2: Budovy;

 • Část 3: Procesy;

 • Část 4: Doprava;

 • Část 5: Kompetence energetických auditorů [tento dokument].

 

This European Standard is part of the series EN 16247, Energy audits, which comprises the following:

  Part 1: General requirements;

 • Part 2: Buildings;

 • Part 3: Processes;

 • Part 4: Transport;

 • Part 5: Competence of energy auditors [the present document].

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


Úvod

 

Introduction

Energetický audit je důležitým krokem pro každou organizaci, bez ohledu na její velikost či typ, která chce zlepšit svou energetickou účinnost, snížit spotřebu energie a získat s tím související ekonomické a/nebo ekologické výhody. Důvěra v proces energetického auditu a schopnost dosáhnout jeho cílů závisí na kompetenci energetického auditora.

 

An energy audit is an important step for an organization, whatever its size or type, wanting to improve its energy efficiency, reduce its energy consumption and bring related economic and/or environmental benefits. Confidence in the energy audit process and the ability to achieve its objectives depends on the competence of the energy auditor.

Tato evropská norma určuje kompetence, které energetický auditor potřebuje, aby účinně realizoval požadavky normy EN 16247-1, které mohou být doplněny odvětvově specifickými částmi EN 16247-2, EN 16247-3 nebo EN 16247-4.

 

This European Standard specifies the competence that the energy auditor needs in order to effectively implement the requirements of EN 16247-1, which may be supplemented by the sector specific parts
EN 16247-2, EN 16247-3 or EN 16247-4.

 

Tato evropská norma se snaží harmonizovat výcvik, dovednosti a zkušenosti, které energetický auditor (auditoři) potřebuje, aby zaručil odpovídající kvalitu služby energetického auditu. Kompetence se vztahuje jak na jednotlivce, tak na tým nebo skupinu auditorů, kde je potřeba široká škála dovedností.
V případě, že energetický auditor není jednotlivec, je třeba, aby jeden z členů týmu energetických auditorů byl jmenován jako hlavní energetický auditor.

 

This European standard seeks to harmonize training, skills and experience needed by the energy auditor(s) to bring adequate quality to energy auditing services. Competence applies to an individual but would also apply to a team or group of auditors where a wide range of skills is needed. Where the energy auditor is not an individual, a member of the energy auditing team needs to be nominated as lead energy auditor.

Dovednosti, zkušenosti a vlastnosti energetického auditora jsou individuální. Nicméně větší prostory, instalace a složitější celky mohou vyžadovat doved-
nosti různých technických odborníků, kteří pracují společně. Pokud je jmenován tým energetických auditorů, měl by být složen z hlavního auditora a technických odborníků podle potřeby tak, aby tento tým splňoval požadavky na technickou kompetenci. Týmový přístup k energetickému auditu nezmírňuje nezbytnost všech jednotlivých atributů uvedených v následujících odstavcích.

 

The energy auditor's skills, experience and attributes are personal. However larger sites, installations and more complex organizations may need the skills of a variety of technical experts working together. If an energy audit team is appointed, it should be composed of a lead auditor and technical experts, as necessary, to meet the technical competence requirements. The energy audit team approach does not dilute the need for all of the individual attributes noted in the following clauses.

Požadavky obsažené v této normě by měly ener-
getickému auditorovi umožnit pochopit cíle, potřeby a očekávání organizace týkající se energetického auditu.

 

The requirements included in this standard should enable the energy auditor to understand the organization's aims, needs and expectations concerning the energy audit.


 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma specifikuje požadavky na kompetenci energetického auditora.

 

This European Standard specifies the competence requirements of the energy auditor.

Tato evropská norma může být použita pro specifikaci kvalifikačních schémat energetických auditorů na národní úrovni; organizacemi podstupujícími energe-
tický audit za účelem jmenování vhodně způsobilého energetického auditora; organizacemi, společně
s EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 a EN 16247-4, pro zajištění dobré úrovně kvality energetických auditů.

 

This European Standard can be used to specify
energy auditor qualification schemes at a national level; used by organizations undertaking energy audits to appoint a suitably competent energy auditor and used by organizations, in conjunction with
EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 and EN 16247-4, to ensure a good level of quality of the energy audits.

Tato evropská norma rovněž připouští, že všechna požadovaná odborná kompetence může spočívat v osobě jednoho energetického auditora nebo týmu energetických auditorů.

 

This European Standard also recognizes that all the competence required can reside in the energy auditor or a team of energy auditors.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.