ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.03; 03.100.40 Prosinec 2014

Hodnotový management – Slovník –
Termíny a definice

ČSN
EN 1325

01 0120

 

Value Management – Vocabulary – Terms and definitions

Management par la valeur – Vocabulaire – Termes et définitions

Value Management – Wörterbuch – Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1325:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1325:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN EN 1325-1 (01 0120) z listopadu 1997 a ČSN EN 1325-2 (01 0120) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Hlavní změnou proti předchozím normám je aktualizace termínů a jejich definic.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 14024:2000 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN při České společnosti pro jakost, o. s., IČ 00417955, Ing. Veronika Soukupová ve spolupráci s CTN PETRAŠOVÁ BRNO, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN 1325
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2014

ICS 01.040.03; 03.100.40 Nahrazuje EN 1325-1:1996, EN 1325-2:2004

Hodnotový management – Slovník –
Termíny a definice

Value Management – Vocabulary – Terms and definitions

Management par la valeur – Vocabulaire –
Termes et définitions

Value Management – Wörterbuch – Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1325:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

2.1 Obecné termíny vztahující se k hodnotě 7

2.2 Obecné termíny pro hodnotový management 9

2.3 Termíny vztahující se k základním metodám hodnotového managementu 10

Příloha A (normativní) Abecední rejstřík 17

Bibliografie 19

Předmluva

Tento dokument (EN 1325:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 279 Hodnotový management – Hodnotová analýza, funkční analýza, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1325-1:1996 a EN 1325-2:2004.

Hlavní technickou změnou ve srovnání s předchozími verzemi je aktualizace termínů a definic.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

Tato evropská norma definuje termíny pro hodnotový management (VM) s cílem vyvinout jednotný jazyk používaný při optimalizaci výkonnosti a produktivity na úrovni organizací, projektů, produktů a služeb.

Hodnotový management je založen na pojmu hodnota a na funkčním přístupu.

Přístupy a metody hodnotového managementu se používají na obecné úrovni řízení společností a organizací, při vývoji produktů a služeb nebo pro vypracování optimalizovaného řešení mnoha druhů průmyslových a organizačních problémů.

Velmi důležitými faktory celkové efektivnosti a konkurenceschopnosti společností a organizací je sladění těchto přístupů a metod pro konečné účely zkoumaných záležitostí nebo jejich funkcí a vyhledávání přístupů a metod pro optimalizaci těchto funkcí ve vztahu k prostředkům, zdrojům nebo nákladům, které jsou nezbytné pro jejich dosažení.

Evropské normy se vypracovávají s cílem podpořit jednotné pojmy, jakož i odbornost a efektivnost v evropských zemích.

Pro dosažení jednotného způsobu využívání těchto metod a všeobecného pochopení norem je nezbytné v terminologické normě definovat a normalizovat přesný význam používaných odborných termínů. Budou-li rozpracované normy pro metody hodnotového managementu vyžadovat opravu nebo přizpůsobení termínů a definic, bude to zohledněno při revizi této normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje jazykové prostředky pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu.

Tato evropská norma definuje termíny hodnotového managementu (VM).

Cílem této evropské normy je

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.