ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.10; 27.010; 91.140.01 Listopad 2014

Energetické audity –
Část 2: Budovy

ČSN
EN 16247-2

01 1505

 

Energy audits –
Part 2: Buildings

Audits énergétiques –
Partie 2: Bâtiments

Energieaudits –
Teil 2: Gebäude

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16247-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16247-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 16247-1 zavedena v ČSN EN 16247-1 (01 1505) Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky

EN 15603 zavedena v ČSN EN 15603 (73 0326) Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení

Souvisící ČSN

ČSN EN 15232 (73 8532) Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov

ČSN EN 15239 (12 0015) Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu větracích systémů

ČSN EN 15240 (12 0014) Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů

ČSN EN 15251 (12 7028) Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

ČSN EN 15316 (06 0401) (soubor) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

ČSN EN 15378 (06 0402) Tepelné soustavy v budovách – Inspekce kotlů a tepelných soustav

ČSN EN ISO 13790 (73 0370) Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 16247-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2014

ICS 03.120.10; 27.010; 91.140.01

Energetické audity –
Část 2: Budovy

Energy audits –
Part 2: Buildings 

Audits énergétiques –
Partie 2: Bâtiments

Energieaudits –
Teil 2:
Gebäude

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16247-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky na kvalitu 10

4.1 Energetický auditor 10

4.1.1 Kompetence 10

4.1.2 Důvěrnost 10

4.1.3 Objektivita 10

4.1.4 Transparentnost 10

4.2 Proces energetického auditu 11

5 Části procesu energetického auditu 11

5.1 Úvodní kontakt 11

5.2 Zahajovací jednání 12

5.3 Sběr dat 12

5.3.1 Obecně 12

5.3.2 Vyžádání informací 12

5.3.3 Posouzení dostupných údajů 14

5.3.4 Předběžná analýza dat 14

5.4 Terénní práce 15

5.4.1 Cíl terénní práce 15

5.4.2 Provádění 15

5.4.3 Návštěvy na místě 15

5.5 Analýza 15

5.5.1 Obecně 15

5.5.2 Energetický rozbor 17

5.5.3 Ukazatele energetické náročnosti 17

5.5.4 Příležitosti pro snížení energetické náročnosti 17

5.6 Zpráva 17

5.6.1 Obecně 17

5.6.2 Obsah zprávy 18

5.7 Závěrečné jednání 18

Příloha A (informativní) Vývojový diagram procesu energetického auditu 19

Příloha B (informativní) Příklady účastníků energetického auditu budov 21

Příloha C (informativní) Příklady rozsahu, cíle a záběru energetických auditů budov 23

Příloha D (informativní) Příklady kontrolních seznamů pro terénní práce energetického auditu v budovách 26

Příloha E (informativní) Příklady analýzy spotřeby energie v budovách 32 

Strana

Příloha F (informativní) Příklady kontrolních seznamů analýzy energetických auditů budov 37

Příloha G (informativní) Příklady ukazatelů energetické náročnosti u budov 43

Příloha H (informativní) Příklady příležitostí pro snížení energetické náročnosti u budov 44

Příloha I (informativní) Příklady analýzy a výpočtů úspor u energetických auditů budov 45

Příloha J (informativní) Příklady zpráv energetického auditu budov 55

Příloha K (informativní) Příklad metody ověřování zlepšení energetické situace v budovách 57

Bibliografie 59

 

Foreword 6

Introduction 7

1 Scope 8

2 Normative references 8

3 Terms and definitions 8

4 Quality requirements 10

4.1 Energy auditor 10

4.1.1 Competency 10

4.1.2 Confidentiality 10

4.1.3 Objectivity 10

4.1.4 Transparency 10

4.2 Energy audit process 11

5 Elements of the energy audit process 11

5.1 Preliminary contact 11

5.2 Start-up meeting 12

5.3 Collecting data 12

5.3.1 General 12

5.3.2 Information request 12

5.3.3 Review of the available data 14

5.3.4 Preliminary data analysis 14

5.4 Field work 15

5.4.1 Aim of field work 15

5.4.2 Conduct 15

5.4.3 Site visits 15

5.5 Analysis 15

5.5.1 General 15

5.5.2 Energy breakdown ................................................ 17

5.5.3 Energy performance indicators............................. 17

5.5.4 Energy efficiency improvement opportunities........ 17

5.6 Report 17

5.6.1 General.................................................................. 17

5.6.2 Content of report.................................................... 18

5.7 Final meeting 18

Annex A (informative) Energy audit process flow
diagram 19

Annex B (informative) Examples of parties of an energy audit in buildings 21

Annex C (informative) Examples of the scope, aim and thoroughness of energy audits inbuildings 23

Annex D (informative) Examples of checklists for energy audit field work in buildings 26

Annex E (informative) Examples of the analysis of energy use in buildings 32

 

Page

Annex F (informative) Examples of analysis checklists for energy audits in buildings 37

Annex G (informative) Examples of energy performance indicators in buildings 43

Annex H (informative) Examples of energy efficiency improvement opportunities in buildings 44

Annex I (informative) Examples of analysis and savings calculations in energy audits in buildings 45

Annex J (informative) Examples of the reporting of an energy audit in buildings 55

Annex K (informative) Example of energy improvement verification method in buildings 57

Bibliography 59

 

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 16247-2:2014) vypracovala technická komise CEN/CLC/JWG 1 Energetické audity, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

This document (EN 16247-2:2014) has been prepared by Technical Committee CEN/CLC/JWG 1 “Energy audits”, the secretariat of which is held by BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2014.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2014 and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by November 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tato část poskytuje doplňující materiál k části 1 pro sekci budovy a měla by být používána společně s částí 1.

 

This Part provides additional material to Part 1 for the Buildings sector and should be used in conjunction with Part 1.

Tato evropská norma je částí souboru EN 16247 Energetické audity, který se skládá z následujících částí:

 

This European Standard is part of the series EN 16247 “Energy audits” which comprises the following:

 • Část 1: Obecné požadavky;

 • Část 2: Budovy;

 • Část 3: Procesy;

 • Část 4: Doprava;

 • Část 5: Kompetence energetických auditorů.

 

  Part 1: General requirements;

 • Part 2: Buildings;

 • Part 3: Processes;

 • Part 4: Transport;

 • Part 5: Competence of energy auditors.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

Úvod

 

Introduction

Energetický audit může organizaci pomoci identifikovat příležitosti pro snížení energetické náročnosti. Může být součástí širokého systému managementu hospodaření s energií.

 

An energy audit can help an organization to identify opportunities to improve energy efficiency. It can be part of a site wide energy management system.

Užívání a provoz budov vyžaduje zajištění služeb, jakými jsou vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, teplá voda, dopravní systémy (např. výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky) v budovách a procesech. Kromě toho je energie využívána spotřebiči uvnitř budovy.

 

The use and operation of buildings requires the provision of services such as heating, cooling, ventilation, lighting, domestic hot water, transportation systems (e.g. elevators, escalators and moving walkways) in buildings and processes. In addition, energy is used by appliances within the building.

Spotřeba energie závisí na:

 

The energy consumption depends on:

 • místních klimatických podmínkách;

 • vlastnostech pláště budovy;

 • podmínkách vnitřního prostředí;

 • vlastnostech a nastaveních technických systémů budov;

 • činnostech a procesech v budově;

 • chování uživatelů a provozním režimu.

 

  local climatic conditions;

 • the characteristics of the building envelope;

 • the designed indoor environment conditions;

 • the characteristics and settings of the technical building systems;

 • activities and processes in the building;

 • occupant behaviour and operational regime.

Pokud se jedná o budovy, auditované objekty jsou si někdy podobné, technicky jednoduché a početné (např. sektor bydlení), ale mohou být také jedinečné, složité a technicky náročné (např. nemocnice, plavecké bazény, lázně atd.).

 

Dealing with buildings, the audited objects are sometimes similar, technically simple and numerous (as in the residential sector) but can also be unique, complex and highly technical (such as hospitals, swimming pools and spas, etc.).

Energetické audity budov mohou zahrnovat celou budovu, části budovy nebo nějaký technický systém.

 

Energy audits in buildings may include the whole building or parts of the building or some technical system.

 

Ukazatele energetické náročnosti (referenční hodnoty, jsou-li k dispozici) nebo statisticky průměrné údaje o specifické spotřebě energie jsou obvykle zveřejněny na vnitrostátní úrovni pro různé typy a stáří budov. Tyto informace mohou být použity v analýze, která poskytne srovnávací hodnocení energetické náročnosti.

 

Energy performance indicators (benchmark values, if available) or average statistical specific energy consumption data are usually published nationally for different building types and ages. This information can be used in the analysis to provide comparative energy performance evaluation.

POZNÁMKA Energetické audity v oblasti působnosti této normy mohou být nezávislé na certifikaci budov z hlediska energetické náročnosti a dalších legislativních požadavcích.

 

NOTE The energy audits covered under this standard might be independent from building energy performance certification and other legislative requirements.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma je použitelná pro specifické požadavky energetického auditu budov. Specifikuje požadavky, metodiku a výstupy energetického auditu budovy nebo skupiny budov, s výjimkou soukromých rodinných domů. Musí být použita ve spojení s normou EN 16247-1 Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky, jejímž je doplňkem. Obsahuje dodatečné požadavky k EN 16247-1 a musí být uplatňována současně s ní.

 

This European Standard is applicable to specific energy audit requirements in buildings. It specifies the requirements, methodology and deliverables of an energy audit in a building or group of buildings, excluding individual private dwellings. It shall be applied in conjunction with, and is supplementary to, EN 16247-1, Energy audits - Part 1: General requirements. It provides additional requirements to EN 16247-1 and shall be applied simultaneously.

Pokud jsou do oblasti působnosti energetického auditu zahrnuty procesy, může se energetický auditor rozhodnout použít normu EN 16247-3 Energetické audity – Část 3: Procesy. Pokud je do rámce energetického auditu zahrnuta doprava na místě, může se energetický auditor rozhodnout použít normu EN 16247-4 Energetické audity – Část 4: Doprava.

 

If processes are included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247-3, Energy audits – Part 3: Processes. If
on-site transport on a site is included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247-4, Energy audits - Part 4: Transport.

 

POZNÁMKA Tato norma se může vztahovat na větší obytné budovy, kde jsou komunální služby zajišťovány pronajímatelem. Není určena pro individuální bydlení a rodinné domy.

 

NOTE This standard may cover multi-dwelling apartment blocks where communal services are supplied from a landlord. It is not intended for individual dwellings and single family houses.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.