ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.10; 27.010 Listopad 2014

Energetické audity –
Část 3: Procesy

ČSN
EN 16247-3

01 1505

 

Energy audits –
Part 3: Processes

Audits énergétiques –
Partie 3: Procédés

Energieaudits –
Teil 3: Prozesse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16247-3:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16247-3:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 16247-1zavedena v ČSN EN 16247-1 (01 1505) Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN 16212 (01 1503)Energetická účinnost a výpočty úspor – Metody top-down a bottom-up

ČSN EN 16231 (01 1504)Energetická účinnost – Metodika benchmarkingu

ČSN EN 16325 (01 1510)Záruky původu energie – Záruky původu elektřiny

ČSN EN 60027 (33 0100) (soubor)Písmenné značky používané v elektrotechnice

ČSN EN ISO 19011 (01 0330)Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 50001 (01 1501)Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN ISO 80000-1 (01 1300)Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

EVROPSKÁ NORMA EN 16247-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2014

ICS 03.120.10; 27.010

Energetické audity –
Část 3: Procesy

Energy audits –
Part 3: Processes

Audits énergétiques –
Partie 3: Procédés

Energieaudits –
Teil 3: Prozesse

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16247-3:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky na kvalitu 9

4.1 Energetický auditor 9

4.2 Proces energetického auditu 9

5 Prvky procesu energetického auditu 9

5.1 Úvodní kontakt 9

5.2 Zahajovací jednání 10

5.3 Sběr dat 10

5.3.1 Obecně 10

5.3.2 Vyžádání informací 10

5.3.3 Posouzení dostupných údajů 10

5.3.4 Předběžná analýza dat 11

5.4 Terénní práce 11

5.4.1 Cíl terénní práce 11

5.4.2 Provádění 12

5.4.3 Návštěva na místě 12

5.5 Analýza 12

5.5.1 Obecně 12

5.5.2 Energetická bilance a rozbor 12

5.5.3 Ukazatele energetické náročnosti 13

5.5.4 Identifikace a vyhodnocení možností pro zvýšení energetické účinnosti 13

5.6 Zpráva 14

5.6.1 Obecně 14

5.6.2 Obsah zprávy 14

5.7 Závěrečné jednání 14

Příloha A (informativní) Příklad procesu energetického auditu 15

Příloha B (informativní) Příklad seznamu údajů
určených ke sběru 17

Příloha C (informativní) Kvalita plánu měření dat 23

Bibliografie 26

 

 

Foreword 5

Introduction 6

1 Scope 7

2 Normative references 7

3 Terms and definitions 7

4 Quality requirements 9

4.1 Energy auditor 9

4.2 Energy audit process 9

5 Elements of the energy audit process 9

5.1 Preliminary contact 9

5.2 Start-up meeting 10

5.3 Collecting data 10

5.3.1 General 10

5.3.2 Information request 10

5.3.3 Review of the available data 10

5.3.4 Preliminary data analysis 11

5.4 Field work 11

5.4.1 Aim of field work 11

5.4.2 Conduct 12

5.4.3 Site visits 12

5.5 Analysis 12

5.5.1 General 12

5.5.2 Energy balance and breakdown 12

5.5.3 Energy performance indicators 13

5.5.4 Identify and evaluate energy efficiency
improvement opportunities 13

5.6 Report 14

5.6.1 General 14

5.6.2 Content of report 14

5.7 Final meeting 14

Annex A (informative) Example of energy audit
process 15

Annex B (informative) Example list of data
to be collected 17

Annex C (informative) Quality of data measurement
plan 23

Bibliografie 26

 

 

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN 16247-3:2014) vypracovala tech-
nická komise CEN/CLC/JWG1 Energetické audity, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

This document (EN 16247-3:2014) has been prepared by Technical Committee CEN/CLC/JWG 1 “Energy audits”, the secretariat of which is held by BSI.

 

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému pou-
žívání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2014.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2014 and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by November 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held res-
ponsible for identifying any or all such patent rights.

Tato část poskytuje doplňující materiál k části 1 pro sekci Proces a měla by být používána společně s částí 1.

 

This Part provides additional material to Part 1 for the Process sector and should be used in conjunction with Part 1.

Tato evropská norma je částí souboru EN 16247 Ener-
getické audity
, která se skládá z následujících částí:

 

This European Standard is part of the series EN 16247 “Energy audits” which comprises the following:

 • Část 1: Obecné požadavky;

 • Část 2: Budovy;

 • Část 3: Procesy;

 • Část 4: Doprava;

 • Část 5: Kompetence energetických auditorů.

 

  Part 1: General requirements;

 • Part 2: Buildings;

 • Part 3: Processes;

 • Part 4: Transport;

 • Part 5: Competence of energy auditors.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dán-
ska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugal-
ska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following coun-
tries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hun-
gary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

  

Úvod

 

Introduction

Energetický audit může organizaci pomoci identifikovat příležitosti pro zlepšení energetické účinnosti. Může být součástí širokého systému managementu hospo-
daření s energií.

 

An energy audit can help an organization to identify opportunities to improve energy efficiency. It can be part of a site wide energy management system.

Existují různé sektory s významnými rozdíly v procesech a obslužnosti. Je třeba zdůraznit, že v průmyslu a obchodu existuje mnoho typů procesů. Obecně se používá energie:

 

There are various sectors with important differences in processes and utilities. It should be emphasized that there are many types of processes in industry and commerce. In general, energy is used:

 • přímo v procesu, například pece, sušičky s přímým ohřevem atd.;

 

  directly by a process, e.g. furnaces, direct fired dryers, etc;

  nepřímo k procesu (např. výměna tepla, destilace, vytlačování atd.), včetně konkrétních podmínek výroby (např. najíždění, odstavování, změna výroby produktu, čištění, údržba, laboratorní práce a přeprava výrobku);

 

  indirectly by a process (e.g. heat exchange, distillation, extrusion, etc.) including the specific conditions of production (e.g. start-up, shut-down, product change over, cleaning, maintenance, laboratory and product transfer);

  inženýrské procesy (např. motorově poháněné systémy (ventilátory, čerpadla, motory, kompresory atd.) párou, horkou vodou), v provozovaných elektrárnách;

 

  utility processes (e.g. motor driven systems (fans, pumps, motors, compressors, etc.), steam, hot water), including on site power plants;

  další procesy (např. sterilizace v nemocnicích, diges-
  toře, laboratoře apod.).

 

  other processes (e.g. sterilization in hospitals, fume cupboards, laboratories etc.).

Tato norma definuje vlastnosti kvalitního energetického auditu v místě, vedle normy EN 16247-1, která udává obecné požadavky na energetické audity.

 

This standard defines the attributes of a good quality energy audit on a site in addition to EN 16247-1, which gives the general requirements for energy audits.

  

1Předmět normy

 

1Scope

Tato evropská norma specifikuje požadavky, metodiku a výstupy energetického auditu v rámci procesu. Obsah je následující:

 

This European standard specifies the requirements, methodology and deliverables of an energy audit within a process. These consist of:

 1. organizace a provádění energetického auditu;

 

a) organizing and conducting an energy audit;

 1. analýza dat z energetického auditu;

 

b) analysing the data from the energy audit;

 1. zpráva o energetickém auditu a dokumentace jeho nálezů.

 

c) reporting and documenting the energy audit findings.

Tato část normy se používá v místech, kde je energie spotřebovávána v procesu. Musí být použita ve spojitosti a jako doplněk normy EN 16247-1, Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky. Uvádí dodatečné požadavky k EN 16247-1 a musí být uplatňována současně.

 

This part of the standard applies to sites where the energy use is due to process. It shall be used in conjunction with and is supplementary to EN 16247-1, Energy audits – Part 1: General requirements. It provides additional requirements to EN 16247-1 and shall be applied simultaneously.

Proces může zahrnovat jednu nebo více výrobních linek, kanceláře, laboratoře, výzkumná střediska, expe-
diční a skladové prostory s konkrétními provozními podmínkami a dopravou v lokalitě. Energetický audit může zahrnovat celou lokalitu nebo její část.

 

A process could include one or more production lines, offices, laboratories, research centers, packaging and warehouse sections with specific operational conditions and site transportation. An energy audit could include the whole site or part of a site.

Pokud jsou do oblasti působnosti energetického auditu zahrnuty budovy, může se energetický auditor roz-
hodnout použít normu EN 16247-2, Energetické audity – Část 2: Budovy. Pokud je do rámce energetického auditu zahrnuta doprava na místě, může se ener-
getický auditor rozhodnout použít normu EN 16247-4, Energetické audity – Část 4: Doprava.

 

If buildings are included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247-2, Energy Audits – Part 2: Buildings. If on-site transport on a site is included in the scope of the energy audit, the energy auditor may choose to apply EN 16247-4, Energy audits – Part 4: Transport.

 

POZNÁMKARozhodnutí použít části 2 a 4 by mohlo být provedeno v průběhu předběžného kontaktu, viz 5.1.

 

NOTE The decision to apply Parts 2 and 4 could be made during the preliminary contact, see 5.1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.