ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.20 Květen 2013

Posuzování shody – Všeobecné požadavky
na orgány pro certifikaci osob

ČSN
EN ISO/IEC 17024

01 5258

idt ISO/IEC 17024:2012

Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons

Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification
de personnes

Konformitätsbewertung – Allegemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 17024:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 17024:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) z prosince 2003.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO/IEC 17000zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu

ČSN EN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany

Vypracování normy

Zpracovatel: Český institut pro akreditaci, o. p. s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, Ing. Milan Svoboda

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN ISO/IEC 17024
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2012

ICS 03.120.20 Nahrazuje EN ISO/IEC 17024:2003

Posuzování shody –
Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
(ISO/IEC 17024:2012)

Conformity assessment –
General requirements for bodies operating certification of persons
(ISO/IEC 17024:2012)

Évaluation de la conformité – Exigences générales
pour les organismes de certification procédant
à la certification de personnes

(ISO/IEC 17024:2012)

Konformitätsbewertung – Allegemeine Anforderungen
an Stellen, die Personen zertifizieren
(ISO/IEC 17024:2012)

Tato evropská norma byla schválena 2012-07-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN nebo CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN nebo CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

CEN Řídicí centrum: CENELEC Řídicí centrum:

Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN/CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO/IEC 17024:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN a CENELEC.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Obecné požadavky 11

4.1 Právní a smluvní záležitosti 11

4.2 Odpovědnost za rozhodnutí o certifikaci 11

4.3 Management nestrannosti 11

4.4 Finanční záležitosti a závazky 12

5 Požadavky na strukturu 12

5.1 Vedení a organizační struktura 12

5.2 Struktura certifikačního orgánu ve vztahu
k výcviku 13

6 Požadavky na zdroje 14

6.1 Obecné požadavky na pracovníky 14

6.2 Pracovníci podílející se na certifikačních
činnostech 14

6.3 Subdodávky 15

6.4 Jiné zdroje 16

7 Požadavky na záznamy a informace 16

7.1 Záznamy o žadatelích, uchazečích
a certifikovaných osobách 16

7.2 Veřejně dostupné informace 16

7.3 Důvěrnost 17

7.4 Bezpečnost 17

8 Certifikační schémata 18

9 Požadavky na proces certifikace 19

9.1 Proces podávání žádostí 19

9.2 Proces posuzování 20

9.3 Proces zkoušení 20

9.4 Rozhodnutí o certifikaci 21

9.5 Pozastavování a odnímání certifikace
nebo omezování rozsahu certifikace 22

9.6 Proces opakované certifikace 22

9.7 Použití certifikátů, log a značek 23

9.8 Odvolání proti rozhodnutím o certifikaci 24

9.9 Stížnosti 24

10 Požadavky na systém managementu 25

10.1 Obecně 25

10.2 Obecné požadavky na systém managementu 25

Příloha A (informativní) Zásady pro orgány
provádějící certifikaci osob a pro jejich
certifikační činnosti 29

Bibliografie 31

 

Foreword 5

Introduction 5

1 Scope 8

2 Normative references 8

3 Terms and definitions 8

4 General requirements 11

4.1 Legal and contractual matters 11

4.2 Responsibility for decision on certification 11

4.3 Management of impartiality 11

4.4 Finance and liability 12

5 Structural requirements 12

5.1 Management and organization structure 12

5.2 Structure of the certification body in relation
to training 13

6 Resource requirements 14

6.1 General personnel requirements 14

6.2 Personnel involved in the certification
activities 14

6.3 Outsourcing 15

6.4 Other resources 16

7 Records and information requirements 16

7.1 Records of applicants, candidates
and certified persons 16

7.2 Public information 16

7.3 Confidentiality 17

7.4 Security 17

8 Certification schemes 18

9 Certification process requirements 19

9.1 Application process 19

9.2 Assessment process 20

9.3 Examination process 20

9.4 Decision on certification 21

9.5 Suspending, withdrawing or reducing
the scope of certification 22

9.6 Recertification process 22

9.7 Use of certificates, logos and marks 23

9.8 Appeals against decisions on certification 24

9.9 Complaints 24

10 Management system requirements 25

10.1 General 25

10.2 General management system requirements 25

Annex A (informative) Principles for certification
bodies for persons and their certification
activities 29

Bibliography 31

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializo-
vaný systém mezinárodní normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se účastní vypracování mezinárodních norem v rámci technických komisí zří-
zených příslušnou organizací za účelem řešení určité technické oblasti. Technické komise ISO a IEC spo-
lupracují v oblastech společných zájmů. Na pracích se také podílejí další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, spolupracující s ISO a IEC. V oblasti posu-
zování shody je za vypracování mezinárodních norem a pokynů odpovědná Komise ISO pro posuzování shody (CASCO).

 

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardi-
zation. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the res-
pective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other interna-
tional organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of conformity assessment, the ISO Committee on conformity assessment (CASCO) is responsible for the development of International Standards and Guides.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pra-
vidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Návrhy mezinárodních norem jsou rozesílány k hlasování národním orgánům. Vydání dokumentu jako mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících národních orgánů.

 

Draft International Standards are circulated to the national bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the national bodies casting a vote.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

 

ISO/IEC 17024 byla vypracována Komisí ISO pro posu-
zování shody (CASCO).

 

ISO/IEC 17024 was prepared by the ISO Committee on conformity assessment (CASCO).

Tato norma byla předložena k hlasování národním orgá-
nům ISO a IEC a byla oběma organizacemi schválena.

 

It was circulated for voting to the national bodies of both ISO and IEC, and was approved by both organi-
zations.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání
(ISO/IEC 17024:2003), které bylo technicky revidováno.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC 17024:2003), which has been technically revised.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO/IEC 17024:2012 byl schválen CEN jako EN ISO/IEC 17024:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of ISO/IEC 17024:2012 has been approved by CEN as a EN ISO/IEC 17024:2012 without any modification.

Úvod

 

Introduction

Tato mezinárodní norma byla vypracována s cílem dosáh-
nout všeobecně uznávaných srovnávacích kritérií pro organizace provádějící certifikaci osob a podpořit jej. Certifikace osob je jedním z prostředků prokazujících, že certifikovaná osoba splňuje požadavky certifikač-
ního schématu. Důvěry v příslušná certifikační schémata se dosahuje všeobecně uznávaným procesem posu-
zování a periodicky opakovaným posuzováním odborné způsobilosti certifikovaných osob.

 

This International Standard has been developed with the objective of achieving and promoting a globally accepted benchmark for organizations operating certification of persons. Certification for persons is one means of providing assurance that the certified person meets the requirements of the certification scheme. Confidence in the respective certification schemes for persons is achieved by means of a globally accepted process of assessment and periodic re-assessments of the com-
petence of certified persons.

Je však třeba rozlišovat mezi situacemi, kdy jsou certifikační schémata pro certifikaci osob odůvodněná, a situacemi, kde jsou vhodnější jiné formy kvalifikace. Vypracování nových certifikačních schémat pro certifi-
kaci osob, jako reakce na neustále se zvyšující rychlost technologických inovací a vzrůstající specializaci pra-
covníků, může kompenzovat výkyvy ve vzdělání a výcviku a pomoci tak globálnímu trhu práce. Přesto mohou být na pozicích, kde jde o služby veřejnosti, oficiální nebo vládní činnosti, vyžadovány jiné možnosti než certifikace.

 

However, it is necessary to distinguish between situations where certification schemes for persons are justified and situations where other forms of qualification are more appropriate. The development of certification schemes for persons, in response to the ever increasing velocity of technological innovation and growing specialization of personnel, can compensate for variations in education and training and thus facilitate the global job market. Alternatives to certification can still be necessary in positions where public services, official or governmental operations are concerned.

 

Na rozdíl od jiných typů orgánů pro posuzování shody, např. orgánů pro certifikaci systému managementu, je jednou z charakteristických funkcí orgánu pro certi-
fikaci osob provádět zkoušení, při kterém se používají objektivní kritéria pro zjišťování odborné způsobilosti a její bodové hodnocení. I když je známo, že takové zkoušení, je-li orgánem pro certifikaci osob dobře naplá-
nováno a strukturováno, může podstatně přispět k zajištění nestrannosti činností a snížit riziko střetu zájmů, byly do této mezinárodní normy začleněny dodatečné požadavky.

 

In contrast to other types of conformity assessment bodies, such as management system certification bodies, one of the characteristic functions of the certification body for persons is to conduct an examination, which uses objective criteria to measure competence and scoring. While it is recognized that such an examination, if well planned and structured by the certification body for persons, can substantially serve to ensure impartiality of operations and reduce the risk of a conflict of interest, additional requirements have been included in this International Standard.

V každém případě může tato mezinárodní norma sloužit jako základ pro uznávání orgánů pro certifikaci osob a pro certifikační schémata, podle nichž jsou osoby certifikovány, aby se usnadnilo jejich akceptování na národní a mezinárodní úrovni. Pouze harmonizace systému pro vypracování a udržování certifikačních schémat pro certifikaci osob může vytvořit prostředí pro vzájemné uznávání a výměnu pracovníků v globálním měřítku.

 

In either case, this International Standard can serve as the basis for the recognition of the certification bodies for persons and the certification schemes under which persons are certified, in order to facilitate their acceptance at the national and international levels. Only the har-
monization of the system for developing and maintaining certification schemes for persons can establish the environment for mutual recognition and the global exchange of personnel.

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky, kterými se zajistí, že orgány pro certifikaci osob provozující certi-
fikační schémata pro certifikaci osob budou pracovat shodným, srovnatelným a spolehlivým způsobem. Poža-
davky uvedené v této mezinárodní normě je třeba pova-
žovat za všeobecné požadavky pro orgány provádějící certifikaci osob. Certifikace osob může probíhat pouze tehdy, existuje-li certifikační schéma. Certifikační schéma je sestavováno s cílem doplnit požadavky uvedené v této mezinárodní normě a začlenit ty požadavky, které trh potřebuje nebo vyžaduje, nebo které jsou požadovány orgány státní správy.

 

This International Standard specifies requirements which ensure that certification bodies for persons operating certification schemes for persons operate in a consistent, comparable and reliable manner. The requirements in this International Standard are considered to be general requirements for bodies providing certification of persons. Certification of persons can only occur when there is a certification scheme. The certification scheme is designed to supplement the requirements included in this Inter-
national Standard and include those requirements that the market needs or desires, or that are required by governments.

 

Tuto mezinárodní normu lze používat jako kriteriální dokument pro akreditaci nebo vzájemné hodnocení nebo jmenování vládními orgány, vlastníky schémat a jinými subjekty.

 

This International Standard can be used as a criteria docu-
ment for accreditation or peer evaluation or designation by governmental authorities, scheme owners and others.

V této mezinárodní normě se používají dále uvedené slovesné tvary:

 

In this International Standard, the following verbal forms are used:

 • „musí“ vyjadřuje požadavek;

 

  “shall” indicates a requirement;

  „má“ vyjadřuje doporučení;

 

  “should” indicates a recommendation;

  „smí“ vyjadřuje povolení;

 

  “may” indicates a permission;

  „může“ vyjadřuje možnost nebo schopnost.

 

  “can” indicates a possibility or a capability.

1Předmět normy

 

1Scope

Tato mezinárodní norma obsahuje principy a poža-
davky na orgány pro certifikaci osob podle specific-
kých požadavků, včetně vývoje a udržování certifikačních schémat pro certifikaci osob.

 

This International Standard contains principles and requirements for a body certifying persons against specific requirements, and includes the development and maintenance of a certification scheme for persons.

POZNÁMKAPro účely této mezinárodní normy se pou-
žívá termín „certifikační orgán“ místo celého termínu „orgán pro certifikaci osob“ a termín „certifikační schéma“ se používá místo celého termínu „certifikační schéma pro certifikaci osob“.

 

NOTEFor the purposes of this International Standard, the term “certification body” is used in place of the full term “certification body for persons”, and the term “certification scheme” is used in place of the full term “certification scheme for persons”.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.