ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 29.020 Květen 2013

Zhotovování návodů k použití – Strukturování,
obsah a prezentace –
Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky

ČSN
EN 82079-1

01 3782

idt IEC 82079-1:2012

Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation –
Part 1: General principles and detailed requirements

Établissement des instructions d’utilisation – Structure, contenu et présentation –
Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées

Erstellen von Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und Darstellung –
Teil 1: Allgemeine Grundsätze und ausführliche Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 82079-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 82079-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-09-12 se nahrazuje ČSN EN 62079 (01 3782) z listopadu 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 82079-1:2012 dovoleno do 2015-09-12 používat dosud platnou ČSN EN 62079 (01 3782) z listopadu 2001.

Změny proti předchozí normě

Text věcných změn přijatých v této normě oproti normě předchozí:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60204-1zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60417databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

IEC 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60617nezavedena, databáze dostupná na www.iec.ch

IEC 62507-1zavedena v ČSN EN 62507-1 (01 3745) Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací – Požadavky – Část 1: Zásady a metody

IEC/PAS 62569-1:2009dosud nezavedena

ISO 3864 (soubor)zaveden v souboru ČSN ISO 3864 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ISO 3864-2zavedena v ČSN ISO 3864-2+Amd. 1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků

ISO 7000zavedena v ČSN ISO 7000 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

ISO 7010zavedena v ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky –
Registrované bezpečnostní značky

ISO 9241 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN ISO 9241 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály

ISO 11683zavedena v ČSN EN ISO 11683 (77 4001) Balení – Hmatatelné výstrahy – Požadavky

ISO 12100zavedena v ČSN EN ISO 12100 (83 0001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci

ISO 14617 (všechny části)zavedena v souboru ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata

ISO/IEC Pokyn 51:1999nezaveden

ISO/IEC Pokyn 71:2001nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN EN 60073 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci –
Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

ČSN EN 60848 (01 3783) Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy

ČSN EN 61082-1 ed. 2:2007 (01 3380) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla

ČSN EN 61310-1 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ČSN EN 61355-1:2009 ed. 2:2009 (01 3721) Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení – Část 1: Pravidla a tabulky třídění

ČSN EN 80416-1 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ISO 9186 (všechny části) Grafické značky – Zkušební metody

ČSN EN ISO 10628:2002 Schémata průmyslových procesů – Všeobecná pravidla

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 82079-1:2012

Mezinárodní normu IEC 82079-1 vypracovala technická komise IEC/TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 10 Dokumentace technických výrobků, a komisí ISO pro spotřebitelskou politiku (COPOLCO).

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje IEC 62079 publikované v roce 2001. Toto vydání je její technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

3/1093/FDIS

3/1103/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.8, 3.21, 3.37 a 5.9.6 doplněny informativní národní poznámky.

DŮLEŽITÉTato publikace obsahuje barvy, které jsou považovány za užitečné pro správné pochopení jejího obsahu. Uživatelé by proto měli vytisknout tento dokument pomocí barevné tiskárny.

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

EVROPSKÁ NORMA EN 82079-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2012

ICS 01.110; 29.020 Nahrazuje EN 62079:2001

Zhotovování návodů k použití –
Strukturování, obsah a prezentace –
Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
(IEC 82079-1:2012)

Preparation of instructions for use –
Structuring, content and presentation –
Part 1: General principles and detailed requirements
(IEC 82079-1:2012)

Etablissement des instructions d’utilisation –
Structure, contenu et présentation –
Partie 1: Principes généraux et exigences détaillées
(CEI 82079-1:2012)

Erstellen von Gebrauchsanleitungen –
Gliederung, Inhalt und Darstellung –
Teil 1: Allgemeine Grundsätze und ausführliche
Anforderungen
(IEC 82079-1:2012)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2012-09-12. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 82079-1:2012 E

Předmluva

Text dokumentu 3/1093/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 82079-1, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 82079-1:2012.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2013-06-12

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-09-12

Tento dokument nahrazuje EN 62079:2001.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 82079-1:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Zásady 15

4.1 Poskytování návodů k použití 15

4.1.1 Obecně 15

4.1.2 Návody k použití jako součást produktu 15

4.1.3 Shodnost informací 15

4.1.4 Záruka na produkt 15

4.1.5 Informace poskytnuté po prodeji produktů 15

4.1.6 Bezpečnostní aspekty 16

4.2 Kvalita komunikace 16

4.3 Minimalizace rizik 16

4.4 Cílová skupina (Cílové skupiny) 16

4.5 Zvláštní zřetel 16

4.6 Produkty s krátkou dobou života 16

4.7 Úvahy týkající se charakteru návodů k použití 17

4.7.1 Obecně 17

4.7.2 Umístění 17

4.7.3 Komunikační prostředky a média 17

4.7.4 Trvanlivost 18

4.7.5 Použitelnost 18

4.7.6 Elektronické systémy poučení 18

4.7.7 Školení uživatele 18

4.8 Zhotovení návodů k použití 18

4.8.1 Shoda s produktem 18

4.8.2 Posouzení potřeb cílových skupin 19

4.8.3 Jazyky 20

5 Obsah návodů k použití 21

5.1 Obecně 21

5.2 Identifikace návodů k použití 21

5.3 Identifikace produktu 21

5.4 Modifikace produktů 21

5.5 Informace týkající se bezpečnosti 22

5.5.1 Obecně 22

5.5.2 Bezpečnostní pokyny 23

5.5.3 Výstražná sdělení 23

5.5.4 Bezpečnostní informace pro průmyslové podniky 23

5.5.5 Bezpečnostní informace v návodech rychlého použití 23

5.6 Shoda produktu 23

5.7 Důležitost uchování návodů k použití 23

5.8 Příprava produktů k použití 23

5.8.1 Přeprava a skladování 23

5.8.2 Instalace 24

5.8.3 Uvedení do provozu 24

Strana

5.9 Provoz produktu 24

5.9.1 Obecně 24

5.9.2 Normální provoz 24

5.9.3 Doplňující informace pro automaticky a dálkově řízené produkty 24

5.9.4 Indikace chyb a signály výstražného zařízení 25

5.9.5 Mimořádné/nouzové situace 25

5.9.6 Zjišťování a odstraňování závad osobami bez odborné způsobilosti 25

5.9.7 Zjišťování a odstraňování závad osobami znalými 25

5.10 Údržba produktu 26

5.10.1 Obecně 26

5.10.2 Údržba produktu osobami bez odborné způsobilosti 26

5.10.3 Údržba produktu osobami znalými 26

5.10.4 Plánovaná údržba v průmyslových podnicích 26

5.11 Dodávané příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly 26

5.11.1 Příslušenství 26

5.11.2 Spotřební materiál 27

5.11.3 Náhradní/vyměnitelné části 27

5.12 Informace o speciálních nástrojích, zařízení a materiálech 27

5.13 Informace o opravách produktů a výměně částí 27

5.13.1 Informace o opravách produktů a výměně částí pro osoby bez odborné způsobilosti 27

5.13.2 Informace o opravách produktů a výměně částí osobami znalými 28

5.14 Informace požadované po skončení použitelnosti produktu 28

5.14.1 Obecně 28

5.14.2 Demontáž 28

5.14.3 Recyklace 28

5.14.4 Likvidace 28

5.15 Struktura návodů k použití 28

5.15.1 Obecně 28

5.15.2 Číslování stránek 28

5.15.3 Obsah 28

5.15.4 Rejstřík 28

5.15.5 Technické termíny, akronymy a zkratky 28

5.15.6 Grafické a dotekové/hmatové značky a hmatové body 29

5.15.7 Vysvětlení pravidel 29

5.15.8 Uživatelské ovládací prvky a indikátory 29

6 Prezentace návodů k použití 29

6.1 Srozumitelnost 29

6.1.1 Uznávané zásady komunikace 29

6.1.2 Příručka stylů 29

6.1.3 Struktura 29

6.1.4 Shodnost terminologie 30

6.1.5 Jednoduché a stručné 30

6.1.6 Jedna věta, jeden příkaz 30

6.1.7 Pravidla pro jednoduché formulace 30

6.1.8 Normalizované bezpečnostní značky a grafické značky 31

6.1.9 Ergonomické principy 31

6.1.10 Udržení pozornosti čtenářů 31

Strana

6.1.11 Čtení korektur 31

6.2 Čitelnost 31

6.2.1 Velikosti písma a výška grafických značek 31

6.2.2 Maximální kontrast jasu 33

6.2.3 Čitelnost norem 33

6.2.4 Uspořádání 33

6.2.5 Návody k použití na povrchu produktu nebo na obalu 33

6.3 Ilustrace a doprovodný text 33

6.3.1 Kvalita 33

6.3.2 Vysvětlení posloupnosti operací 33

6.3.3 Ilustrace s popisky 34

6.3.4 Jedna ilustrace, jedna položka informace 34

6.4 Grafické značky, včetně bezpečnostních značek 34

6.4.1 Grafické značky pro použití na předmětech, včetně bezpečnostních značek 34

6.4.2 Vysvětlení grafických značek 34

6.4.3 Grafické značky pro schémata 34

6.4.4 Minimální rozměry grafických značek 34

6.5 Použití tabulek 34

6.6 Použití vhodného druhu dokumentu 34

6.7 Použití elektronických médií 34

6.7.1 Obecně 34

6.7.2 Didaktické požadavky 35

6.7.3 Požadavky na stahovatelné návody k použití 35

6.7.4 Požadavky na součinnost uživatele 36

6.8 Výrazné a zřetelné vytváření informací vztahujících se k bezpečnosti 36

6.8.1 Zvýraznění textu 36

6.8.2 Zvýraznění ilustrací 36

6.8.3 Návrh a umístění výstražného sdělení 36

6.8.4 Stálost a viditelnost 37

6.8.5 Zdůraznění výstražných sdělení 37

6.8.6 Signální slova 37

6.9 Barvy 37

6.9.1 Shodnost 37

6.9.2 Úvahy o vnímání barev 37

6.9.3 Úvahy při kopírování/tisku 37

7 Vyhodnocování shody s touto částí souboru IEC 82079 37

7.1 Prohlášení o shodě s touto částí souboru IEC 82079 37

7.2 Dokumentační důkaz (Doklad) o hodnocení 38

Příloha A (normativní) Hodnocení návodů k použití 39

Příloha B (informativní) Kontrolní seznam pro shodu a připomínky 40

Příloha C (informativní) Seznam pro efektivnost komunikace 43

Příloha D (informativní) Plánování přípravy návodů k použití 45

Příloha E (informativní) Empirické metody podporující přípravu návodů k použití 48

Bibliografie 51

Tabulka 1 – Příklady stylů psaní 30

Tabulka 2 – Minimální doporučené velikosti písma a výška grafických značek 32

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 52

1Rozsah platnosti

Tato část IEC 82079 uvádí obecné zásady a podrobné požadavky na návrh a formulaci všech typů návodů k použití, které budou nutné nebo užitečné pro produkty všeho druhu, sahající od plechovky barvy až po rozsáhlé nebo vysoce složité produkty, jako jsou velká průmyslová strojní zařízení, průmyslové celky nebo budovy realizované „na klíč“.

POZNÁMKATermín „produkt“, jak je definovaný v 3.29, zahrnuje spotřební, nespotřební, elektrické, elektronické, elektromechanické, mechanické a jiné produkty.

Tato část je určena pro všechny zúčastněné, kteří jsou zapojeni do přípravy návodů k použití, například pro:

Tato část IEC 82079 nespecifikuje pevný rozsah dokumentace dodávané společně s produktem. Toto obvykle není možné, protože tato část mezinárodní normy musí být aplikovatelná pro všechny druhy produktů. Rozsah požadované dokumentace bude záviset na povaze produktu, jeho složitosti a dovednosti uživatelů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.