ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.40 Březen 2013

Grafické značky pro použití na předmětech –
Pokyny pro začlenění grafických značek
do publikací IEC

ČSN
IEC 62648

01 3766

 

Graphical symbols for use on equipment – Guidelines for the inclusion of graphical symbols in IEC publications

Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Lignes directrices pour l'introduction de symboles graphiques dans
les publications de la CEI

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 62648:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 62648:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60417nezavedena, databáze IEC 60417DB dostupná na www.iec.ch

IEC 80416-1:2008zavedena v ČSN EN 80416-1 ed. 2:2009 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

IEC 80416-3:2002zavedena v ČSN EN 80416-3:2003 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek

IEC Pokyn 108:2006nezaveden

ISO 3864-1zavedena v ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ISO 7000zavedena v ČSN ISO 7000 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

ISO 7010:2011zavedena v ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bez-
pečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ISO 80416-2zavedena v ČSN EN 80416-2 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 2: Tvar a použití šipek

ISO 80416-4zavedena v ČSN ISO 80416-4 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na před-
mětech – Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)

ISO/IEC Směrnice, Část 2:2011Pravidla pro stavbu a zpracování mezinárodních norem

ISO/IEC Směrnice:2011Dodatek – Specifické postupy pro IEC

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Horizontální norma

Grafické značky pro použití na předmětech – IEC 62648
Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC První vydání
2012-06

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 5

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Základní požadavky na grafické značky pro použití na předmětech, které mají být začleněné do publikací IEC 9

5 Základní pokyny 9

5.1 Obecně 9

5.2 Souvislost grafických značek pro použití na předmětech 9

5.3 Postupy při vývoji produktových publikací včetně grafických značek pro použití na předmětech 9

Příloha A (normativní) Tvrdé a měkké postupy 10

Příloha B (informativní) Příklady aplikací grafických značek pro použití na předmětech 12

Příloha C (informativní) IEC 60417 – Formulář návrhu nové grafické značky 14

Bibliografie 16

Tabulka A.1 – Postup krok za krokem u tvrdých postupů 10

Tabulka B.1 – Příklady grafických značek pro použití na předmětech jako bezpečnostních symbolů pro vytváření
bezpečnostních značek 12

Tabulka B.2 – Příklad grafické značky vztahující se na bezpečnost pro použití na předmětech a bezpečnostní značka 13

Tabulka B.3 – Příklady negace významu grafických značek pro použití na předmětech 13

Předmluva

  1. IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spoluprácí ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“). Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

  2. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

  3. Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

  4. Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

  5. IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

  6. Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

  7. IEC ani její řídící pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

  8. Je věnována pozornost normativním odkazům citovaným v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

  9. Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu IEC 62648 vypracovala subkomise 3C Grafické značky pro použití na předmětech, technické komise IEC/TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky.

Má status horizontální normy v souladu s Pokynem 108 IEC.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

3C/1778/FDIS

3C/1793/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

DŮLEŽITÉ Tato publikace obsahuje barvy, které jsou považovány za užitečné pro správné pochopení jejího obsahu. Uživatelé by proto měli zvážit tisk tohoto dokumentu pomocí barevné tiskárny.

Úvod

Grafická značka je definována jako vizuálně vnímaný znak s určitým konkrétním významem použitým pro přenos informací nezávisle na jazyku. Grafické značky se používají na předmětech pro širokou škálu účelů. Pochopení takových značek lze zlepšit logickým návrhem. Je to důležité zejména tam, kde se rodiny značek používají na jednom místě nebo na podobném předmětu. Dobrý návrh také pomáhá udržovat čitelnost grafických značek, když se při jejich použití zmenšují jejich rozměry. Proto je nutné, aby osoby, zabývající se technickými pracemi, spolupracovaly s experty v SC 3C odpovědnými za vývoj a údržbu grafických značek pro používání na předmětech, které se mají normalizovat v horizontální normě IEC 60417.

Tato mezinárodní norma je určena pro komise pracující na grafických značkách pro použití na předmětech, které mají být začleněny do jejich produktových publikací. Poskytuje pokyny pro tvorbu jejich vlastních grafických značek pro použití na předmětech, jakož i jak je konsultovat s SC 3C v otázkách jejich začlenění do IEC 60417.

Tato mezinárodní norma poskytuje obecně přijatelné postupy mezi SC 3C a dalšími komisemi, které vyvíjejí grafické značky pro použití na předmětech v souladu s Pokynem 108 IEC.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma poskytuje pokyny zajišťující, aby grafické značky pro použití na předmětech v produktových normách IEC byly shodné s požadavky horizontální normy IEC 60417 a ISO 7000. Tento dokument je určený pro použití technickými komisemi a subkomisemi při vývoji grafických značek pro použití na předmětech určených pro začlenění do svých produktových norem.

Tento dokument se zakládá a přizpůsobuje kapitole 4, Pokynu 108:2006 IEC.

Při vývoji nové grafické značky pro použití na předmětech se používají IEC 80416-1 a ISO 80416-2. Pro aplikaci normalizovaných grafických značek pro použití na předmětech se používají IEC 80416-3 a ISO 80416-4.

Tato horizontální norma je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC.

Jednou z povinností technické komise je použít, kdekoli je to aplikovatelné, horizontální normy při přípravě svých publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud na ni výslovně nebude odkazováno nebo nebude uvedena v příslušných publikacích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.