ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.070; 01.080.10 Prosinec 2012

Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky –
Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ČSN
ISO 3864-1

01 8011

 

Graphical symbols – Safety colours and safety signs –
Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité –
Partie 1: Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3864-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3864-1:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN ISO 3864-1 (01 8011) z prosince 2003 a ČSN ISO 3864 (01 8010) z listopadu 1995.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Toho druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání ISO 3864-1 publikované 2002 a tvoří její technickou revizi. Toto vydání zahrnuje ve vztahu k předcházejícímu vydání následující podstatné změny:

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3864-3zavedena v ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

ISO 3864-4zavedena v ČSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

ISO 17724:2003zavedena v ČSN ISO 17724:2004 (01 8012) Grafické značky – Slovník

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 11/2002/Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Směrnice rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3864-2+Amd. 1Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků

ČSN EN ISO 7010Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN ISO 9186-2Grafické značky – Zkušební metody – Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – ISO 3864-1
Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek Druhé vydání
a bezpečnostního značení 2011-04

ICS 01.080.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Účel bezpečnostních barev a bezpečnostních značek 8

5 Obecný význam geometrických tvarů a bezpečnostních barev 9

6 Grafická úprava bezpečnostních značek 10

6.1 Obecně 10

6.2 Značky zákazu 10

6.3 Značky příkazu 10

6.4 Značky výstrahy 11

6.5 Značky bezpečného stavu 11

6.6 Značky požární bezpečnosti 12

7 Navrhování doplňkových značek 12

8 Navrhování kombinovaných značek 14

9 Uspořádání složených značek 15

10 Zásady návrhu grafických značek 15

11 Navrhování bezpečnostního značení 16

Příloha A (informativní) Vztah mezi rozměry bezpečnostních značek a pozorovací vzdáleností 17

Bibliografie 21

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2011

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 3864-1 vypracovala technická komise ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC 2 Bezpečnostní identifikace, značky, tvary, symboly a barvy.

Tato část ISO 3864, spolu s ISO 3864-4, zrušuje a nahrazuje ISO 3864-1:2002, která je technickou revizí.

ISO 3864 sestává z následujících částí, pod obecným názvem Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků

Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

Úvod

Existuje potřeba normalizovat systém sdělování bezpečnostních informací, který by pro jeho pochopení co nejméně spoléhal na použití slov.

Pokračující růst mezinárodního obchodu, cestování a mobilita pracovních sil vyžaduje společný způsob sdělování informací o bezpečnosti.

Nedostatek normalizace může vést k nedorozumění a riziku nehod.

Použití normalizovaných bezpečnostních značek nenahrazuje řádné pracovní postupy, pokyny a prevence nehod školení nebo opatření. Vzdělání je nezbytnou součástí jakéhokoliv systému, který poskytuje informace o bezpečnosti.

POZNÁMKAInformace o procedurách, kritériích přijatelnosti, základní obrazec (šablona) bezpečnostních značek a použití bezpečnostních značek, jsou uvedeny na webových stránkách www.iso.org/tc145/sc2.

DŮLEŽITÉ Barvy zastoupené v elektronickém souboru této části ISO 3864 nemohou být zobrazeny na obrazovce ani vytištěny jako pravdivé reprezentace. I když kopie této části ISO byly vyrobeny tak, aby odpovídaly (s přijatelnou tolerancí, jak bude posouzeno pouhým okem) požadavkům na barvu, není zamýšleno, že tyto tištěné kopie mohou být použity pro porovnání barev. Místo toho je třeba konzultovat ISO 3864-4, která poskytuje kolorimetrické a fotometrické vlastnosti spolu s odkazy na barevné odstíny, jako směrnici.

1 Předmět normy

Tato část ISO 3864 stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách za účelem prevence nehod, požární ochrany, informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci. Stanovuje také základní zásady pro přípravu norem obsahujících bezpečnostní značky.

Tato část ISO 3864 je použitelná na všech místech, kde je potřeba řešit otázky bezpečnosti v souvislosti s lidmi. Nevztahuje se však na signalizace používané pro řízení železniční, silniční, říční, námořní a letecké dopravy a obecně řečeno na ta odvětví, podléhající řízení podle odlišných pravidel.

POZNÁMKA Právní předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od uvedených v této části ISO 3864.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.