ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.20 Březen 2011

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě –
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN ISO/IEC 17050-1

01 5259

idt ISO/IEC 17050-1:2004, Corrected version: 2007-06

Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity – Part 1: General requirements

Évaluation de la conformité – Déclaration de conformité du fournisseur – Partie 1: Exigences générales

Konformitätsbewertung – Konformitätserklärung von Anbietern – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 17050-1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO/IEC 17050-1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma přejímá opravenou verzi mezinárodní normy ISO/IEC 17050-1:2004 (opravená verze z 2007-06), která byla bez jakýchkoli modifikací převzata jako EN ISO/IEC 17050-1:2010. Provedené změny textu spočívají v opravě číslování seznamu v článku 10.2 a v aktualizaci bibliografie.

Citované normy

ISO/IEC 17000:2004 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy (idt EN ISO/IEC 1700:2004)

Vypracování normy

Zpracovatel: Český Institut pro akreditaci, o.p.s., Praha, IČ 25677675, Ing. Milada Kodrová, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN ISO/IEC 17050-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2010

ICS 03.120.20 Nahrazuje EN ISO/IEC 17050-1:2004

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě –
Část 1: Všeobecné požadavky –
(ISO/IEC 17050-1:2004, opravená verze 2007-06-15)

Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity –
Part 1: General requirements
(ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15) 

Evaluation de la conformité – Déclaration
de conformité du fournisseur –
Partie 1: Exigences générales
(ISO/IEC 17050-1:2004, version corrigée 2007-06-15)

Konformitätsbewertung – Konformitätserklärung
von Anbietern –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(ISO/IEC 17050-1:2004, korrigierte Fassung 2007-06-15)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2010-03-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO/IEC 17050-1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO/IEC 17050-1:2004, opravené verze 2007-06-15 byl vypracován „Výborem pro posuzování shody“ (CASCO) Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) a byl převzat jako EN ISO/IEC 17050-1:2010 Technickou komisí CEN/CLC/ 1 „Kritéria pro orgány posuzující shodu“ jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2010 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za prokazování jakýchkoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN ISO/IEC 17050-1:2004.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO/IEC 17050-1:2004, opravené znění z 2007-06-15 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO/IEC 17050-1:2010 bez jakýchkoliv modifikací. 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 6

0 Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Normativní odkazy 8

3 Termíny a definice 8

4 Účel prohlášení o shodě 8

5 Všeobecné požadavky 9

6 Obsah prohlášení o shodě 9

7 Forma prohlášení o shodě 10

8 Dostupnost 10

9 Označování produktu 10

10 Trvalá platnost prohlášení o shodě 10

Příloha A (informativní)  Prohlášení dodavatele
o shodě 12

A.1 Příklad formuláře prohlášení o shodě 14

Bibliografie 15

 

 

Foreword 6

0 Introduction 7

1 Scope 8

2 Normative references 8

3 Terms and definitions 8

4 Purpose of the declaration of conformity 8

5 General requirements 9

6 Contents of the declaration of conformity 9

7 Form of declaration of conformity 10

8 Accessibility 10

9 Product marking 10

10 Continuing validity of the declaration of conformity 10

Anex A (informative)  Supplier's declaration
of conformity 12

A.1 Example of form of declaration of conformity 13

Bibliography 15 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) vytvářejí specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO a IEC, se podílejí na vývoji mezinárodních norem prostřednictvím technických výborů ustavených příslušnými výše zmíněnými organizacemi, které se zabývají jednotlivými oblastmi technických činností. Technické výbory ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují také ostatní vládní a nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti posuzování shody je za vývoj mezinárodních norem a návodů odpovědný Výbor ISO pro posuzování shody (CASCO).

 

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of conformity assessment, the ISO Committee on conformity assessment (CASCO) is responsible for the development of International Standards and Guides.

 

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, části 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Návrhy mezinárodních norem jsou rozesílány národním orgánům ke hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících národních orgánů.

 

Draft International Standards are circulated to the national bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the national bodies casting a vote.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO/IEC 17050-1 byla vypracována Výborem ISO pro posuzování shody (CASCO).

 

ISO/IEC 17050-1 was prepared by the ISO Committee on conformity assessment (CASCO).

Tato norma byla rozeslána ke hlasování národním orgánům zastoupeným jak v ISO, tak i v IEC, a byla schválena oběma organizacemi.

 

It was circulated for voting to the national bodies of both ISO and IEC, and was approved by both organizations.

První vydání ISO/IEC 17050-1, společně s ISO/IEC 17050-2, ruší a nahrazuje druhé vydání návodu ISO/IEC 22:1996, „Všeobecná kritéria týkající se prohlášení dodavatele o shodě“.

 

This first edition of ISO/IEC 17050-1, together with ISO/IEC 17050-2, cancels and replaces the second edition of ISO/IEC Guide 22:1996, General criteria for supplier's declaration of conformity.

ISO/IEC 17050 se skládá z následujících částí pod společným názvem „Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě“:

 

ISO/IEC 17050 consists of the following parts, under the general title Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity:

Část 1: Všeobecné požadavky

 

Part 1: General requirements

Část 2: Podpůrná dokumentace

 

Part 2: Supporting documentation

 

Tato opravená verze ISO/IEC 17050-1:2004 zahrnuje opravené číslování seznamu v článku 10.2 a aktualizovanou bibliografii.

 

This corrected version of ISO/IEC 17050-1:2004 incorporates the correction of the numbering of the list in 10.2, and an updated Bibliography.

 

0Úvod

 

0Introduction

Tato část normy ISO/IEC 17050 byla vytvořena s cílem poskytnout všeobecné požadavky týkající se prohlášení dodavatele o shodě.

 

This part of ISO/IEC 17050 has been developed with the objective of providing general requirements for a supplier’s declaration of conformity.

Týká se jednoho ze tří typů potvrzení shody – potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). Dalšími typy potvrzení shody jsou potvrzení shody druhou stranou (tj. pokud uživatel vydává potvrzení na produkt, který používá) nebo potvrzení shody třetí stranou. Každý z těchto tří typů potvrzení shody je na trhu používán s cílem zvýšit důvěru ve shodu nějakého předmětu posuzování shody.

 

It addresses one of the three types of attestation of conformity, namely attestation undertaken by the first party (e.g. the supplier of a product). Other types are second-party attestation (e.g. where a user issues an attestation for the product the user is using) or third-party attestation. Each of these three types is used in the market in order to increase confidence in the conformity of an object.

Tato část normy ISO/IEC 17050 stanovuje požadavky, které budou použity, pokud určitá organizace odpovědná za splnění specifikovaných požadavků (dodavatel) poskytuje prohlášení, že produkt (včetně služby), proces, systém manage-
mentu, osoba nebo orgán je ve shodě se specifi-
kovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, jako jsou normy, pokyny, návody, technické specifikace, zákony a předpisy. V tomto prohlášení o shodě mohou být také činěny odkazy na výsledky posouzení jednou nebo více prvními, druhými nebo třetími stranami. Tyto odkazy nemají být interpretovány jako prostředek v jakémkoli smyslu omezující odpovědnost dodavatele.

 

This part of ISO/IEC 17050 specifies requirements applicable when the individual or organization responsible for fulfilment of specified requirements (supplier) provides a declaration that a product (including service), process, management system, person or body is in conformity with specified requirements, which can include normative documents such as standards, guides, technical specifications, laws and regulations. Such a declaration of conformity can also make reference to the results of assessments by one or more first, second or third parties. Such references are not to be interpreted as reducing the responsibility of the supplier in any way.

 

Tyto všeobecné požadavky jsou použitelné ve všech odvětvích. Může se však ukázat potřeba tyto požadavky ze specifických důvodů doplnit – např. pro použití ve spojení s regulačními předpisy.

 

These general requirements are applicable to all sectors. However, these requirements might need to be supplemented for specific purposes, for example for use in connection with regulations.

Prohlášení dodavatele o shodě produktu (včetně služby), procesu, systému managementu, osoby nebo orgánu se specifikovanými požadavky může být podloženo podpůrnou dokumentací, za kterou je dodavatel odpovědný. Pokud je to žádoucí (nebo nutné), pak je činěn odkaz na ISO/IEC 17050-2.

 

A supplier's declaration of conformity of a product (including service), process, management system, person or body to specified requirements can be substantiated by supporting documentation under the responsibility of the supplier. In cases where this is desirable, or necessary, reference is made to ISO/IEC 17050-2.

 

1Předmět normy

 

1Scope

Tato část ISO/IEC 17050 stanovuje všeobecné požadavky na prohlášení dodavatele o shodě v případech, kdy je žádoucí nebo potřebné, aby shoda předmětu se specifikovanými požadavky byla – bez ohledu příslušné odvětví – potvrzena. Pro účely této části normy ISO/IEC 17050 může být předmětem prohlášení o shodě produkt, proces, systém managementu, osoba nebo orgán.

 

This part of ISO/IEC 17050 specifies general requirements for a supplier’s declaration of conformity in cases where it is desirable, or necessary, that conformity of an object to the specified requirements be attested, irrespective of the sector involved. For the purposes of this part of ISO/IEC 17050, the object of a declaration of conformity can be a product, process, management system, person or body.

Tato část normy ISO/IEC 17050 nestanovuje žádné speciální předměty, kterých se prohlášení o shodě týká.

 

This part of ISO/IEC 17050 does not define any particular object for the declaration of conformity.

Pokud je to vhodné, pak může být místo sousloví „prohlášení dodavatele o shodě“ použito sousloví „prohlášení o shodě“.

 

Instead of “supplier's declaration of conformity”, the term “declaration of conformity” can be used when appropriate.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.