ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.01; 01.080.20 Říjen 2009

Základní pravidla pro grafické značky
pro použití na předmětech –
Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

ČSN
EN 80416
  -1
ed. 2

01 3765

idt IEC 80416  -1:2008

Basic principles for graphical symbols for use on equipment –
Part 1: Creation of graphical symbols for registration

Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel –
Partie 1: Création des symboles graphiques pour enregistrement

Allgemeine Grundlagen für Graphische Symbole auf Geräten und Einrichtungen –
Teil 1: Gestaltung Graphischer Symbole für die Registrierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 80416  -1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 80416  -1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-02-01 se nahrazuje ČSN EN 80416  -1 (01 3765) z května 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2012-02-01 dosud platná ČSN EN 80416-1 (01 3765) z května 2002, v souladu s předmluvou k EN 80416-1:2009.

Změny proti předchozím normám

Nové vydání zahrnuje závažné technické změny, například – upravuje se tloušťka čáry v originálech značky, pro negování grafické značky se vedle dvou diagonálních čar v pravém úhlu připouští jediná diagonální čára, připouští se nový význam negace, použití základního obrazce u originálů značky, ustanovení v příloze A týkající se názvu, popisu a poznámek, přesunutí dosavadní kapitoly 8 do kapitoly 4 a kapitoly 10 do přílohy C.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60417-DBnezavedena, databáze dostupná na www.iec.ch

ISO/IEC Pokyn 71nezaveden

ISO/IEC Pokyn 74nezaveden

ISO 7000-DBnezavedena, databáze dostupná na www.iec.ch

ISO 80416-2zavedena v ČSN EN 80416-2 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na před-
mětech – Část 2: Tvar a použití šipek (idt EN 80416-2:2001)

Informativní údaje z IEC 80416  -1:2008

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí IEC 3C: Grafické značky pro použití na předmětech, technické komise 3: Informační struktury, dokumentace a grafické značky.

Tato mezinárodní norma byla připravena ve spolupráci s ISO/TC 145/SC 3

Toto druhé vydání nahrazuje a ruší první vydání publikované v 2001. Toto vydání tvoří technickou revizi.

Tato norma má statut horizontální normy v souladu s Pokynem 108 IEC.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS

Zpráva o hlasování

3C/1590/FDIS

3C/1609/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce. V oblasti ISO normu schválilo 7P-členů ze 7 hlasujících.

Tato norma byla připravována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Za účelem shrnutí všech požadavků týkajících se důležitých základních pravidel v rámci jediné číselné řady, souhlasily technické komise ISO TC 145: Grafické značky a IEC TC 3 s vydáním všech částí této mezinárodní normy v rámci souboru 80416. Technický řídicí výbor ISO (Technical Management Board ISO) a Výkonný výbor IEC (Committee of Action IEC) rozhodly, že za každou Část tohoto souboru bude zodpovídat jedna organizace. Zainte-
resované technické komise odsouhlasily, že bez vzájemné dohody nebudou měnit žádnou část mezinárodní normy 80416.

Mezinárodní norma 80416 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech:

Část 1:2008 Tvorba grafických značek pro registraci (publikována IEC)

Část 2:2001 Tvar a použití šipek (publikována ISO)

Část 3:2002 Směrnice pro aplikaci grafických značek (publikována IEC)

Část 4:2005 Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony) (publi-
kována ISO)

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC „http://webstore.iec.ch“ v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN – ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 80416-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2009

ICS 01.080.01 Nahrazuje EN 80416  -1:2001

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech –
Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci
(IEC 80416
  -1:2008)

Basic principles for graphical symbols for use on equipment –
Part 1: Creation of graphical symbols for registration
(IEC 80416
  -1:2008) 

Principes de base pour les symboles graphiques
utilisables sur le matériel –
Partie 1: Création des symboles graphiques
pour enregistrement
(CEI 80416
  -1:2008)

Allgemeine Grundlagen für Graphische Symbole
auf Geräten und Einrichtungen –
Teil 1: Gestaltung Graphischer Symbole
für die Registrierung
(IEC 80416
  -1:2008)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2009-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 80416  -1:2009 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Text dokumentu 3C/1590/FDIS, budoucí druhé vydání IEC 80416-1, připravený subkomisí SC 3C Grafické značky pro použití na předmětech, technické komise IEC TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky, ve spolupráci s ISO/TC 145/SC 3, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 80416-1 dne 2009-02-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 80416-1:2001.

EN 80416-1:2009 zahrnuje následující závažné technické změny s ohledem na EN 80416-1:2001:

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-11-01

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s EN v rozporu

(dow)

2012-02-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 80416-1:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Postupy pro tvorbu grafické značky 10

5 Význam 11

5.1 Určení 11

5.2 Orientace grafických značek 11

6 Kombinace grafických značek …. 11

7 Zásady tvorby 12

7.1 Tvorba originálu značky 12

7.2 Návod na provedení 13

7.3 Tloušťka čáry 13

7.4 Mezera 13

7.5 Úhly 14

7.6 Vyplněné plochy 14

7.7 Originál značky se šipkami 14

7.8 Polygrafické znaky jako prvky značky 14

7.9 Negace 14

7.9.1 Způsoby znázornění negace 14

7.9.2 Úhly negace 14

7.9.3 Význam negace 14

7.9.4 Negace jako zákaz 14

8 Základní obrazec 15

8.1 Struktura 15

8.2 Aplikace základního obrazce 15

8.3 Specifikace originálu značky 16

Příloha A  (normativní)  Název, popis a poznámky 18

Příloha B  (informativní)  Pokyny pro stylizaci popisu originálu značky 20

Příloha C  (informativní)  Systémy označování 22

Bibliografie 23

Obrázek 1 – Grafické značky v rozdílné orientaci 11

Obrázek 2 – Příklad kombinace grafických značek (IEC 60417-5049: „Televize“ ve spojení s IEC 60417-5048: „Barva“
vytvoří IEC 60417-5050: „Barevná televize“) 12

Obrázek 3 – Základní obrazec 12

Obrázek 4 – Příklady použití čar různé tloušťky 13

Obrázek 5 – Příklady negace 14

Obrázek 6 – Příklady nedovolených čar mimo základní obrazec 15

Obrázek 7 – Příklady aplikace 16

Obrázek 8 – Příklad originálu grafické značky 17

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi 24

Úvod

Grafická značka je vizuálně vnímatelný obrazec s vlastním významem, používaný k předání informace nezávisle na jazyku. Grafické značky se používají na předmětech pro široký rozsah účelů. Porozumění takovým značkám se může vylepšit vhodným nákresem. To je důležité zejména u řady značek používaných v jedné oblasti nebo na podobném předmětu. Dobře řešený nákres pomáhá také k zajištění čitelnosti při redukci značek na menší rozměry. Proto je třeba normalizovat zásady tvorby značek používaných na předmětech, aby byla zaručena vizuální zřetelnost a dodržována shodnost a následně i dobrá interpretace.

Norma 80416 má více částí které udávají zásady a směrnice pro tvoření grafických značek používaných na předmětech (Části 1 a 2) a také zásady a směrnice pro přizpůsobení registrovaných grafických značek pro použití v praxi (Části 3 a 4).

Tato norma se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro použití na předmětech, včetně tloušťky čar, negačních prvků a použití základního obrazce. Zásady návrhu v této části normy se mají použít pro všechny grafické značky pro použití na předmětech a požadují se i pro grafické značky určené k registraci v IEC 60417 a ISO 7000.

Doporučuje se, aby originály značek určených pro specifické oblasti použití, byly také publikovány v příslušné technické normě produktů.

1 Rozsah platnosti

Tato Část IEC 80416 poskytuje zásady a směrnice pro tvorbu grafických značek k registraci a specifikuje klíčové zásady a pravidla pro přípravu názvu, popisu a poznámek.

IEC 80416-1 se vztahuje na grafické značky používané:

IEC 80416-1 se nevztahuje na grafické značky pro:

Tato horizontální norma je určena zejména technickým komisím pro přípravu norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC.

Jednou z odpovědností technické komise je používat všude, kde je to možné, horizontální normy při zpracování jejích publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud nebude jmenovitě zařazený nebo zahrnutý do příslušné publikace.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.