ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.01, 01.120                                                                                                                        Červen 2007

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

ČSN
EN 45020

01 0101

 

Standardization and related activities - General vocabulary

Normalisation et activités connexes - Vocabulaire général

Normung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Allgemeine Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 45020:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 45020:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78683


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Změny přijaté v této normě v porovnání s normou původní a celý vývoj zpracování dané problematiky jsou podrobně popsány v předmluvě k této normě.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO/IEC 17000:2004 zavedena v ČSN ISO/IEC 17000:2005 Posuzování shody - Slovník a základní principy

Souvisící ČSN

ČSN 01 0115:1996 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Úvodu, kapitole 1 a článkům 5.1 a 6.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Věra Vlková, CSc., IČ 44349785

Technická normalizační komise: TNK 6, Management kvality a prokazování kvality

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Osička


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 45020
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         
Prosinec 2006

ICS 01.040.01; 01.120                                                                                      Nahrazuje EN 45020:1998

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

Standardization and related activities - General vocabulary

 

Normalisation et activités connexes -
Vocabulaire général

Normung und damit zusammenhängende
Tätigkeiten - Allgemeine Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN a CENELEC 2006-11-05.

Členové CEN a CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN nebo CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN a/nebo CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN a CENELEC jsou národní normalizační orgány a národní elektrotechnické komise Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Řídicí centrum CEN:
rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

Ústřední sekretariát CENELEC:
rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CEN/CENELEC  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě                                        Ref. č. EN 45020:2006 E
      a jakýmikoli prostředky jsou celosvětově vyhrazena
      národním členům CEN a členům CENELEC.


Strana 4

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva........................................................................... 5

Úvod...................................................................................... 7

Předmět normy................................................................... 8

Citované normativní dokumenty...................................... 8

1          Normalizace........................................................... 9

2          Cíle normalizace.................................................. 12

3          Normativní dokumenty........................................ 14

4          Orgány odpovědné za normy a předpisy......... 17

5          Druhy norem......................................................... 21

6          Harmonizace norem............................................ 24

7          Obsah normativních dokumentů....................... 27

8          Struktura normativních dokumentů................... 30

9          Tvorba normativních dokumentů....................... 31

10        Implementace normativních dokumentů......... 32

11        Odkazy na normy v předpisech.......................... 35

12        Posuzování shody................................................ 38

Abecední rejstříky

Český (cs).......................................................................... 39

Anglický (en)....................................................................... 40

Francouzský (fr)................................................................. 41

Německý (de).................................................................... 42

Ruský (ru)........................................................................... 43

Španělský (es).................................................................. 44

Italský (it)............................................................................. 45

Holandský (nl)................................................................... 46

Švédský (sv)....................................................................... 47

 

Foreword.............................................................................. 5

Introduction.......................................................................... 7

Scope................................................................................... 8

Normative references........................................................ 8

1          Standardization...................................................... 9

2          Aims of standardization...................................... 12

3          Normative documents......................................... 14

4          Bodies responsible for standards and regulations...... 17

5          Types of standards ............................................. 21

6          Harmonization of standards.............................. 24

7          Content of normative documents...................... 27

8          Structure of normative documents.................... 30

9          Preparation of normative documents............... 31

10        Implementation of normative documents....... 32

11        References to standards in regulations.......... 35

12        Conformity assessment..................................... 38

Alphabetical indexes

Czech (cs).......................................................................... 39

English (en)....................................................................... 40

French (fr)........................................................................... 41

German (de)...................................................................... 42

Russian (ru)....................................................................... 43

Spanish (es)...................................................................... 44

Italian (it)............................................................................. 45

Dutch (nl)............................................................................ 46

Swedish (sv)...................................................................... 47


Strana 5

 

Předmluva

 

Foreword

 

Text Pokynu ISO/IEC 2:2004 byl převzat jako evropská norma EN 45020:2006.

 

The text of ISO/IEC Guide 2:2004 has been taken over as European Standard EN 45020:2006.

 

Této evropské normě musí být nejpozději do června 2007 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do června 2007.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2007, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 2007.

 

Tato evropská norma nahrazuje EN 45020:1998 a neobsahuje kapitoly 12 až 17 EN 45020:1998 nahrazené EN ISO/IEC 17000:2004 ´Posuzování shody - Slovník a základní principy 
(ISO/IEC 17000:2004)´.

 

This European Standard supersedes EN 45020:1998 and does not include Clauses 12 to 17 of EN 45020:1998 superseded by EN ISO/IEC 17000:2004 ‘Conformity assessment-Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)’.

 

Je třeba upozornit na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze považovat za odpovědné za zjištění jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

První vydání Pokynu ISO 2 vydalo ISO v roce 1976. Připravila ho Evropská hospodářská komise Spojených národů (EHK OSN) ve spolupráci s ISO, především pro usnadnění práce EHK OSN zaměřené na odstraňování překážek v mezinárodním obchodu vyplývajících z nedostatečné harmonizace norem nebo z neadekvátního mezinárodního uplatňování norem.

 

The first edition of ISO Guide 2 was published by ISO in 1976. It was prepared by the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) in consultation with ISO, primarily to facilitate the work of the UN/ECE aimed at removal of barriers to international trade arising from lack of harmonization of standards or inadequate international application of standards.

V druhém, třetím a čtvrtém vydání Pokynu ISO 2 byly doplněny nové termíny a definice ve víceméně izolovaných skupinách bez celkové plánovité koncepce. V roce 1981 Rada ISO schválila práce na systematicky uspořádané revizi jakožto prvořadý úkol pracovní skupiny fungující v rámci Komise ISO pro zásady normalizace (ISO/STACO), do níž byli začleněni zástupci IEC a EHK OSN, ve spolupráci s Komisí ISO pro posuzování shody (ISO/CASCO) a Mezinárodní konferencí o akreditaci laboratoří (ILAC).

 

The second, third and fourth editions of ISO Guide 2 added new terms and definitions in more or less isolated groups, within no overall planned framework. Work on a systematically structured revision was authorized by the ISO Council in 1981 as the principal task of a working group within the ISO Committee on standardization principles (ISO/STACO), including IEC and UN/ECE spokesmen and in cooperation with the ISO Committee on conformity assessment (ISO/CASCO) and the International Laboratory Accreditation Conference (ILAC).

Hlavním důvodem této aktivity byl požadavek EHK OSN na úplnou a neodkladnou revizi Pokynu ISO 2, která by vzala v úvahu jednak velké množství specifických problémů, na které upozornili vládní představitelé EHK OSN odpovědní za politiku v oblasti normalizace, jednak navrhovanou terminologii zpracovávanou pracovní skupinou EHK OSN pro stavebnictví. ISO navíc vydávalo stále více pokynů týkajících se normalizačních zásad a postupů, některé z nich společně s IEC. Aby se zabránilo nejednotnosti terminologie, bylo třeba jasně vymezit obsah základních pojmů a jednoznačně stanovit všeobecné termíny a jejich definice.

 

The main reason for this activity was a request from UN/ECE for complete and urgent revision of ISO Guide 2 to take into account a number of specific problems raised by the UN/ECE Government Officials Responsible for Standardization Policies as well as the proposed terminology being prepared in the UN/ECE Working Party on Building. Moreover, ISO was publishing an increasing number of Guides on standardization policies and procedures, several of them in conjunction with IEC. To guard against terminological inconsistencies, a clear understanding of basic concepts needed to be established, and unambiguous general terms and definitions provided.

Výsledné páté vydání Pokynu 2 bylo poprvé vydáno jako společná publikace ISO/IEC v roce 1986.

 

The resulting fifth edition of Guide 2 was issued, for the first time as a joint ISO/IEC publication, in 1986.


Strana 6

 

Šesté vydání (1991) obsahovalo změny a úpravy reagující na specifické otázky členů ISO a IEC, na požadavky Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a EHK OSN a na návrhy ISO/CASCO.

 

The sixth edition (1991) incorporated amendments in response to specific questions raised by ISO and IEC members, requests from the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the UN/ECE, and proposals from ISO/CASCO.

Sedmé vydání (1996) zachovalo strukturu bezprostředně předcházejících vydání a soustředilo souvisící pojmy do kapitol pod příslušné generické názvy. Kapitoly 1 až 11 byly zaměřeny na normalizaci, a to postupně od obecnějších aspektů ke speciálnějším. Podobně termíny a definice uvedené v revidovaných kapitolách 12 až 17 zahrnovaly široké spektrum posuzování shody. Kapitoly týkající se posuzování shody byly upraveny podle doporučení ISO/CASCO tak, aby odrážely vývoj v oblasti posuzování shody, a byly schváleny národními orgány ISO a IEC v roce 1994. Jejich účelem nebylo poskytnout celkovou a úplnou klasifikaci, pojmy, které sem byly zařazeny, se vztahovaly zejména k následujícím oblastem:

 

The seventh edition (1996) preserved the structure of its recent predecessors by grouping related concepts under generic clause headings. Thus, Clauses 1 to 11 concerned standardization, proceeding from the more general to more specific aspects. Similarly, the terms and definitions given in the revised Clauses 12 to 17 covered the broad spectrum of conformity assessment. These latter clauses were modified on the recommendations of ISO/CASCO to reflect developments in conformity assessment activities, and were approved by the national bodies of ISO and IEC in 1994. They were not intended to provide a comprehensive classification but included, in particular, concepts related to the following typical sequence:

a)    stanovení charakteristik výrobku, procesu nebo služby (kapitola 13);

 

a)    determination of product, process or service characteristics (Clause 13);

b)    porovnávání charakteristik se specifickými požadavky, tj. hodnocení shody (kapitola 14);

 

b)    comparison of characteristics with specified requirements, i.e. conformity evaluation (Clause 14);

c)    prokazování shody, např. prohlášením dodavatele nebo certifikací (kapitola 15).

 

c)    assurance of conformity, e.g. by supplier's declaration or by certification (Clause 15).

Toto osmé vydání (2004) je identické se sedmým vydáním, s výjimkou toho, že termíny a definice týkající se posuzování shody (uvedené v 7. vydání v kapitolách 12 až 17) byly vypuštěny a nahrazeny normativním odkazem na EN ISO/IEC 17000, Posuzování shody - Slovník a základní principy (ISO/IEC 17000:2004).

 

This eighth edition (2004) is identical to the seventh edition except that the terms and definitions on conformity assessment (in Clauses 12 to 17 in the 7th edition) have been deleted and replaced by a normative reference to EN ISO/IEC 17000, Conformity assessment - Vocabulary and general principles    
(ISO/IEC 17000:2004)
.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny implementovat tuto mezinárodní normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.


Strana 7

Úvod

 

Introduction

Přestože ISO a IEC společně vytvářejí mezinárodní rámec normalizace a pokrývají rozsáhlou oblast zejména technických otázek, všeobecné pojmy týkající se normalizace přesahují oblast jejich působnosti. Pro účely ISO a IEC se tedy definice termínu normalizace (1.1) má chápat v souvislosti s definicemi normy (3.2) a konsenzu (1.7).

 

Whilst ISO and IEC jointly provide the international framework for standardization, covering a wide range of mainly technical matters, the general concept of standardization extends beyond their terms of reference. For ISO and IEC purposes, the definition of standardization (1.1) should accordingly be read in conjunction with the definitions of standard (3.2) and consensus (1.7).

Obecné terminologické zásady, jimiž se od roku 1986 řídily revize Pokynu 2, stanovila technická komise ISO/TC 37 Terminologie a jiné jazykové prostředky.

 

The general terminological principles guiding the revisions of Guide 2 since 1986 have been those established by Technical Committee ISO/TC 37, Terminology and other language resources.

Termíny vyjadřující speciálnější pojmy se obvykle tvoří spojováním termínů reprezentujících obecnější pojmy. Termíny reprezentující obecnější pojmy jsou ”stavebními prvky”. Na tomto přístupu je založena volba termínů a tvorba definic v tomto dokumentu v případech, kdy ekvivalentní složené (tj. víceslovné) termíny v angličtině, francouzštině a němčině obsahují stejné ”stavební prvky”.

 

Terms expressing more specific concepts may generally be constructed by a combination of terms representing more general concepts. The latter terms thus form “building blocks”, and the selection of terms and the construction of definitions within this document has been based on this approach in cases where equivalent English, French and German combined terms contain the same “building blocks”.

Takovýmto způsobem se mohou v rámci tohoto dokumentu snadno tvořit další termíny. Například termín bezpečnostní norma se může definovat jako norma (3.2) týkající se absence nepřijatelného rizika vzniku škody (definice termínu bezpečnost ve 2.5).

 

In this way, additional terms can be readily constructed within the framework of the document. For example, the term safety standard can be defined as a standard (3.2) concerned with freedom from unacceptable risk of harm (definition of safety in 2.5).

Slova, která jsou u některých termínů uváděna v kulatých závorkách “(. . . . .)”, lze vypustit, pokud tím nedojde k významovým nejasnostem.

 

Words placed between parentheses “(. . . . .)” within some terms may be omitted if it is unlikely that this will cause confusion.

Definice v angličtině, francouzštině a němčině uvedené v tomto dokumentu jsou zcela ekvivalentní. Jsou pokud možno co nejstručnější. Tam, kde se termíny definované v tomto dokumentu poprvé vyskytnou v jiných definicích, jsou vytištěny tučným písmem.

 

The definitions included in this document are directly equivalent in the English, French and German languages. They have been drawn up as concisely as practicable. Where they first occur in other definitions, terms which have themselves been defined in this document are printed in bold type.

Poznámky připojené k některým definicím poskytují objasnění, vysvětlení nebo příklady pro snadnější pochopení popisovaných pojmů. V určitých případech se poznámky v jednotlivých jazycích smějí z jazykových důvodů lišit nebo lze připojit další poznámky.

 

The notes appended to certain definitions offer clarification, explanation or examples to facilitate understanding of the concepts described. In certain cases, the notes may differ in different languages for linguistic reasons, or additional notes may be given.

Ve vědě a technice se anglické slovo „standard“ používá ve dvou rozdílných významech: jako normativní dokument definovaný v 3.2 (ve francouzštině „norme“, v němčině „Norm“) a také jako etalon (ve francouzštině „étalon“ v němčině „Eichmaß“)1. V tomto dokumentu se uvedené slovo používá výhradně v prvním významu. Druhý význam je předmětem Mezinárodního slovníku základních a všeobecných termínů v metrologii (VIM).

 

In science and technology, the English word “standard is used with two different meanings: as a normative document as defined in 3.2 (in French “norme”, in German “Norm”) and also as a measurement standard (in French “étalon”, in German “Eichmaß”). This document is concerned solely with the first meaning. The second is the province of the International vocabulary of basic and gene ral terms in metrology (VIM ).

_______________

1     NÁRODNÍ POZNÁMKAV České republice je v oblasti normalizace ekvivalentem anglického temínu „standard“ český termín „technická norma“. Ekvivalentem anglického termínu „standard“ ve smyslu definovaném VIM je pak v České republice v souladu s českým překladem VIM termín „etalon (standard)“.


Strana 8

 

Předmět normy-- Vynechaný text --