ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.30                                                                                                                                       Září 2006

Grafické značky pro schémata -
Část 1: Všeobecné informace a rejstříky

ČSN
ISO 14617-1

01 3630

 

Graphical symbols for diagrams - Part 1: General information and indexes

Symboles graphiques pour schémas - Partie 1: Informations générales et index

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 14617-1:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 14617-1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 14617-1 (01 3630) z února 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76536
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Druhé vydání české technické normy ČSN ISO 14617-1 ruší a nahrazuje první vydání z roku 2004, jehož je částečnou revizí. Byly doplněny odkazy na grafické značky nových ČSN ISO 14617-13, týkající se grafických značek zařízení pro zpracování materiálu a ČSN ISO 14617-14, týkající se značek představujících zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 81714-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 81714-1:2001 (01 3790) Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze A doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Bc. Kateřina Čábelová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Grafické značky pro schémata -                                                                         ISO 14617-1
Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
                                                         Druhé vydání
                                                                                                                                    2005-07-15

ICS 01.080.30

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Uspořádání ISO 14617...................................................................................................................................................... 7

5          Registrační čísla................................................................................................................................................................. 8

6          Prezentace grafických značek........................................................................................................................................... 8

7          Pravidla a příklady použití.................................................................................................................................................. 9

8          Užití grafických značek........................................................................................................................................................ 9

9          Písmo.................................................................................................................................................................................... 9

10        Rejstříky............................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní)

             Abecední rejstřík................................................................................................................................................................ 11

             Český abecední rejstřík.................................................................................................................................................... 11

             Anglický abecední rejstřík................................................................................................................................................ 31

Příloha B (informativní)

             Rejstřík registračních čísel grafických značek............................................................................................................. 66

             Český rejstřík...................................................................................................................................................................... 66

             Anglický rejstřík.................................................................................................................................................................. 75

Příloha C (informativní) Rejstřík křížových odkazů................................................................................................................... 84

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 98


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace elektrotechniky.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským zemím k hlasování. Vydání jako mezinárodní normu vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členských zemí.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není povinna odpovídat za identifikaci jakéhokoli nebo všech takových patentových práv.

ISO 14617-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 10, Technická dokumentace, subkomise SC 10 Dokumentace výrobního závodu a tpd- značky.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 14617-1:2002), jehož je částečnou revizí.

ISO 14617 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem Grafické značky pro schémata:

         Část 1: Všeobecné informace a rejstříky

         Část 2: Značky všeobecného použití

         Část 3: Spojení a související zařízení

         Část 4: Ovládače a související zařízení

         Část 5: Měřicí a řídicí zařízení

         Část 6: Měřicí a řídicí funkce

         Část 7: Základní mechanické komponenty

         Část 8: Ventily a tlumiče

         Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory

         Část 10: Měniče energie tekutin

         Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje

         Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání

         Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu

         Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem

         Část 15: Instalační schémata a mapy sítí


Strana 5

Úvod

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata k použití v různých technických aplikacích. Tato práce byla a bude prováděna v úzké spolupráci mezi ISO a IEC. Konečný výsledek je určen k publikování jako norma společná pro ISO a IEC, které jejich technické komise, odpovědné za specifickou oblast aplikace, mohou použít při přípravě mezinárodních norem a manuálů.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 14617 slouží jako úvod ke všem ostatním částem, zejména podává informace o tvorbě a použití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve schématech, pravidla prezentace a aplikace těchto značek a příklady jejich použití a aplikaci. Zahrnuje 3 rejstříky: abecední rejstřík a rejstřík registračních čísel (oba se týkají výhradně ISO 14617) a rejstřík křížových odkazů ke vztaženým položkám nacházejících se v ostatních mezinárodních normách.

Základní pravidla tvorby a použití grafických značek ve schématech uvádí ISO 81714-1.-- Vynechaný text --