ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.20                                                                                                                                  Březen 2005

Posuzování shody -
Prohlášení dodavatele o shodě  -
Část 2: Podpůrná dokumentace

ČSN
EN ISO/IEC 17050-2

01 5259

                                                                                        idt ISO/IEC 17050-2:2004

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation

Evaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur - Partie 2: Documentation d'appui

Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 2: Unterstützende Dokumentation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 17050-2:2004. Evropská norma EN ISO/IEC 17050-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO/IEC 17050-2:2004. The European Standard ISO/IEC 17050-2:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) z března 2005 nahrazuje ČSN EN 45014 (01 5259) z dubna 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72377
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato část ČSN EN ISO/IEC 17050 byla vytvořena s cílem stanovit všeobecné požadavky týkající se prohlášení dodavatele o shodě. Týká se jednoho ze tří typů potvrzení shody - potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). EN ISO/IEC 17050-2 spolu s vydáním normy EN ISO/IEC 17050-1 ruší a nahrazuje EN 45014:1998, která je identická s druhým vydáním ISO/IEC Pokynu 22:1996. Evropská norma EN ISO/IEC 17050 se skládá z následujících částí, které mají společný název Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě:

      Část 1: Všeobecné požadavky

      Část 2: Podpůrná dokumentace

Citované normy

ISO/IEC 17000:2004 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 (01 0106) Posuzování shody - Slovník a
základní principy (idt EN ISO/IEC 17000:2004)

ISO/IEC 17050-1:2004 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2005 (01 5259) Posuzování shody -
Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN ISO/IEC 17050-1:2004)

Vypracování normy

Zpracovatel: Vladimír Ludvík, IČ 71661263, Ing. Vladimír Ludvík

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                EN ISO/IEC 17050-2
EUROPEAN STANDARD                                                                        Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 03.120.20                                                                                                  Nahrazuje EN 45014:1998

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě -

Část 2: Podpůrná dokumentace

(ISO/IEC 17050-2:2004)

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity -
Part 2: Supporting documentation

(ISO/IEC 17050-2:2004)

 

Evaluation de la conformité -
Déclaration de conformité du fournisseur -
Partie 2: Documentation d'appui
(ISO/IEC 17050-2:2004)

Konformitätsbewertung -
Konformitätserklärung von Anbietern -
Teil 2: Unterstützende Dokumen-tation
(ISO/IEC 17050-2:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN a CENELEC dne 30. září 2004.

Členové CEN a CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN nebo CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN nebo CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členové CEN a CENELEC jsou národní normalizační orgány a národní elektrotechnické výbory Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

image004.jpg

image005.jpg

Řídicí centrum CEN:
rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

Ústřední sekretariát CENELEC:
rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CEN/CENELEC  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě                         Ref. č. EN ISO/IEC 17050-2:2004 E
         a jakýmikoli prostředky jsou celosvětově vyhrazena                                                                    
         národním členům CEN a členům CENELEC.


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za PDF

PDF disclaimer

Je přípustné, aby tento PDF soubor obsahoval vložené typy písma.

V souladu s licenční politikou Adobe je přípustné tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován. To neplatí o těch vložených typech písma, které nepodléhají licenci a jsou instalována v počítači na kterém se edice provádí.

This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing.

Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení odpovědnost.

In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area.

Adobe je obchodní značka společnosti „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech, který vytváří tento PDF soubor, lze nalézt ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upravený tak, aby byl použitelný členskými organizacemi ISO. V případě nepravděpodobné události, a problému, který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát. Jeho adresa je uvedena níže.

Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

 

 

© ISO 2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. Není-li jinak stanoveno, pak bez písemného povolení ISO anebo členského orgánu ISO ze země, kde byl takový požadavek vznesen, nemůže být žádná část této publikace reprodukována ani používána v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopií a mikrofilmu.

Úřadovna autorských práv ISO

 

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

 

 

 

 

 

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Vydáno ve Švýcarsku

 

Published in Switzerland

© ISO 2004 — Všechna práva vyhrazena

 

© ISO 2004 — All rights reserved


Strana 5

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN ISO/IEC 17050-2: 2004) byl vypracován Technickou komisí ISO/CASCO „Komisí pro posuzování shody“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/CLC/TC 1 „Kritéria pro orgány posu-zování shody“, jejíž sekretariát zabezpečuje SN.

 

This document (EN ISO/IEC 17050-2:2004) has been prepared by Technical Committee ISO/CASCO "Committee on Conformity Assessment" in collaboration with Technical Committee CEN/CLC/TC 1 "Criteria for conformity assessment bodies", the secretariat of which is held by SN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutné zrušit nejpozději do dubna 2005.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 45014:1998.

 

This document supersedes EN 45014:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO/IEC 17050-2: 2004 byl schválen CEN a CENELEC jako EN ISO/IEC 17050-2:2004 bez jakýchkoliv úprav.

 

The text of ISO/IEC 17050-2: 2004 has been approved by CEN and CENELEC as EN ISO/IEC 17050-2: 2004 without any modifications.


Strana 6

0 Úvod

 

0 Introduction

Prohlášení dodavatele o shodě je formou potvrzení, které splňuje požadavky trhu a regulačních orgánů ve věci důvěry. Přijetí prohlášení dodavatele o shodě by mohlo být rozšířeno o uchování dokumentovaných informací, na základě kterých dodavatel zakládá své prohlášení a zpřístupnění těchto informací na požádání.

 

A supplier’s declaration of conformity is a form of attestation of conformity to meet demands from the market and regulators for confidence. The acceptance of a supplier’s declaration of conformity could be enhanced by retaining documented information on which the supplier bases the declaration and making this documentation available upon request.

Tato část normy ISO/IEC 17050 stanovuje poža-davky na dokumentaci, která podporuje prohlášení dodavatele o shodě. Kromě toho, že tato dokumentace zvyšuje důvěru v prohlášení shody dodavatele, může pomoci příslušným pověřeným orgánům při jejich dozorových činnostech.

 

This part of ISO/IEC 17050 specifies requirements for the documentation to support a supplier’s declaration of conformity. Besides enhancing confidence in the supplier's declaration of conformity, such documentation may assist relevant authorities in their surveillance activities.

 

Shodu produktu (včetně služby), procesu, systému managementu, osoby nebo orgánu se specifiko-vanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, zákony a předpisy může být zapotřebí řádně doložit na odpovědnost dodavatele a to bez ohledu na příslušné průmyslové odvětví.

 

Conformity of a product (including service), process, management system, person or body to specified requirements, which can include normative documents such as standards, guides, technical specifications, laws and regulations, may need to be rigorously substantiated under the responsibility of the supplier, irrespective of the industry sector involved.


Strana 7

 

1 Předmět normy-- Vynechaný text --