ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 03.080.10                                                                                                                            Únor 2003

Údržba - Dokumenty pro údržbu

ČSN
EN 13460

01 0662

 

Maintenance - Documents for maintenance

Maintenance - Documents pour la maintenance

Instandhaltung - Dokumente für die Instandhaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13460:2002. Evropská norma EN 13460:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13460:2002. The European Standard EN 13460:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66251
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13306:2001 zavedena v ČSN EN 13306:2002 (01 0660) Terminologie údržby

ENV 13269 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(191):1993 (01 0102) Medzinárodný elektrotechnický slovník - Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 3.4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jan Škrdle


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13460
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.110; 03.080.10

Údržba - Dokumenty pro údržbu

Maintenance - Documents for maintenance

 

Maintenance - Documents pour la maintenance

Instandhaltung - Dokemente für die Instandhaltung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-02-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13460:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

Úvod.. ............................................................................................................................................................................................ 6

1          Předmět normy............................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy.......................................................................................................................................................... 7

3          Definice............................................................................................................................................................................ 7

4          Dokumentace................................................................................................................................................................. 8

4.1       Pojem dokument............................................................................................................................................................ 8

4.2       Normativní dokumentace pro údržbu......................................................................................................................... 8

5          Dokumenty z etapy přípravy.......................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Dokumenty z etapy provozu.......................................................................................................... 12

Příloha B (informativní) Informační objekty pracovního příkazu....................................................................................... 20

Příloha C (informativní) Všeobecný přehled struktury a účelu dokumentů................................................................... 22


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13460:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 319 „Údržba“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2002.

Tento dokument byl připraven s mandátem uděleným CEN Evropské komisi a Evropské asociaci volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Přílohy A, B a C jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Údržba, jako jakékoliv jiné funkce v obchodu, vyžaduje vhodný tok informací mezi různými body vnitřní organizace a ostatními funkčními a organizačními jednotkami podniku, aby byly splněny cíle a dosáhlo se přijatelných hodnot ukazatelů výkonnosti údržby.

Pro účely této evropské normy je nutné uvážit, že různé podniky organizují své funkce a oddělení podle svých specifických potřeb (tradic, trhu, prostředků, lidských zdrojů atd.). Organizace informací se tudíž mění podnik od podniku. Z tohoto důvodu byla tato norma rozdělena na normativní část a informativní přílohy.

Normativní část se zabývá první částí životního cyklu majetku, který bude udržován, jmenovitě etapou přípravy. Když byl nějaký majetek získán, nabyvatel vyžaduje určitou dokumentaci, aby jej řádně udržoval a provozoval. Tuto vhodnou dokumentaci musí poskytovat dodavatel objektu.

V normativní části této evropské normy je popsán seznam požadovaných základních dokumentů pro údržbu a jsou v ní uvedeny informace o možném obsahu každého dokumentu zmíněného v kapitole 5. Aby byla tato norma pružná vzhledem ke specifickým potřebám uživatele/dodavatele majetku, je přípustné, aby byl seznam informačních objektů uvedených pro každý dokument přizpůsoben specifickým požadavkům po dohodě mezi uživatelem a dodavatelem. V této evropské normě se berou v úvahu dohody mezi stranami, které mají vliv na dokumentaci takovým způsobem, aby jakýkoliv dokument mohl být zrušen nebo zcela či částečně nahrazen, jak bylo dohodnuto ve smlouvě v souladu s ENV 13269:2001.

Informativní přílohy A, B a C se týkají etapy provozu (viz 3.6) životního cyklu majetku, který bude udržován.

V informativních přílohách je k normativnímu textu navíc vypracována dokumentace pro údržbu s ohledem na funkci údržby jako součást systému jakosti podniku. To znamená, že není doporučena pouze dokumentace o informacích, které jsou nezbytné pro zvládnutí údržby, ale též dokumentace pro současné plnění požadavků na zajištění jakosti operací údržby.


Strana 7

1 Předmět normy

V této evropské normě jsou specifikovány všeobecné směrnice pro:

      technickou dokumentaci, která musí být dodávána s objektem nejpozději ještě před tím, než bude objekt připraven k uvedení do provozu, aby byla zajištěna jeho údržba, viz kapitolu 5;

      dokumentaci informací, které musejí být zavedeny v etapě provozu objektu, aby byly zajištěny požadavky na údržbu, viz přílohu A.-- Vynechaný text --