ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.30                                                                                                                                     Říjen 2000

Výkresy ve stavebnictví -
Předepisování mezních odchylek

ČSN
EN ISO 6284

01 3405

                                                                                                     idt ISO 6284:1996

Construction drawings - Indication of limit deviations

Dessins de génie civil - Indication des écarts limites

Zeichnungen für das Bauwesen - Eintragung von Grenzabmaßen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6284:1999. Evropská norma EN ISO 6284:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6284:1999. The European Standard EN ISO 6284:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59823
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Podrobné zásady pro vyjadřování geometrické přesnosti na výkresech stavebních konstrukcí stanoví ČSN 01 3405, která není v rozporu se zásadami této mezinárodní normy. Rozdíl je pouze v tom, že tato norma dovoluje psát nesouměrné mezní odchylky nejen nad sebou, ale i za sebou.

Citované normy

ISO 286-1:1988 zavedena v ČSN EN 20 286-1 (01 4201) Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (idt ISO 286-1:1988)

ISO 1803:1997 zavedena v ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví

ISO 4068:1978 nezavedena, zrušena 11. 99 bez náhrady

ISO 9431:1990 zavedena v ČSN ISO 9431 (01 3403) Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu

Souvisící ČSN

ČSN 01 34 05 Výkresy ve stavebnictví - Označování charakteristik přesnosti

ČSN ISO 406 (01 3136) Technické výkresy - Tolerování délkových a úhlových rozměrů - Předepisování na výkresech

Vypracování normy

Zpracovatel: doc. Ing. arch. Milan Hanák, CSc., IČO 13831933

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 6284

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.100.30

Deskriptory: drawings, technical drawings, construction, buildings, civil engineering, dimensional tolerances, tolerances of positions, form tolerances, presentation.

Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek (ISO 6284:1996)

Construction drawings - Indication of limit deviations
(ISO 6284:1996)

 

Dessins de génie civil -
Indication des écarts limites
(ISO 6284:1996)

Zeichnungen für das Bauwesen -
Eintragung von Grenzabmaßen
(ISO 6284:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-06-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv           Ref. č. EN ISO 6284:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi ISO/TC 10 "Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat technickým výborem CEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, nutno současně zrušit.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6284:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje metody předepisování mezních odchylek ve výkresech stavebních konstrukcí.-- Vynechaný text --