ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.40;29.020                                                                                                                            Říjen 2000

Grafické značky pro použití
na předmětech -
Část 2: Originály značek

ČSN
EN 60417-2

01 3760

                                                                                                idt IEC 60417-2:1998

Graphical symbols for use on equipment -
Part 2: Symbols originals

Symboles graphiques utilisables sur le matériel -
Partie 2: Dessins originaux

Graphische Symbole für Betriebsmittel -
Teil 2: Originale der Symbole

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60417-2:1999 Grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Originály značek, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60417-2:1998, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60417-2 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60417-2:1999 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60417-2:1999 Graphical symbols for use on equipment - Part 2: Symbols originals which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60417-2:1998, was approved by the Czech Standard Institute for direct use as the ČSN EN 60417-2 without any modification. The European Standard EN 60417-2:1999 has the status of a Czech Standard.

Both European and International Standards are available at the Czech Standard Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma v národní příloze uvádí přehled dřívějších vydání značek a názvy značek v české, anglické, německé a francouzské verzi podle číselného pořadí. Norma navazuje na ČSN EN 60417-1, obsahující znázornění značek s odpovídajícími popisy v číselném sledu, včetně abecedního rejstříku a grafického přehledu značek.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN 60417-1 (01 3760) z října 2000 se nahrazuje ČSN IEC 417 (34 5555) z ledna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59558
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --