ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.01                                                                                                                                     Únor 2000

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

ČSN
EN ISO 5457

01 3110

                                                                                                   idt ISO 5457:1999

Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets

Documentation technique de produits - Formats et présentation des éléments graphiques des feuilles de dessin

Technische Produktdokumentation - Formate und Gestaltung von Zeichnungsvordrucken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5457:1999. Evropská norma EN ISO 5457:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5457:1999. The European Standard EN ISO 5457:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5457 (01 3110) z března 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          57882
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V této mezinárodní normě zůstávají rozměry formátů základní řady ISO A shodné s ČSN ISO 5457 z března 1994, změnily se šířky okrajů, je zavedena zcela jiná řada velikostí prodloužených formátů a nově se uvádí standardizované označení požadovaných předtisků výkresových listů. Na rozdíl od předchozí normy lze formáty A0 až A3 používat pouze horizontálně orientované, formát A4 pouze vertikálně orientovaný.

Citované normy

ISO 128-20:1996 dosud nezavedena

ISO 216:1975 zavedena v ČSN EN 20216 Psací papír a některé druhy tiskovin. Rozměry - řady A a B
(idt ISO 216:1975) (50 0042)

ISO 3098-1:1974 dosud nezavedena

ISO 7200:1984 zavedena v ČSN ISO 7200 (01 3113) Technické výkresy - Popisová pole

ISO 9958-1:1992 dosud nezavedena

ISO 9961:1992 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 - Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 5457

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.100.00                                                                                                                                       

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
(ISO 5457:1999)

Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets
(ISO 5457:1999)

 

Documentation technique de produits - Formats et présentation des éléments graphiques des feuilles de dessin

(ISO 5457:1999)

Technische Produktdokumentation - Formate und Gestaltung von Zeichnungsvordrucken

(ISO 5457:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-02-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 5457:1999 byl vypracovaný technickou komisí ISO/TC 10 „Technická dokumentace“ ve spolupráci s CEN/CS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 1999.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 5457:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Úvod

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry a úpravu předtisků výkresových listů pro technické výkresy ve všech oblastech průmyslu a stavebnictví, včetně výkresů zpracovaných počítači. Tato mezinárodní norma je současně použitelná i pro jiné technické dokumenty.-- Vynechaný text --