ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.060; 23.100.01                                                                                                                        Červen 2001

Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice


ČSN 01 1320

 

Quantities, symbols and units in hydromechanics

Quantités, symboles et unités en hydromecanique

Größen, Kennzeichen und Einheiten in Hydromechanik

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN 75 0102 z června 2001 nahrazuje ČSN 01 1320 z 1978-7-31.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          55532
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Vzhledem k rozšíření významu hydromechaniky byly do normy zahrnuty některé veličiny, používané v jiných specializovaných oborech. Z normy byly vypuštěny termíny, které nemají charakter veličin. Tyto termíny byly zařazeny do ČSN 75 0102.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem

ČSN 73 6506 Zatížení vodohospodářských staveb ledem

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství - Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 75 0255 Výpočet účinku vln na stavby na vodních nádržích

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a.s., Praha, Ing. Jaroslav Hrbek, DrSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová


Strana 3

Obsah

Strana

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 4

3       Termíny a definice ................................................................................................................................................................. 4

4       Fyzikální vlastnosti tekutin .................................................................................................................................................... 4

5       Hydrostatika ............................................................................................................................................................................ 5

6       Kinematika tekutin ................................................................................................................................................................. 6

7       Potenciální proudění ............................................................................................................................................................. 6

8       Dynamika tekutin ................................................................................................................................................................... 7

9       Stěnový efekt ........................................................................................................................................................................... 9

10     Potrubí .................................................................................................................................................................................... 10

11     Pohyb vody v korytech .......................................................................................................................................................... 10

12     Čísla charakterizující proudění (čísla podobnosti) ........................................................................................................ 12

13     Výtok otvorem, přepady, plnění nádob ............................................................................................................................. 13

14     Vodní skok, podjezí .............................................................................................................................................................. 14

15     Pohyb podzemní vody ......................................................................................................................................................... 15

16     Tuhé částice v kapalině, splaveniny ................................................................................................................................. 16

Abecední seznam veličin ............................................................................................................................................................. 17

Abecední seznam značek ............................................................................................................................................................ 19


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma uvádí názvy, značky a jednotky základních veličin v hydromechanice.-- Vynechaný text --