ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.03; 03.100.01                                                                                                                         Září 2023

Management rizik – Slovník

ČSN
ISO 31073

01 0355

 

Risk management – Vocabulary

Management du risque – Vocabulaire

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 31073:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 31073:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN a TNI

ČSN ISO 31000:2018 (01 0351) Management rizik – Směrnice

ČSN EN IEC 31010 ed. 2:2020 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

TNI 01 0350 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

TNI POKYN ISO/IEC 51 (76 3503) Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem

Vypracování normy

Zpracovatel: Mgr. Agáta Walek, IČO 64282856, ve spolupráci s prof. RNDr. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc.

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Management rizik – Slovník                                                                                          ISO 31073
                                                                                                                                              První vydání
                                                                                                                                              2022-02

ICS 01.040.03; 03.100.01

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

3.1...... Termíny související s rizikem........................................................................................................................................................ 6

3.2...... Termíny související s managementem rizik............................................................................................................................... 6

3.3...... Termíny související s procesem managementu rizik............................................................................................................... 7

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

Rejstřík.......................................................................................................................................................................................................... 15

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2022

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:       www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 262 Management rizik.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Tento dokument poskytuje základní slovník k rozvoji obecného porozumění konceptům a termínům managementu rizik mezi organizacemi a funkcemi, a napříč různými aplikacemi a typy.

V kontextu terminologie managementu rizik použitelné pro rizika, kterým organizace čelí, je záměrem, aby se dávala přednost definicím uvedeným v tomto dokumentu.

Management rizik je specifický podle aplikace. Za některých okolností může tudíž být nutné doplnit slovník v tomto dokumentu. Tam, kde jsou v této normě použity termíny vztažené k managementu rizik, je nezbytně nutné, aby jejich zamýšlené významy v rámci kontextu této normy nebyly chybně interpretovány, zkresleny nebo zneužity. Tam, kde to je vhodné, může být nutné terminologii v tomto dokumentu nahradit terminologií specifickou pro určitý obor.

Kromě řízení hrozeb pro dosažení svých cílů organizace stále více používají procesy managementu rizik a vyvíjejí integrovaný přístup k managementu rizik za účelem zlepšení řízení potenciálních příležitostí. Proto mají termíny a definice v tomto dokumentu širší význam z hlediska konceptu a používání než ty, které jsou obsaženy v jiných dokumentech. Tento dokument se zaměřuje na všechny aplikace a sektory, protože organizace stále více přejímají šířeji zaměřený přístup k managementu rizik.

Tento slovník představuje aktuální zaměření ISO/TC 262 na management rizik, kterým čelí organizace.

Tento dokument podporuje vzájemné a důsledné porozumění a logicky promyšlený přístup k popisům činností souvisejících s managementem rizik a používání jednotné terminologie managementu rizik v procesech a rámcích zabývajících se managementy rizik, kterým organizace čelí.

Tento dokument je určen k tomu, aby tento dokument byl používán:

    těmi, kdo jsou zahrnuti v managementu rizik;

    těmi, kdo jsou zapojeni v aktivitách ISO a IEC;

    zpracovateli národních nebo oborově specifických norem, pokynů, postupů a pravidel správné praxe souvisejících s managementem rizik.

Principy a směrnice managementu rizik viz ISO 31000:2018.

1 Předmět normy

V tomto dokumentu jsou stanoveny obecné termíny pro management rizik, kterým organizace čelí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.