PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.01                                                                                                                               Listopad 2021

Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení

ČSN P
ISO/TS 20559

01 8012

 

Graphical symbols – Safety colours and safety signs –
Guidance for the development and use of a safety signing system

Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité –
Lignes directrices pour le développement et l’usage d’un système de signaux de sécurité

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace ISO/TS 20559:2020. Překlad byl zajištěn
Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification ISO/TS 20559:2020. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version
.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 20559:2020 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3864-1:2011 zavedena v ČSN ISO 3864-1:2012 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ISO 7010 zavedena v ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady
navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

ČSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

ČSN ISO 17398 (01 8016) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

ČSN ISO 20712-2 (01 8023) Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek – Barva, tvar, význam a provedení

ČSN P ISO 21542 (73 4001) Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí

ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány

ČSN ISO 45001 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V normě je uveden termín „systém bezpečnostního značení (safety signing system)“, což je soubor vzájemně provázaných a/nebo vzájemně působících bezpečnostních značení a značek, který zabezpečuje vizuální bezpečnostní komunikaci.

Termín „bezpečnostní naváděcí systém (safety way guidance system; SWGS)“ je systém, který poskytuje zřejmou, dobře viditelnou a jednoznačnou informaci a dostatečné zrakové podněty umožňující v případě nouze evakuaci osob z prostoru, kde se nacházejí, a specifikuje únikové cesty s použitím komplexního uspořádání zrakových složek, značek a značení (ČSN ISO 17724).

Pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení specifikuje tato norma dva druhy plánů.

Plán výběru součástí systému bezpečnostního značení (safety signing system component selection plan) dokumentuje rozhodnutí, která byla učiněna s cílem specifikovat jednotlivé součásti systému bezpečnostního značení, zejména výběr typu součástí a jejich obsahu, výběr materiálů, specifikace norem, způsob školení, použití kombinovaných a složených značek a posouzení stávajících značek.

Plán instalace systému bezpečnostního značení (safety signing system installation plan) specifikuje zvolený rozměr, orientaci, montážní výšku a umístění každé součásti systému bezpečnostního značení.

V této normě je uveden termín „značka požární bezpečnosti (fire equipment sign)“, což je bezpečnostní značka, která označuje umístění/místo nebo identifikaci požárního zařízení. Termín „požární zařízení (fire equipment)“ zahrnuje požární techniku, požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany.

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.1 a 5.3 doplněny informativní národní poznámky.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky –               ISO/TS 20559
Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení       První vydání
                                                                                                                                       2020-08

ICS 01.080.01

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5......... Součásti systému bezpečnostního značení............................................................................................................................. 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Značení únikových cest................................................................................................................................................................ 10

5.3...... Značky požární bezpečnosti........................................................................................................................................................ 11

5.4...... Značky označující umístění zabezpečovacího zařízení nebo bezpečnostního vybavení nebo bezpečnostní
opatření (značky bezpečného stavu)......................................................................................................................................... 12

5.5...... Bezpečnostní značky pro prevenci nehod (značky výstrahy, značky zákazu a značky příkazu)................................... 13

5.6...... Únikový a evakuační plán............................................................................................................................................................ 13

5.7...... Značení potrubí a nádrží.............................................................................................................................................................. 13

5.8...... Bezpečnostní značení.................................................................................................................................................................. 14

5.8.1... Obecné............................................................................................................................................................................................ 14

5.8.2... Žlutá/černá...................................................................................................................................................................................... 14

5.8.3... Červená/bílá................................................................................................................................................................................... 14

5.8.4... Zelená/bílá...................................................................................................................................................................................... 14

5.8.5... Modrá/bílá....................................................................................................................................................................................... 14

5.9...... Bezpečnostní štítky výrobku........................................................................................................................................................ 14

6......... Plán výběru součástí systému.................................................................................................................................................... 14

6.1...... Obecné............................................................................................................................................................................................ 14

6.2...... Využívání posuzování rizik a hierarchie řízení......................................................................................................................... 15

6.3...... Výběr typu součásti systému bezpečnostního značení a jejího obsahu............................................................................ 15

6.4...... Jednotnost...................................................................................................................................................................................... 15

6.5...... Nácvik porozumění....................................................................................................................................................................... 16

6.6...... Použití kombinovaných značek a složených značek............................................................................................................. 16

6.6.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

6.6.2... Použití doplňkových značek v kombinovaných značkách a složených značkách............................................................ 16

6.7...... Výběr materiálů značek............................................................................................................................................................... 17

6.7.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

Strana

6.7.2... Svíticí materiály.............................................................................................................................................................................. 17

6.8...... Odstranění zastaralých stávajících bezpečnostních značek a značení.............................................................................. 17

7......... Plán instalace................................................................................................................................................................................. 17

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

7.2...... Zobrazení........................................................................................................................................................................................ 18

7.3...... Orientace......................................................................................................................................................................................... 18

7.4...... Montážní výška.............................................................................................................................................................................. 20

7.5...... Rozměr............................................................................................................................................................................................ 20

8......... Hodnocení vlastností.................................................................................................................................................................... 20

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

8.2...... Kontrola a údržba.......................................................................................................................................................................... 21

9......... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 21

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 22

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2020

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401·Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC 2, Bezpečnostní identifikace, značky, tvary, symboly a barvy.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Primárním cílem systémů bezpečnostního značení je podporovat ustanovení o bezpečném a zdravém pracovišti nebo veřejném prostoru.

Pro osoby odpovědné za zdraví a bezpečnost osob v organizaci nebo za bezpečnost osob ve veřejném prostoru je zavedení účinného systému bezpečnostního značení strategickým a provozním rozhodnutím. Úspěch těchto systémů vizuální bezpečnostní komunikace závisí na vedení, odhodlání a účasti ze všech úrovní a funkcí organizace.

Informace obsažené v tomto dokumentu poskytují odborníkům v oblasti bezpečnosti „systémový“ přístup k bezpečnostním značkám, který pracuje společně se systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci (viz ISO 45001).

Pro návrh součástí systémů bezpečnostního značení bylo napsáno několik dokumentů ISO. Tento dokument poskytuje rámec pro systematické používání těchto součástí systému bezpečnostního značení ke snížení rizika tím, že přesně stanovuje:

    povahu potenciálních nebezpečí v užívaných prostorách a nebezpečí souvisících se zařízením a způsob, jak těmto potenciálním nebezpečím zabránit;

    umístění základního bezpečnostního vybavení a požárního zařízení,

    přesnou identifikaci materiálů a související bezpečnostní opatření,

    evakuační cesty, které vedou osoby na bezpečné místo.

DŮLEŽITÉ – Barvy zastoupené v elektronickém souboru tohoto dokumentu nemohou být zobrazeny
na obrazovce ani vytištěny jako pravdivé reprezentace.
Pro účely shody barev viz ČSN ISO 3864-4, která poskytuje kolorimetrické a fotometrické vlastnosti spolu s vodítkem pro reference ze systémů pořadí barev.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument doplňuje základní normy pro bezpečnostní značky: soubor ISO 3864, ISO 7010, ISO 16069, ISO 23601 a ISO 17398, stejně jako ISO 45001. Tento dokument obsahuje doporučení a vysvětlení praktického uplatňování bezpečnostních značek k vytvoření komunikačního systému určeného ke snížení rizika.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.