ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.30; 13.020.40                                                                                                                       Říjen 2021

Adaptace na změny klimatu – Směrnice
pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik

ČSN
EN ISO 14091

01 0991

idt ISO 14091:2021

Adaptation to climate change – Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment

Adaptation au changement climatique – Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques

Anpassung an den Klimawandel – Vulnerabilität, Auswirkungen und Risikobewertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14091:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14091:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14090:2020 (01 0990) Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice

ČSN EN ISO 19115-1 (97 9834) Geografická informace – Metadata – Část 1: Základy

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice

TNI POKYN ISO/IEC 51:2015 (76 3503) Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Mgr. Anna Mezuliáníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 14091
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Březen 2021

ICS 13.020.30; 13.020.40

Adaptace na změny klimatu – Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik
(ISO 14091:2021)

Adaptation to climate change – Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment
(ISO 14091:2021)

Adaptation au changement climatique – Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts
et l'évaluation des risques

(ISO 14091:2021)

Anpassung an den Klimawandel – Vulnerabilität, Auswirkungen und Risikobewertung
(ISO 14091:2021)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-01-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 14091:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 14091:2021) vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management, ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS S26 Environmentální management, jejíž sekretariát zajišťuje CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 14091:2021 byl schválen CEN jako EN ISO 14091:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 7

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 10

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 10

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 10

4......... Úvod do posuzování rizik změny klimatu.......................................................................................................................... 13

4.1...... Koncepce rizika změny klimatu.......................................................................................................................................... 13

4.2...... Posuzování rizik změny klimatu.......................................................................................................................................... 14

4.2.1... Cíle............................................................................................................................................................................................ 14

4.2.2... Hodnotové úsudky................................................................................................................................................................. 15

5......... Příprava posuzování rizik změny klimatu.......................................................................................................................... 15

5.1...... Vytvoření kontextu.................................................................................................................................................................. 15

5.2...... Identifikování cílů a očekávaných výsledků...................................................................................................................... 16

5.3...... Zřízení projektového týmu.................................................................................................................................................... 17

5.4...... Stanovení rozsahu a metodiky............................................................................................................................................ 17

5.5...... Stanovení časového horizontu............................................................................................................................................ 18

5.6...... Shromažďování relevantních informací............................................................................................................................ 19

5.7...... Vypracování plánu implementace...................................................................................................................................... 19

5.8...... Transparentnost..................................................................................................................................................................... 19

5.9...... Participační přístup................................................................................................................................................................ 20

6......... Implementace posuzování rizik změny klimatu............................................................................................................... 20

6.1...... Screening dopadů a vypracování dopadových řetězců................................................................................................. 20

6.1.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 20

6.1.2... Screening a identifikování dopadů..................................................................................................................................... 20

6.1.3... Vypracování dopadových řetězců....................................................................................................................................... 21

6.2...... Identifikování indikátorů........................................................................................................................................................ 22

6.2.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 22

6.2.2... Výběr indikátorů..................................................................................................................................................................... 22

6.2.3... Vytvoření seznamu indikátorů............................................................................................................................................. 23

6.3...... Získávání a řízení dat............................................................................................................................................................. 23

6.3.1... Sběr dat.................................................................................................................................................................................... 23

6.3.2... Hodnocení kvality dat a výsledků........................................................................................................................................ 24

6.3.3... Řízení dat................................................................................................................................................................................. 25

6.4...... Seskupování indikátorů a složek rizik................................................................................................................................ 25

6.5...... Posuzování schopnosti adaptace....................................................................................................................................... 25

6.6...... Interpretace a hodnocení zjištění........................................................................................................................................ 26

6.7...... Analýza meziodvětvových vzájemných závislostí........................................................................................................... 27

6.8...... Nezávislé přezkoumání........................................................................................................................................................ 27

7......... Podávání zpráv a sdělování výsledků
posuzování rizik změny klimatu.......................................................................................................................................... 27

7.1...... Zpráva o posuzování rizik změny klimatu......................................................................................................................... 27

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 7

Introduction............................................................................................................................................................................................... 8

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 10

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 10

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 10

4......... Introduction to climate change risk assessment................................................................................................................. 13

4.1...... Concept of climate change risk............................................................................................................................................. 13

4.2...... Assessing climate change risk............................................................................................................................................... 14

4.2.1... Objectives................................................................................................................................................................................... 14

4.2.2... Value-based judgements........................................................................................................................................................ 15

5......... Preparing a climate change risk assessment..................................................................................................................... 15

5.1...... Establishing the context........................................................................................................................................................... 15

5.2...... Identifying objectives and expected outcomes................................................................................................................... 16

5.3...... Establishing a project team.................................................................................................................................................... 17

5.4...... Determining the scope and methodology........................................................................................................................... 17

5.5...... Setting the time horizon........................................................................................................................................................... 18

5.6...... Gathering relevant information.............................................................................................................................................. 19

5.7...... Preparing an implementation plan....................................................................................................................................... 19

5.8...... Transparency............................................................................................................................................................................. 19

5.9...... Participatory approach............................................................................................................................................................. 20

6......... Implementing a climate change risk assessment.............................................................................................................. 20

6.1...... Screening impacts and developing impact chains............................................................................................................ 20

6.1.1... General....................................................................................................................................................................................... 20

6.1.2... Screening and identifying impacts........................................................................................................................................ 20

6.1.3... Developing impact chains...................................................................................................................................................... 21

6.2...... Identifying indicators................................................................................................................................................................ 22

6.2.1... General....................................................................................................................................................................................... 22

6.2.2... Selecting indicators.................................................................................................................................................................. 22

6.2.3... Creating a list of indicators..................................................................................................................................................... 23

6.3...... Acquiring and managing data................................................................................................................................................ 23

6.3.1... Gathering data........................................................................................................................................................................... 23

6.3.2... Evaluating data quality and results....................................................................................................................................... 24

6.3.3... Managing data.......................................................................................................................................................................... 25

6.4...... Aggregating indicators and risk components...................................................................................................................... 25

6.5...... Assessing adaptive capacity.................................................................................................................................................. 25

6.6...... Interpreting and evaluating the findings............................................................................................................................... 26

6.7...... Analysing cross-sectoral interdependencies...................................................................................................................... 27

6.8...... Independent review.................................................................................................................................................................. 27

7......... Reporting and communicating climate change
risk assessment results
........................................................................................................................................................... 27

7.1...... Climate change risk assessment report............................................................................................................................... 27

Strana

 

Page

7.2...... Sdělování výsledků posuzování rizik změny klimatu...................................................................................................... 29

7.3...... Předkládání zpráv o zjištěních jako základ
pro vhodné plánování adaptace......................................................................................................................................... 29

Příloha A (informativní) Propojení koncepcí
zranitelnosti a managementu rizik –
Změna koncepčního rámce mezi IPCC AR4
a IPCC AR5............................................................................................................................................................................. 30

Příloha B (informativní) Posuzování rizik a nejistota – Klimatické a neklimatické scénáře................................................ 35

Příloha C (informativní) Příklady dopadových řetězců a doporučení a varování při vývoji
dopadových řetězců.............................................................................................................................................................. 37

Příloha D (informativní) Příklad screeningové matice................................................................................................................ 45

Příloha E (informativní) Příklady indikátorů
pro posuzování rizik a zranitelnosti.................................................................................................................................... 47

Příloha F (informativní) Seskupování indikátorů
a složek rizika......................................................................................................................................................................... 49

Příloha G (informativní) Složky schopnosti adaptace................................................................................................................. 51

Příloha H (informativní) Posuzování schopnosti adaptace........................................................................................................ 54

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 59

 

7.2...... Communicating climate change risk assessment results................................................................................................ 29

7.3...... Reporting findings as a basis for appropriate adaptation planning................................................................................ 29

Annex A (informative) Linking vulnerability and risk management concepts – Change
of the conceptual framework
between IPCC AR4 and IPCC AR5
....................................................................................................................................... 30

Annex B (informative) Risk assessment
and uncertainty – Climate and non-climatic scenarios
..................................................................................................... 35

Annex C (informative) Examples of impact chains
and dos and don’ts when developing impact chains
........................................................................................................ 37

Annex D (informative) Example of a screening matrix................................................................................................................. 45

Annex E (informative) Examples of indicators
for risk and vulnerability assessments
................................................................................................................................. 47

Annex F (informative) Aggregating indicators
and risk components
................................................................................................................................................................ 49

Annex G (informative) Components of adaptive capacity............................................................................................................ 51

Annex H (informative) Assessing adaptive capacity...................................................................................................................... 54

 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve Směr-
nicích ISO/IEC, Část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not con-
stitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT) – viz www.iso.org/iso/foreword.html

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management, subkomise SC 7 Ma-
nagement skleníkových plynů a související činnosti
ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS S26 Environ-
mentální
management Evropského výboru pro norma-
lizaci (CEN) v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 7, Greenhouse gas management and related activities, in collaboration with the European Committee for Stan-
dardization (CEN) Technical Committee CEN/SS S26, Environmental management, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normali-
začnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

 

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A com-
plete listing of these bodies can be found at    
www.iso.org/members.html.

Úvod

 

Introduction

Změna klimatu dopadá na organizace různými způsoby; předpokládá se, že tyto dopady budou pokračovat také v budoucnu. Organizace mají stále větší potřebu poro-
zumět rizikům změny klimatu, zmírňovat je a řídit.
Posuzování rizik změny klimatu je v tomto kontextu
klíčové. Aby mohly být reakce předávány v nezbytném tempu a měřítku, je důležité, aby přístupy k posuzo-
vání rizik byly systematické a opakovatelné a přitom umožňovaly získávání poznatků během posuzování a mezi posuzováními, jakmile se objeví nové znalosti, technologie a zkušenosti. Tento dokument poskytuje směrnice týkající se přístupů k posuzování rizik změny klimatu.

 

Climate change is impacting organizations in various ways and it is anticipated that these impacts will continue well into the future. Organizations have an increasing need to understand, mitigate and manage climate change risks. Climate change risk is key in this context. For responses to be delivered at the necessary pace and scale, it is important that risk assessment ap-
proaches are systematic and replicable, permitting learning within and between assessments as new knowledge, technology and experience arise. This document pro-
vides guidelines on approaches to assess climate change-related risks.

Posuzování rizik zlepšuje plánování adaptace na změnu klimatu a informuje o implementaci a monitorování čin-
ností při adaptaci na změnu klimatu. Adaptace je obvykle účinnější, když je zahájena v rané fázi vývoje projektu a když je prováděna spíše jako plánovaný proces než v reakci na zjištěné dopady. Lepší znalost rizik změny klimatu umožní snadnější a méně finančně náročnou reakci.

 

Risk assessments improve planning of adaptation to climate change and inform the implementation and monitoring of climate change adaptation activities.
Adaptation is usually more effective when initiated at an early stage of project development, and when under-
taken as a planned process rather than in response to experienced impacts. Better knowledge of climate change risks will make it easier and less costly to respond.

Rizika změny klimatu se liší od jiných rizik. Často je obtížné, nebo dokonce nemožné kvantifikovat jejich krátkodobou nebo dlouhodobou pravděpodobnost, takže obvyklé posuzování rizik, které využívá statis-
tické pravděpodobnosti, může být neúčinné. Z tohoto důvodu byly vyvinuty různé přístupy k posuzování rizik změny klimatu. Tento dokument poskytuje návod k po-
užívání screeningových posuzování a dopadových
řetězců. Screeningový přístup může sloužit jako samo-
statné, zjednodušené posuzování rizik pro jednoduchý ohrožený systém nebo pro organizace s omezeným rozpočtem, nebo může sloužit jako předběžné posuzo-
vání před použitím dopadových řetězců. Na základě participativního a inkluzivního procesu jsou přístupy dopadového řetězce komplexnější a poskytují příležitost pro řešení všech relevantních faktorů. Jak screenin-
gová posuzování, tak posuzování dopadového řetězce umožňují kvalitativní a kvantitativní analýzu.

 

Climate change risks differ from other risks. It is often difficult or even impossible to quantify their short- or long-term probability so a conventional risk assessment that uses statistical probabilities can be ineffective. For this reason, various approaches have been developed for assessing climate change risks. This document pro-
vides guidance on the use of screening assessments and impact chains. The screening approach can serve as a stand-alone, simplified risk assessment for a straight-forward system at risk or for organizations with a limited budget, or serve as a pre-assessment prior to the use of impact chains. Based on a participatory and inclusive process, impact chain approaches are more comprehensive, providing an opportunity to address all relevant factors. Both screening assessments and impact chain assessments allow for qualitative and quantitative analysis.

Tento dokument je vhodný pro každou organizaci bez ohledu na velikost, typ a charakter. Může například
pomoci finančním institucím při rozhodování o financo-
vání projektů, společnostem působícím v podnikatel-
ských, klimaticky citlivých odvětvích nebo místním správním úřadům při vývoji adaptačních strategií.

 

This document is relevant to any organization regard-
less of size, type and nature. For example, it can help financial institutions with decisions in project financing, companies operating in climate-sensitive business sectors or local governments developing adaptation strategies.

Tento dokument pokrývá rizika vyplývající z měnícího se klimatu. Nezabývá se riziky vyplývajícími z pře-
chodu na nízkouhlíkové hospodářství. Tento dokument uznává, že klimatická rizika mohou být hrozbami nebo příležitostmi.

 

This document covers risks that result from a changing climate. It does not address risks that result from the transition to a low carbon economy. This document recognizes that climate risks can be threats or oppor-
tunities.

Tento dokument klade důraz na komplexní dokumentaci a komunikaci o rizicích změny klimatu; ty jsou nezbytné pro všechny následné činnosti. Posuzování rizik mimo jiné poskytuje informace o identifikaci opatření týkajících se adaptace a o stanovení jejich priorit. Posuzování rizik prováděná v souladu s tímto dokumentem také posilují plánovací činnosti zaměřené na snižování rizik pohrom (DRR).

 

This document emphasizes comprehensive documen-
tation and communication of climate change risks; these are essential for all subsequent activities. Risk assess-
ments, among other purposes, provide information on identifying adaptation actions and prioritizing them. Risk assessments conducted in accordance with this document also strengthen planning activities on disaster risk reduction (DRR).

Tento dokument mohou používat organizace, které chtějí provádět posuzování rizik změny klimatu [ve smyslu Páté hodnoticí zprávy (AR5) Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)], jakož i organizace, které chtějí provádět posuzování zranitelnosti (ve smyslu IPCC AR4). Jako hlavní termín se však používá posu-
zování rizik.

 

This document can be applied by organizations that want to carry out climate change risk assessments [in the sense of the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)] as well as by organizations that want to carry out vul-
nerability assessments (in the sense of the IPCC AR4). However, it uses risk assessment as the central term.

Tento dokument patří do nově vznikajícího souboru norem pro adaptaci na změnu klimatu zastřešeného ISO 14090, která popisuje dále uvedené prvky adap-
tace na změnu klimatu:

 

This document belongs to an emerging family of standards on adaptation to climate change under the umbrella of ISO 14090, which describes the following elements of climate change adaptation:

    předběžné plánování;

 

    pre-planning;

    posuzování dopadů včetně příležitostí;

 

    assessing impacts including opportunities;

    plánování adaptace;

 

    adaptation planning;

    implementaci;

 

    implementation;

    monitorování a vyhodnocování;

 

    monitoring and evaluation;

    podávání zpráv a komunikování.

 

    reporting and communication.

Tento dokument je součástí druhé položky výše uve-
deného výčtu: „posuzování dopadů včetně příležitostí“. ISO/TS 14092:2020 pomáhá stanovit plánování adaptace pro místní správní úřady a společenství. Jiné mezinárodní normy se také zabývají změnou klimatu nebo jsou nějakým způsobem propojeny s tímto dokumentem. Například ISO 31000 je vynikajícím nástrojem, protože může
organizacím pomoci řídit rizika, která jsou identifikována a posuzována podle tohoto dokumentu, což představuje speciální rozšíření části týkající se omezeného posu-
zování rizik podle ISO 31000. ISO 14001 umožňuje začlenění adaptace na změnu klimatu do systému
environmentálního managementu a tento dokument poskytuje další podpůrné informace.

 

This document is part of the second item on the above list: “assessing impacts including opportunities”. ISO/TS 14092:2020 helps define adaptation planning for local governments and communities. Other Interna-
tional Standards also deal with climate change or are in some way linked to this document. For example, ISO 31000 is an excellent companion because it can help organizations manage the risks that are identified and assessed in this document, which itself is a spe-
cialized expansion of the limited risk assessment portion of ISO 31000. ISO 14001 allows for the integration of climate change adaptation into an environmental man-
agement system and this document provides additional information to support this.

Tento dokument je návodem pro osoby pracující v ob-
lasti změny klimatu.

 

This document is a guidance document for people working in the field of climate change.

Struktura tohoto dokumentu začíná úvodem do koncepce posuzování rizik změny klimatu, po něm následuje pří-
prava, implementace, dokumentace a komunikace
týkající se posuzování rizik změny klimatu.

 

This document is structured starting with an introduction to the concept of climate change risk assessment, followed by the preparation, the implementation and the docu-
mentation and communication of the climate change risk assessment.

Směrnice uvedené v tomto dokumentu jsou doprovázeny podpůrnými příklady a informacemi.

 

The guidelines provided in this document are accom-
panied by supporting examples and information.

V tomto dokumentu se používají tyto slovesné tvary:

 

In this document, the following verbal forms are used:

    „má“ vyjadřuje doporučení;

 

    “should” indicates a recommendation;

    „smí“ vyjadřuje dovolení;

 

    “may” indicates a permission;

    „může“ vyjadřuje možnost nebo způsobilost.

 

    “can” indicates a possibility or capability.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument poskytuje směrnice pro posuzování
rizik možných dopadů změny klimatu. Popisuje, jak po-
rozumět zranitelnosti a jak vyvinout a implementovat spolehlivé posuzování rizik v kontextu změny klimatu. Může se používat k posuzování současných i budou-
cích rizik změny klimatu.

 

This document gives guidelines for assessing the risks related to the potential impacts of climate change. It describes how to understand vulnerability and how to develop and implement a sound risk assessment in the context of climate change. It can be used for assessing both present and future climate change risks.

Posuzování rizik podle tohoto dokumentu poskytuje základ pro plánování, implementaci, monitorování a hodnocení adaptace na změnu klimatu pro každou organizaci bez ohledu na velikost, typ a charakter.

 

Risk assessment according to this document provides a basis for climate change adaptation planning, imple-
mentation, and monitoring and evaluation for any orga-
nization, regardless of size, type and nature.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.