ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 29.020                                                                                                                        Červenec 2021

Průmyslové systémy, instalace a zařízení
a průmyslové produkty – Zásady strukturování
a referenční označování –
Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

ČSN
EN IEC 81346-2
ed. 2

01 3710

idt IEC 81346-2:2019

Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations
Part 2: Classification of objects and codes for classes

Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignation
de référence
Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes

Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrielleprodukte – Strukturierungsprinzipien
und Referenzkennzeichnung –
Teil 2: Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben für Klassen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 81346-2:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 81346-2:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (01 3710) z ledna 2020.

S účinností od 2022-07-23 se nahrazuje ČSN EN 81346-2 (01 3710) z dubna 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 81346-2:2019 dovoleno do 2022-07-23 používat dosud platnou ČSN EN 81346-2 (01 3710) z dubna 2010.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN IEC 81346-2:2019 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 z ledna 2020 převzala EN IEC 81346-2:2019 převzetím originálu, tato norma
ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 81346-2:2019.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 81346-1:2009 zavedena ČSN EN 81346-1:2010 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla

Souvisící ČSN

ČSN EN 60898 (soubor) (35 4170) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podob-
ných instalací

ČSN ISO 704:2018 (01 0505) Terminologická práce – Principy a metody

ČSN ISO 1087-1:2000 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace

ČSN ISO 12006-2:2017 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci

Informativní údaje z IEC 81346-2:2019

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 3 Informační struktury a prvky, identifikace a zásady označování, dokumentace a grafické značky, ve spolupráci s technickou komisí ISO 10 Dokumentace technických výrobků.

Je publikována jako norma s dvojnásobným logem.

Má status horizontální normy podle Pokynu 108 IEC.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2009. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

a)   vstupní třídy třídicího schématu byly definovány tak, aby odrážely „vlastní funkci“ tříděného předmětu;

b)   třídy jsou definovány tak, aby byly v souladu se zásadami ISO 22274 a ISO 704;

c)   byl definován třístupňový třídicí systém, který projektantovi poskytuje větší flexibilitu v některých technických oblastech;

d)   třídy jsou definovány vlastní definicí a opatřeny preferovaným termínem. Příklady jsou uvedeny v případě
potřeby;

e)   byl vytvořen samostatný třídicí systém pro prostory.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

3/1393/FDIS

3/1402/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 81346, se společným názvem Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch)v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k Úvodu a kódu BAA v tabulce 4 doplněny národní poznámky upřesňujícího charakteru.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 81346-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Srpen 2019

ICS 01.110; 29.020                                                                                                  Nahrazuje EN 81346-2:2009
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování –
Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
(IEC 81346-2:2019)

Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations –
Part 2: Classification of objects and codes for classes
(IEC 81346-2:2019)

Systèmes industriels, installations et appareils,
et products industriels – Principes de structuration
et désignations de reference –
Partie 2: Classification des objects et codes pour les classes
(IEC 81346-2:2019)

Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen
und Industrieprodukte – Strukturierungsprinzipien
und Referenzkennzeichnung –
Teil 2: Klassifizierung von Objekten
und Kennbuchstaben für Klassen
(IEC 81346-2:2019)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-07-23. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 81346-2:2019 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Text dokumentu 3/1393/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 81346-2, který vypracovala technická komise IEC/TC 3 Informační struktury a prvky, zásady identifikace a značení, dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 81346-2:2019.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-04-23

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-07-23

Tento dokument nahrazuje EN 81346-2:2009 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 81346-2:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Zásady třídění................................................................................................................................................................................. 10

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.2...... Vztah mezi tříděním a složením................................................................................................................................................. 10

4.3...... Třídicí schémata podle tohoto dokumentu............................................................................................................................... 11

5......... Třídicí schéma pro vlastní funkce předmětů............................................................................................................................ 11

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.2...... Vstupní třídy.................................................................................................................................................................................... 12

5.3...... Kompletní třídicí schéma............................................................................................................................................................. 12

6......... Třídění prostorů.............................................................................................................................................................................. 69

7......... Třídy předmětů podle infrastruktury........................................................................................................................................... 80

Příloha A (informativní) Kritéria třídění předmětů................................................................................................................................ 83

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 83

A.2...... Struktura tříd a podtříd.................................................................................................................................................................. 83

A.3...... Definice tříd.................................................................................................................................................................................... 84

Příloha B (informativní) Třídy předmětů souvisící s obecným procesem....................................................................................... 85

Příloha C (informativní) Třídy předmětů vztažené na předměty obecné infrastruktury............................................................... 86

Příloha D (informativní) Porovnání mezi tabulkami 1 a 2 této publikace a tabulkami 1 a 2 IEC 81346-2:2009..................... 87

Příloha E (informativní) Základní požadavky na vývoj IEC 81346-2............................................................................................... 91

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 92

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 93

Obrázek 1 – Ilustrace hierarchie třídění a hierarchie složení............................................................................................................ 11

Obrázek A.1 – Ilustrace hierarchie tříd................................................................................................................................................... 84

Obrázek B.1 – Třídy předmětů souvisící s obecným procesem........................................................................................................ 85

Obrázek C.1 – Třídy předmětů vztažené na proces............................................................................................................................ 86

Tabulka 1 – Vstupní třídy.......................................................................................................................................................................... 12

Tabulka 2 – První dvě úrovně třídicího schématu pro vlastní funkci předmětů............................................................................. 13

Tabulka 3 – Kompletní schéma třídění pro vlastní funkce předmětů.............................................................................................. 27

Tabulka 4 – Schéma třídění prostorů..................................................................................................................................................... 70

Tabulka 5 – Třídy předmětů infrastruktury............................................................................................................................................ 81

Tabulka 6 – Příklady oborových tříd B až U z tabulky 5...................................................................................................................... 82

Tabulka D.1 – Porovnání mezi tabulkou 1 aktuálního vydání a tabulkou 1 IEC 81346-2:2009................................................. 87

Tabulka D.2 – Porovnání mezi tabulkami 2 a 3 aktuálního vydání a tabulkou 2 IEC 81346-2:2009........................................ 87

Úvod

Cílem tohoto dokumentu je vytvořit třídicí schémata pro předmětyNP1) s přiřazenými písmennými kódy pro definované třídy, které se mohou používat ve všech technických oborech, například v elektrotechnice, strojírenství, zpracovatelské technice a stavitelství, stejně jako ve všech odvětvích průmyslu, například v energetice, chemickém průmyslu, stavebních technologiích, automobilovém průmyslu, stavbě lodí a námořní technice. Písmenné kódy jsou určeny pro použití podle pravidel pro tvorbu referenčního označení v souladu s IEC 81346-1 a dalšími částmi souboru ISO/IEC 81346. Písmenné kódy lze také použít „samostatně“ jako označení obecného typu, kde je třeba uvést typ komponentu, například ve specifikacích, kde je třeba určit typ komponentu.

Třídicí schéma v kapitole 5 tohoto dokumentu je multiaspektové a vícerozměrové třídicí schéma s vlastní funkcí jako vstupní třídou. Je vyhotoveno v souladu s pravidly podle ISO 704 a pokyny podle ISO 22274.

Na vstupní úrovni, jak je znázorněno v tabulce 1, se vlastní funkce používá ke zúžení oblastí použitelnosti jednotlivých tříd na zvládnutelnou velikost. Pro dílčí dělení vstupních tříd se používají vícerozměrové přístupy k určení povahy pojmů obsažených ve stanovených třídách.

Použitím této metody poskytuje tento dokument stabilní kódy tříd pro předměty (včetně systémů a systémových prvků), které jsou nezávislé na tom, jak jsou předměty používány nebo aplikovány v jakémkoli návrhu během celého životního cyklu.

Libovolná třída je definována pouze její definicí. Uživatelé by měli vybrat příslušnou třídu pro jejich předmět, který má být klasifikován, na základě definice a nespoléhat se na název třídy nebo příklady.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 81346 zavádí třídicí schémata s definovanými třídami předmětů a jejich přidruženými písmeny a je určena pro použití v referenčních označeních a pro označení obecných typů.

Třídicí schémata jsou použitelná pro předměty ve všech technických oborech a ve všech odvětvích průmyslu.

Tento dokument je horizontální publikací, která je rovněž určena technickým komisím při přípravě publikací týkajících se referenčních označení v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín „předmět“ je v této normě synonymem též pro výraz „objekt“, viz ČSN EN 81346-1.