ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 01.080.10                                                                                                                     Leden 2021

Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN
EN ISO 7010

01 8012

idt ISO 7010:2019

Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs

Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés

Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheitszeichen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7010:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7010:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN EN ISO 7010 (01 8012) z října 2020 a ČSN ISO 20712-1 (01 8023) ze srpna 2009.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě ČSN EN ISO 7010 z října 2020 dochází ze změně způsobu převzetí EN ISO 7010:2020 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 7010 z října 2020 převzala EN ISO 7010:2020 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny oproti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku „Informativní údaje z přejímané ISO 7010:2019“.

Informace uvedené v normě ČSN ISO 20712-1 byly aktualizovány a zapracovány do této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3864-1 zavedena v ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ISO 3864-3 zavedena v ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

ČSN ISO 7001 (01 8021) Grafické značky – Veřejné informační značky

ČSN ISO 9186-1 (01 8004) Grafické značky – Zkušební metody – Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

ČSN ISO 9186-2 (01 8004) Grafické značky – Zkušební metody – Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání

ČSN ISO 17398 (01 8016) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 11/2002/Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Směrnice rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje příklady požárních značek používané v ČR jako bezpečnostní značky ze zrušené ČSN ISO 3864:1995.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvkovou organizací zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 7010
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2020

ICS 01.080.10; 01.080.20                                                                                       Nahrazuje EN ISO 7010:2012

Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky –
Registrované bezpečnostní značky
(ISO 7010:2019)

Graphical symbols – Safety colours and safety signs –
Registered safety signs
(ISO 7010:2019)

Symboles graphiques – Couleurs de sécurité
signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés
(ISO 7010:2019)

Graphische Symbole – Sicherheitsfarben
und Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheitszeichen
(ISO 7010:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 14. března 2020.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                 Ref. č. EN ISO 7010:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Evropská předmluva

Text normy ISO 7010:2019 vypracovala technická komise ISO/TC 145 Grafické značky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 7010:2020 technickou komisí CEN/SS F16 „Grafické značky“ jejichž sekretariát zajišťuje CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 7010:2012.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 7010:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 7010:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Významy a kategorizace bezpečnostních značek.................................................................................................................... 9

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Význam (bezpečnostní hledisko)................................................................................................................................................. 9

4.3...... Kategorizace bezpečnostních značek....................................................................................................................................... 15

5......... Registrované bezpečnostní značky........................................................................................................................................... 15

Bibliografie................................................................................................................................................................................................ 300

 

 

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC 2, Bezpečnostní identifikace, značky, tvary, symboly a barvy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 7010:2011). Ve vztahu k předchozímu vydání byly provedeny následující změny:

Bezpečnostní značky

    ISO 7010:2011/Amd 1:2012,

    ISO 7010:2011/Amd 2:2012,

    ISO 7010:2011/Amd 3:2012,

    ISO 7010:2011/Amd 4:2013,

    ISO 7010:2011/Amd 5:2014,

    ISO 7010:2011/Amd 6:2014,

    ISO 7010:2011/Amd 7:2016,

    ISO 7010:2011/Amd 8:2017,

    ISO 7010:2011/Amd 9:2018,

    ISO 7010:2011/DAmd 240:2018,

    ISO 7010:2011/DAmd 241:2018,

    ISO 7010:2011/DAmd 242:2018 a

    ISO 20712-1:2008

byly začleněny s několika drobnými úpravami textu.

Toto vydání také zrušuje a nahrazuje ISO 20712-1:2008.

Všechny bezpečnostní značky jsou k dispozici na platformě prohlížení ISO Online na adrese https://www.iso.org/obp.

Jakákoli zpětná vazba nebo dotazy k tomuto dokumentu mají být směrovány na vnitrostátní orgán pro normalizaci uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

Úvod

Existuje potřeba normalizovat systém sdělování bezpečnostních informací, který by pro jeho pochopení co nejméně spoléhal na použití slov.

Pokračující růst mezinárodního obchodu, cestování a mobilita pracovních sil vyžaduje společný způsob sdělování informací o bezpečnosti.

Nedostatek normalizace může vést k nedorozumění a riziku nehod.

Použitím normalizovaných bezpečnostních značek se nenahrazují řádné pracovní postupy, návody a prevence nehod, odborná příprava nebo opatření. Osvěta je nezbytnou součástí všech systémů poskytujících informace o bezpečnosti.

Bezpečnostní značky jsou určeny pro použití pouze tam, kde je riziko pro lidi. Mohou existovat jako bezpečnostní značení na pracovištích a ve veřejných prostorách, bezpečnostní příručky a oznámení, označování výrobků štítky a únikové a evakuační plány, podle potřeby.

Tento dokument je určen pro používání všemi technickými komisemi ISO zabývajícími se vývojem bezpečnostního značení specifickým pro jejich průmysl, aby se zajistilo, že existuje pouze jedna bezpečnostní značka pro každý bezpečnostní význam. Má také být revidován pravidelně, aby obsahoval bezpečnostní značky, které jsou normalizované v ISO, a které odpovídají zásadám navrhování podle ISO 3864.

Bezpečnostní značky v tomto dokumentu byly ověřeny ISO/TC 145/SC 2 podle postupů pro normalizaci aktuálních v době vydání.

POZNÁMKA 1 Právní předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od údajů uvedených v této mezinárodní normě.

POZNÁMKA 2 Informace o procedurách, kritériích přijatelnosti, základní obrazec (vzor) bezpečnostních značek a použití bezpečnostních značek, jsou uvedeny na webových stránkách www.iso.org/tc145/sc2.

DŮLEŽITÉ – Barvy zastoupené v elektronickém souboru tohoto dokumentu nemohou být zobrazeny na obrazovce ani vytištěny jako pravdivé reprezentace. Pro účely shody barev viz ISO 3864-4, která poskytuje kolorimetrické a fotometrické vlastnosti spolu s vodítkem pro reference ze systémů pořadí barev.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci.

Tvar a barva jednotlivých bezpečnostních značek jsou v souladu ISO 3864-1 a návrh/design grafických značek je v souladu s ISO 3864-3.

Tento dokument se vztahuje na všechna místa, kde je třeba řešit bezpečnostní záležitosti týkající se lidí. Nevztahuje se však na signalizace používané pro řízení železničního, silničního, říčního, námořního a leteckého provozu a obecně na ta odvětví podléhající ustanovením, která se mohou lišit v určitých bodech od této mezinárodní normy a souboru norem ISO 3864.

Tato mezinárodní norma stanoví originály bezpečnostních značek, které mohou být zmenšeny pro reprodukci a účely použití.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.