ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 29.020                                                                                                                              Říjen 2020

Příprava informací pro použití (návodů k použití) produktů –
Část 1: Zásady a obecné požadavky

ČSN
EN IEC/IEEE 82079-1
ed. 2

01 3782

idt IEC/IEEE 82079-1:2019

Preparation of information for use (instructions for use) of products –
Part 1: Principles and general requirements

Élaboration des informations d’utilisation (instructions d’utilisation) des produits –
Partie 1: Principes et exigences générales

Erstellen von Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und Darstellung –
Teil 1:
Allgemeine Grundsätze und ausführliche Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC/IEEE 82079-1:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC/IEEE 82079-1:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-04-03 se nahrazuje ČSN EN 82079-1 (01 3782) z května 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC/IEEE 82079-1:2020 dovoleno do 2023-04-03 používat dosud platnou ČSN EN 82079-1 (01 3782) z května 2013.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje s ohledem na předchozí vydání technické změny, jak jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC/IEEE 82079-1:2019.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60417 nezavedena, databáze dostupná na webových stránkách IEC        
http://www.graphical-symbols.info/equipment

IEC 60617 nezavedena, databáze dostupná na http://std.iec.ch/iec60617

IEC 60825-1 zavedena v ČSN EN 60825-1 ed. 3 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

ISO 3864 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 3864 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ISO 5807 zavedena v ČSN ISO 5807 (36 9011) Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy programu a diagramy zdrojů systému

ISO 7000 zavedena v ČSN ISO 7000 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních – Rejstřík a přehled

ISO 7010:2011 zavedena v ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ISO 9241-300 zavedena v ČSN EN ISO 9241 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

ISO 14617 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata

Souvisící ČSN a TNI

ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

ČSN IEC 60050-651 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím

ČSN EN 60073 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335 (soubor) (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely;
(36 1045, 36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 60848 (01 3783) Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy

ČSN EN 61082-1 ed. 2:2015 (01 3380) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla

ČSN EN 61310-1 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ČSN EN 61355-1:2009 ed. 2:2009 (01 3721) Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení – Část 1: Pravidla a tabulky třídění

ČSN EN 62023 (01 3711) Strukturování technické informace a dokumentace

ČSN EN 62507-1 (01 3445) Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací – Požadavky – Část 1: Zásady a metody

ČSN EN 62569-1 (01 3725) Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností – Část 1: Zásady a metody

ČSN EN 62744 (01 3783) Znázornění stavů předmětů grafickými značkami

ČSN EN 80416-1 ed. 2:2009 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

ČSN EN 81346-1:2010 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla

ČSN ISO 10377 (76 3501) Bezpečnost spotřebních výrobků – Směrnice pro dodavatele

ČSN EN ISO 10628-1:2015 (01 3010) Schémata pro chemický a petrochemický průmysl – Část 1: Specifikace schémat

ČSN EN ISO 10628-2:2019 (01 3010) Schémata pro chemický a petrochemický průmysl – Část 2: Grafické značky

ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky – Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky

ČSN EN ISO 15006 (30 0612) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů – Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle

ČSN ISO 15519-1 (01 3015) Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN ISO 17100 (76 1501) Překladatelské služby – Požadavky na překladatelské služby

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice

ČSN ISO 5963 (01 0174) Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka

ČSN ISO 639-2 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků – Část 2: Třípísmenný kód

ČSN ISO 704 (01 0505) Terminologická práce – Principy a metody

ČSN EN ISO 7731 (83 3591) Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN ISO 9186 (soubor) Grafické značky – Zkušební metody

ČSN EN ISO/IEC 27002 (36 9798)Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

ČSN EN ISO 80000 (soubor) Veličiny a jednotky

ČSN ISO/IEC/IEEE 15288 (36 9042) Systémové a softwarové inženýrství – Procesy životního cyklu systému

TNI ISO/TR 16352 (30 0617) Silniční vozidla – Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle – Varovné systémy

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC/IEEE 82079-1:2019

Mezinárodní normu IEC/IEEE 82079-1 vypracovala technická komise IEC/TC 3: Informační struktury a prvky, identifikace a zásady označování, dokumentace a grafické značky, ve spolupráci s Komisí pro počítačovou společnost, systémy a softwarové inženýrství IEEE, v souladu s Dvojjazyčnou dohodou IEC/IEEE (IEC/IEEE Dual Logo Agreement) a ve spolupráci se subkomisí 1: Základní konvence technické komise ISO 10: Dokumentace technických výrobků.

Je publikována jako norma s trojnásobným logem IEC/ISO/IEEE.

Má status horizontální normy podle Pokynu 108 IEC [59].

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v roce 2012. Toto vydání představuje technickou revizi.

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny s ohledem na předchozí vydání:

a)   Struktura tohoto dokumentu byla uspořádána tak, aby se usnadnilo používání normy a usnadnilo se vyhledávání informací. Pokud to bylo možné, jazyk byl zjednodušen.

b)   Informace pro použití jsou uvedeny jako obecný výraz. Návod k použití je synonymum pro informace pro použití. Pokyny krok za krokem („step-by-step“) se používají jako podmnožina informací pro použití.

c)   Kapitola 5 (zásady) je revidována a zaměřuje se na účel informací pro použití, kvality informací a procesu řízení informací.

d)   Proces přípravy informací pro použití je v normativní části integrován a komplexně řešen.

e)   Empirické metody hodnocení informací pro použití jsou popsány v normativní části.

f)    Profesní kompetence potřebné pro přípravu informací pro použití jsou řešeny komplexněji.

g)   Některé aspekty byly doplněny o obecné požadavky na informace pro použití u složitých systémů.

h)   Uvádí se pokyny pro produkty s vlastní montáží.

i)    Je zavedena informativní příloha s pokyny pro splnění specifikovaných požadavků.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

3/1390/FDIS

3/1401/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Mezinárodní normy jsou navrženy v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Seznam všech částí souboru 82079, se společným názvem Příprava informací k použití (návod k použití) produktů lze nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k Úvodu, k článkům 3.7, 3.22, 3.35, 3.36, a k poznámce čl. 5.3.6 doplněny národní poznámky upřesňujícího charakteru.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                    EN IEC/IEEE 82079-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                Duben 2020

ICS 01.110; 29.020                                                                                                  Nahrazuje EN 82079-1:2012
a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Příprava informací pro použití (návodů k použití) produktů –
Část 1: Zásady a obecné požadavky
(IEC/IEEE 82079-1:2019)

Preparation of information for use (instructions for use) of products –
Part 1: Principles and general requirements

(IEC/IEEE 82079-1:2019)

Élaboration des informations d’utilisation (instructions d’utilisation) des produits –
Partie 1: Principes etexigences générales

(IEC/IEEE 82079-1:2019)

Erstellen von Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und Darstellung –
Teil 1: Allgemeine Grundsätze und ausführliche Anforderungen
(IEC/IEEE 82079-1:2019)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-03-03. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC:Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                  Ref. č. EN IEC/IEEE 82079-1:2020 E

Evropská předmluva

Tento dokument (EN IEC/IEEE 82079-1:2020) sestává z textu IEC/IEEE82079-1:2019, který vypracovala technická komise IEC/TC 3 Informační struktury a prvky, zásady identifikace a značení, dokumentace a grafické značky.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-10-03

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-04-03

Tento dokument nahrazuje EN 82079-1:2012 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC/IEEE 82079-1:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1............ Rozsah platnosti......................................................................................................................................................................... 13

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 14

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 14

4............ Splnění požadavků na informace pro použití....................................................................................................................... 20

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 20

4.2......... Hodnocení informací pro použití spotřebních produktů...................................................................................................... 20

4.3......... Doklady o hodnocení................................................................................................................................................................. 20

5............ Zásady.......................................................................................................................................................................................... 21

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 21

5.2......... Účel informací pro použití......................................................................................................................................................... 21

5.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 21

5.2.2...... Informace pro použití jako část produktu............................................................................................................................... 21

5.2.3...... Orientace cílové skupiny........................................................................................................................................................... 21

5.2.4...... Bezpečné používání podporovaného produktu................................................................................................................... 21

5.2.5...... Soulad produktu s informacemi pro použití.......................................................................................................................... 21

5.3......... Kvalita informací......................................................................................................................................................................... 21

5.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 21

5.3.2...... Úplnost......................................................................................................................................................................................... 22

5.3.3...... Minimalismus.............................................................................................................................................................................. 22

5.3.4...... Správnost..................................................................................................................................................................................... 22

5.3.5...... Stručnost...................................................................................................................................................................................... 22

5.3.6...... Důslednost................................................................................................................................................................................... 22

5.3.7...... Srozumitelnost............................................................................................................................................................................ 23

5.3.8...... Dostupnost................................................................................................................................................................................... 23

5.4......... Použití opakovatelných procesů.............................................................................................................................................. 23

6............ Proces správy informací........................................................................................................................................................... 23

6.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 23

6.2......... Analýza a plánování informací................................................................................................................................................ 24

6.2.1...... Obecné analýzy.......................................................................................................................................................................... 24

6.2.2...... Cílové skupiny............................................................................................................................................................................. 24

6.2.3...... Média............................................................................................................................................................................................ 25

6.2.4...... Jazyky........................................................................................................................................................................................... 25

6.2.5...... Zdroje informací......................................................................................................................................................................... 25

6.2.6...... Udržování informací.................................................................................................................................................................. 25

6.2.7...... Správa rizik.................................................................................................................................................................................. 25

6.2.8...... Smluvní dohody a právní omezení......................................................................................................................................... 26

6.2.9...... Správa a kontrola projektů........................................................................................................................................................ 26

6.2.10... Správa konfigurace.................................................................................................................................................................... 26

6.2.11... Správa lidských zdrojů.............................................................................................................................................................. 26

6.2.12... Zajištění kvality............................................................................................................................................................................ 26

6.3......... Návrh a vývoj, včetně revize, editace a testování................................................................................................................. 27

Strana

6.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 27

6.3.2...... Návrh, shromažďování a vývoj informací.............................................................................................................................. 27

6.3.3...... Kontrola, editace a testování.................................................................................................................................................... 27

6.4......... Produkce a distribuce................................................................................................................................................................ 28

6.5......... Podpora, údržba a zdokonalení.............................................................................................................................................. 28

7............ Obsah informací pro použití..................................................................................................................................................... 29

7.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 29

7.2......... Identifikátory................................................................................................................................................................................ 29

7.2.1...... Identifikace informací pro použití............................................................................................................................................ 29

7.2.2...... Identifikace podporovaného produktu................................................................................................................................... 29

7.2.3...... Identifikace dodavatele............................................................................................................................................................. 30

7.3......... Význam uchovávání tištěných informací pro použití........................................................................................................... 30

7.4......... Vysvětlení pravidel..................................................................................................................................................................... 30

7.5......... Terminologie............................................................................................................................................................................... 30

7.6......... Akronymy, zkratky a technické termíny.................................................................................................................................. 30

7.7......... Vysvětlení bezpečnostních značek, grafických značek a značení.................................................................................... 30

7.8......... Popis produktu............................................................................................................................................................................ 31

7.8.1...... Obecný popis.............................................................................................................................................................................. 31

7.8.2...... Vizualizace.................................................................................................................................................................................. 31

7.8.3...... Specifikace.................................................................................................................................................................................. 31

7.9......... Dodávané příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly.............................................................................................. 31

7.9.1...... Příslušenství dodávané s produktem..................................................................................................................................... 31

7.9.2...... Spotřební materiál...................................................................................................................................................................... 31

7.9.3...... Náhradní díly............................................................................................................................................................................... 32

7.10....... Informace potřebné pro použití během doby života podporovaného produktu............................................................. 32

7.10.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 32

7.10.2... Opětovné zabalení podporovaného produktu...................................................................................................................... 32

7.10.3... Přeprava a skladování podporovaného produktu................................................................................................................ 32

7.10.4... Instalace podporovaného produktu........................................................................................................................................ 32

7.10.5... Uvedení podporovaného produktu do provozu.................................................................................................................... 33

7.10.6... Změna podporovaného produktu........................................................................................................................................... 33

7.10.7... Provoz podporovaného produktu............................................................................................................................................ 33

7.10.8... Indikace poruch a signály výstražných zařízení podporovaného produktu.................................................................... 34

7.10.9... Význam signálů podporovaného produktu........................................................................................................................... 34

7.10.10. Údržba podporovaného produktu osobami bez odborné způsobilosti a osobami znalými........................................ 34

7.10.11. Údržba složitých systémů......................................................................................................................................................... 35

7.10.12Zjišťování a odstraňování závad podporovaného produktu osobami bez odborné způsobilosti a osobami znalými 35

7.10.13. Výměna částí podporovaného produktu osobami bez odborné způsobilosti a osobami znalými............................ 36

7.10.14. Demontáž, recyklace, likvidace podporovaného produktu................................................................................................ 36

7.11....... Informace týkající se bezpečnosti........................................................................................................................................... 36

7.11.1... Typy bezpečnostních informací............................................................................................................................................... 36

7.11.2... Umístění informací vztahujících se k bezpečnosti............................................................................................................... 37

7.11.3... Opatření pro konkrétní cílovou skupinu.................................................................................................................................. 37

7.11.4... Bezpečnostní pokyny................................................................................................................................................................. 37

7.11.5... Výstražná sdělení....................................................................................................................................................................... 38

7.11.6... Bezpečnostní informace v návodech rychlého použití....................................................................................................... 39

7.12....... Pokyny k montáži produktů s vlastní montáží....................................................................................................................... 39

7.13....... Informace pro použití v komplexním systému...................................................................................................................... 39

7.14....... Bezpečnost informací a soukromí dat.................................................................................................................................... 39

7.14.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 39

7.14.2... Funkce pro řízení přístupu nebo ochranu citlivých dat........................................................................................................ 40

7.15....... Školení.......................................................................................................................................................................................... 40

8............ Struktura informací pro použití................................................................................................................................................. 40

8.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 40

8.2......... Typy informací............................................................................................................................................................................ 40

8.3......... Strukturování............................................................................................................................................................................... 41

8.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 41

8.3.2...... Použití informačních modelů................................................................................................................................................... 41

8.3.3...... Použití hlavních kritérií............................................................................................................................................................... 41

8.3.4...... Podrobná struktura postupných pokynů („krok za krokem“)............................................................................................... 42

8.4......... Navigace a poskytování informací.......................................................................................................................................... 42

8.4.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 42

8.4.2...... Navigace tištěných informací pro použití............................................................................................................................... 42

8.4.3...... Dynamické poskytování............................................................................................................................................................ 43

9............ Média a formát informací pro použití..................................................................................................................................... 43

9.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 43

9.2......... Trvanlivost vybraných médií..................................................................................................................................................... 44

9.3......... Použití animací nebo audiovizuálních demonstrací............................................................................................................ 44

9.4......... Umístění a dostupnost............................................................................................................................................................... 44

9.5......... Tištěné informace...................................................................................................................................................................... 44

9.6......... Uživatelská interakce a funkce vyhledávání......................................................................................................................... 44

9.7......... Stahovatelné informace pro použití........................................................................................................................................ 45

9.8......... Vhodnost podmínek použití podporovaného produktu....................................................................................................... 45

9.9......... Důslednost formátu................................................................................................................................................................... 45

9.10....... Čitelnost, vizuální zobrazení a srozumitelnost..................................................................................................................... 45

9.10.1... Velikost a výška písma textu bezpečnostních značek a grafických značek.................................................................... 45

9.10.2... Maximální kontrast jasu............................................................................................................................................................ 47

9.10.3... Informace pro použití na podporovaném produktu nebo obalu....................................................................................... 47

9.10.4... Minimální výšky bezpečnostních značek a grafických značek.......................................................................................... 47

9.10.5... Pravidla pro jednoduché znění................................................................................................................................................ 47

9.10.6... Funkce informačních sekcí....................................................................................................................................................... 47

9.11....... Použití vizualizace...................................................................................................................................................................... 47

9.11.1... Grafické značky a bezpečnostní značky................................................................................................................................ 47

9.11.2... Ilustrace, fotografie a kresby.................................................................................................................................................... 47

9.11.3... Informační obsah ilustrací........................................................................................................................................................ 48

9.11.4... Ilustrace s popisky...................................................................................................................................................................... 48

9.12....... Použití tabulek............................................................................................................................................................................. 48

Strana

9.13....... Použití barev................................................................................................................................................................................ 48

9.14....... Použití ikon.................................................................................................................................................................................. 48

9.15....... Upoutání pozornosti na informace týkající se bezpečnosti................................................................................................ 48

9.15.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 48

9.15.2... Trvanlivost a viditelnost............................................................................................................................................................. 48

10.......... Odborné způsobilosti................................................................................................................................................................. 49

10.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 49

10.2....... Způsobilosti související s úkoly................................................................................................................................................ 49

10.3....... Úroveň znalostí........................................................................................................................................................................... 49

10.3.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 49

10.3.2... Úroveň znalosti 1........................................................................................................................................................................ 49

10.3.3... Úroveň znalosti 2........................................................................................................................................................................ 50

10.3.4... Úroveň znalosti 3........................................................................................................................................................................ 50

10.4....... Oprávnění/kompetence překladatelů..................................................................................................................................... 50

Příloha A (informativní) Pokyny pro hodnocení................................................................................................................................... 51

A.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 51

A.2......... Posouzení splnění požadavků na informace pro použití podporující konkrétní produkt.............................................. 51

A.2.1..... Kontrola komplexnosti............................................................................................................................................................... 51

A.2.2..... Kontrola účinnosti (kontrola od stolu)..................................................................................................................................... 51

A.2.3..... Empirická kontrola účinnosti.................................................................................................................................................... 51

A.2.4..... Užitečné dodatečné kontroly.................................................................................................................................................... 51

A.3......... Vyhodnocení plnění požadavků na proces správy informací............................................................................................ 52

A.3.1..... Vyhodnocení procesu................................................................................................................................................................ 52

A.3.2..... Hodnocení způsobilosti............................................................................................................................................................. 52

A.4......... Pokyny pro provádění hodnocení........................................................................................................................................... 52

A.4.1..... Výsledek hodnocení a nápravná opatření............................................................................................................................. 52

A.4.2..... Vyhodnocení podobných informací pro použití (srovnatelné hodnocení)...................................................................... 52

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 53

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 56

 

Obrázek 1 – Pojem informace pro použití............................................................................................................................................ 11

Obrázek 2 – Příklady oznámení o uchování informací....................................................................................................................... 30

 

Tabulka 1 – Příklady empirických metod.............................................................................................................................................. 28

Tabulka 2 – Zásady strukturování........................................................................................................................................................... 41

Tabulka 3 – Příklady úvah o výběru média (formátu)......................................................................................................................... 45

Tabulka 4 – Minimální doporučená velikost písma textu a výšky bezpečnostních značek  a grafických značek................... 46

Úvod

Informace pro použití jsou součástí jakéhokoli typu produktu, který podporuje. ProduktemNP1) může být systém, služba, zboží, software informace nebo jejich kombinace. Lidé jsou závislí na informacích poskytovaných k bezpečnému, efektivnímu a účinnému používání produktů, pokud neabsolvují školení od instruktora (nebo pokud nejsou funkce zcela intuitivní). Nepřesné informace o výrobku a nedostatečné pokyny jsou hlavními zdroji frustrace pro spotřebitele a kvalifikované pracovníky. Vadné informace mohou představovat riziko škody nebo ztráty, což může vést ke stíhání nebo nárokům na odpovědnost dodavatele nebo majitele značky.

Informace pro použití se skládají ze tří informačních typů: koncepčních informací, kterým musí cílová skupina rozumět, návodných informací, které je třeba sledovat nebo zvážit, a referenčních informací, které je třeba konzultovat v případě potřeby. Informace pro použití mohou zahrnovat různé informační produkty, které jsou vybírány, prezentovány a dodávány na různých médiích, aby vyhovovaly potřebám různých cílových skupin (obrázek 1).

Obrázek 1 – Pojem informace pro použití

Některé požadavky na informace týkající se konkrétního produktu (například znění výstrahy/varování nebo umístění štítků) jsou stanoveny v normách pro jednotlivé typy nebo třídy produktů, ale neposkytují úplný soubor požadavků pro informace pro použití. Tento dokument uvádí zásady a obecné požadavky na poskytování informací uživatelům, které se vztahují jak na systémy složité a kritické z hlediska bezpečnosti (například průmyslové podniky), tak i na jednoduché spotřební výrobky (například plechovku), software a specializované testovací zařízení. Informace pro použití jsou potřebné pro každého (kvalifikovaného i nekvalifikovaného), který se s výrobkem setkává poprvé: zda se má sestavit ze sady, nainstalovat, provozovat, udržovat nebo likvidovat.

Zásady pro přípravu informací pro použití výrobků jsou horizontálně použitelné v různých výrobních odvětvích, protože všechny cílové skupiny jsou pouze lidské a podléhají lidským chybám. Techniky, které jsou nejúčinnější, aby jim pomohly absorbovat nové informace, jsou obecně podobné, stejně jako jejich schopnosti nepochopit jazyk nebo obrazy. To, co se nejlépe podílí na shromažďování a poskytování informací (například v obsahu, formulaci, grafice, testování a řízení celého procesu), vychází ze zkušeností a praxe v oblasti lidských faktorů a technické komunikace. Tento dokument je použitelný samostatně nebo ve výrobkových normách, které obsahují požadavky na poskytnutí informací pro použití cílové skupině, například pokyny krok za krokem nebo jiné informační produkty.

Tento dokument je určen těm, kteří vytvářejí obsah informací pro použití; manažery organizací, které vyrábějí nebo nakupují produkty, systémy nebo služby; poradce v oblasti lidských faktorů; a agenturám pro prosazování výrobků.

Zahrnuje následující aspekty:

·       informační obsah: koncepční informace, kterým musí cílové skupiny porozumět, postupy, které musí podniknout, a referenční informace, které je třeba konzultovat v určitém čase;

·       možnosti poskytnutí informací jako jediné dodávky (například příručka produktu) nebo prostřednictvím několika typů informačních produktů (například označení na samotném výrobku nebo balení, doprovodné elektronické soubory, listy, webové stránky, brožury, soubory pro tisk, videa, nebo prohledávatelné databáze);

·       efektivní používání jazyka, textu, ilustrací, značek/symbolů, zvuku nebo videa pro komunikaci prvků informací;

·       procesy a kompetence spojené s vytvářením obsahu a přípravou výstupu; a

·       prostředky posuzování shody s tímto dokumentem.

1 Rozsah platnosti

Tato část mezinárodní normy 82079 obsahuje zásady a obecné požadavky na informace pro používání produktů.

Informace pro použití jsou:

·       nezbytné pro bezpečné použití produktu;

·       užitečné pro účinné a efektivní používání produktu; a

·       nezbytné k plnění povinností vyplývajících z trhu, práva a regulace.

Produkty zahrnují například:

·       průmyslové produkty (například stroje, součásti, přístroje a zařízení);

·       spotřební výrobky (například domácí spotřebiče, audiovizuální zařízení, komunikační zařízení a produkty pro domácí kutilství „udělej si sám“);

·       zdravotnické prostředky, zařízení a systémy;

·       komplexní soustavy systémů (například průmyslové podniky, rafinérie, výrobní místa a datová centra);

·       dopravní prostředky (například osobní automobily, nákladní automobily, lodě a letadla);

·       aplikační software (například kancelářský software a webové aplikace);

·       software pro provoz a automatické řízení systémů; a

·       technické služby.

Informace pro použití produktů zahrnují všechny fáze životního cyklu produktu, například dopravu, montáž, instalaci, uvedení do provozu, provoz, monitorování, odstraňování problémů, údržbu, opravu, vyřazení z provozu a likvidaci a příslušné úkoly prováděné kvalifikovanými a nekvalifikovanými osobami.

Tento dokument poskytuje společné a základní aspekty sloužící jako závazný a obecný rámec pro budoucí další části tohoto souboru norem.

Tento dokument se vztahuje na informace pro použití, ať již jsou poskytovány jako elektronické nebo tištěné informační produkty, například:

·       servisní informace pro stroje, poskytované ve formátu PDF ke stažení na webu pro vyškolené servisní techniky;

·       informace o provozování softwaru poskytované elektronickým softwarem jako online nápověda;

·       informace o odstraňování problémů pro operátora na displeji zařízení na obrazovce;

·       funkční popis zdravotnického zařízení na webové stránce;

·       informace pro montáž, tištěné a dodávané v obalu nábytku pro spotřebitele;

·       tištěné informace pro údržbu automatického kávovaru;

·       informace o plánování instalace bezpečnostního snímače, ke stažení z webových stránek pro strojní inženýry;

·       produktový výukový program jako webová školicí pomůcka;

·       materiály pro školení na místě produktu; a

·       štítek pro přepravní personál, vytištěný na obalu těžké ochranné nádoby.

Tento dokument je určen všem stranám odpovědným za koncepci, tvorbu, údržbu, překlad, lokalizaci, integraci obsahu, výrobu, poskytování a vyhodnocování, získávání a poskytování informací pro použití.

Mezi zúčastněné strany, které se zabývají informacemi pro použití, patří:

·       nabyvatelé a dodavatelé výrobků;

·       manažeři s procesními nebo produktovými povinnostmi;

·       vlastníci obsahu a tvůrci obsahu, jako jsou techničtí autoři, vývojáři informací, a ilustrátoři;

·       techničtí překladatelé, odborníci na lokalizaci a terminologii; a

·       úřady, agentury a autorizovaní odborníci.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout těmto stranám obecný a společný základ pro vývoj informací pro použití podporovaných produktů v požadované kvalitě.

Tento dokument je určen k použití a odkazování na něj v normách specifických pro daný produkt, včetně těch, které specifikují obsah informací pro použití těchto výrobků, například IEC 60335 pro všechny části pro elektrické výrobky pro domácnost, ISO 20607* pro strojní zařízení a ISO/IEC 26514 pro systémy a software. Účelem je vypracovat specifické požadavky na produkt pro cílovou skupinu nebo informace o produktu.

*     Připravuje se. Etapa v době vydání: ISO/DIS 20607:2018.

Tato horizontální norma je primárně určena k použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108.

Jednou z povinností technické komise je, kdykoli je to možné, využívat při přípravě jejích publikací horizontální normy. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud nebude výslovně uveden nebo zahrnut do příslušných publikací.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Výraz „produkt“ má širší význam než výrobek, neboť může zahrnovat též služby, informace, vstupní nebo vytěžené suroviny apod.