PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310; 91.040.10; 11.020                                                                                                                 Únor 2020

Ochrana společnosti – Pokyny pro řízení
bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

ČSN P
CEN/TS 16850

01 2308

 

Societal and Citizen Security –
Guidance for managingsecurity in healthcare facilities

Sécurité sociétale du citoyen –
Lignes directrices pourgérer la sécurité dans les établissements de santé

Schutz und Sicherheit der Bürger –
Leitfaden für das Sicherungsmanagement in Gesundheitseinrichtungen

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 16850:2015. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 16850:2015. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) z dubna 2016.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 16850:2015 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí CEN/TS 16850:2015 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN P CEN/TS 16850 z dubna 2016 převzala CEN/TS 16850:2015 schválením k přímému používání jako ČSN P, tato norma ji přejímá překladem.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Od vydání této technické specifikace byla řada norem nahrazena novými, to se týká jak norem na řízení tak norem na bezpečnostní technologie. V překladu je zachována původní terminologie odpovídající době jejího vydání, například historicky pro zažitý termím CCTV (Cloused circuit TV) se od roku 2014 v normách používá termín VSS (Video surveillance systems for use in security applications), který lépe odpovídá popisované technologii. Všechny související normy uvedené v bibliografii (s výjimkou ISO 22398:2013) jsou v soustavě ČSN v novějším vydání.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Urban, IČO 42524938

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Svoboda

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                                     CEN/TS 16850
TECHNICAL SPECIFICATION

SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION                                                                              Září 2015

ICS 13.310; 91.040.10; 11.020

Ochrana společnosti –
Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

Societal and Citizen Security –
Guidance for managing security in healthcare facilities

Sécurité sociétale du citoyen – Lignes directrices
pour gérer la sécurité dans les établissements
de santé

Schutz und Sicherheit der Bürger – Leitfaden
für das Sicherungsmanagement
in Gesundheitseinrichtungen

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN dne 2015-06-27 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Je třeba, aby členové CEN oznámili existenci této CEN/TS stejným způsobem, jako je tomu u EN, a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti (souběžně s CEN/TS), dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. CEN/TS 16850:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 8

2............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 8

3............ Obecné pokyny............................................................................................................................................................................. 8

3.1......... Přístup............................................................................................................................................................................................. 8

3.2......... Kontext řízení bezpečnosti HCF................................................................................................................................................. 8

3.3......... Soulad s vnitrostátními předpisy................................................................................................................................................ 8

3.4......... Řízení rizik...................................................................................................................................................................................... 9

3.5......... Vedení............................................................................................................................................................................................. 9

3.5.1...... Všeobecně..................................................................................................................................................................................... 9

3.5.2...... Organizace rolí, odpovědnosti a pravomocí......................................................................................................................... 10

3.6......... Vytvoření politiky pro řízení bezpečnosti................................................................................................................................ 10

3.7......... Plán řízení bezpečnosti (SMP – Security Management Plan)........................................................................................... 10

3.8......... Propojení s ostatními systémy řízení...................................................................................................................................... 11

4............ Provozní příručka........................................................................................................................................................................ 11

4.1......... Organizace (obecné postupy).................................................................................................................................................. 11

4.1.1...... Kontrolované zóny..................................................................................................................................................................... 11

4.1.2...... Kontrola vstupu........................................................................................................................................................................... 11

4.1.3...... Zabezpečení skladovacích prostor......................................................................................................................................... 12

4.1.4...... Nouzové uzamčení budovy...................................................................................................................................................... 12

4.1.5...... Parkoviště a kontrola vozidel................................................................................................................................................... 13

4.2......... Lidé............................................................................................................................................................................................... 13

4.2.1...... Zaměstnanci................................................................................................................................................................................ 13

4.2.2...... Návštěvníci.................................................................................................................................................................................. 17

4.3......... Vybavení a technologie (infrastruktura a přístupový systém)............................................................................................ 20

4.3.1...... Projektování a výstavba............................................................................................................................................................ 20

4.3.2...... Fyzická bezpečnost.................................................................................................................................................................... 21

4.3.3...... Ploty a zdi..................................................................................................................................................................................... 21

4.3.4...... CCTV............................................................................................................................................................................................ 21

4.3.5...... Identifikační karty........................................................................................................................................................................ 21

4.3.6...... Technologie a poplachové systémy....................................................................................................................................... 22

4.3.7...... Dispečink..................................................................................................................................................................................... 22

4.3.8...... Ubytování pro pacienty s ochranným statusem nebo pro vězně...................................................................................... 23

4.3.9...... Bezpečnostní značení............................................................................................................................................................... 23

4.3.10... Alternativní vstupy...................................................................................................................................................................... 23

4.3.11... Bezpečnost operačního sálu.................................................................................................................................................... 23

4.3.12... Bezpečnost pohotovosti............................................................................................................................................................ 23

4.3.13... Oblasti odolné proti vniknutí a vetřelci.................................................................................................................................... 24

4.3.14... Alarmy pro osobní útok (tísňové poplachy)........................................................................................................................... 24

4.3.15... Systém pro zpracování hotovosti a jiných peněžních prostředků..................................................................................... 25

Strana

4.4......... Reakce na bezpečnostní incident........................................................................................................................................... 26

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 26

4.4.2...... Kritéria.......................................................................................................................................................................................... 26

4.4.3...... Minimalizace možnosti opakování......................................................................................................................................... 27

4.4.4...... Zprávy a statistiky....................................................................................................................................................................... 27

4.4.5...... Zpráva o incidentu...................................................................................................................................................................... 27

4.4.6...... Propojení záchranářů respektive „first responders“ a managementem nouzových respektive mimořádných
situací............................................................................................................................................................................................ 27

4.4.7...... Cílené násilí................................................................................................................................................................................. 28

4.5......... Plány pro zvláštní události........................................................................................................................................................ 28

4.5.1...... Únos dítěte................................................................................................................................................................................... 28

4.5.2...... Reakce na CBRN incident........................................................................................................................................................ 29

4.5.3...... Vězeň jako pacient..................................................................................................................................................................... 29

4.5.4...... Útočné zbraně a další nebezpečné vybavení....................................................................................................................... 29

4.5.5...... Aktivní střelec.............................................................................................................................................................................. 29

4.5.6...... Zneužití léčiv a bezpečnost substancí CBRNE..................................................................................................................... 30

4.5.7...... Bezpečnost vozidel a letadel................................................................................................................................................... 31

4.5.8...... Média............................................................................................................................................................................................ 31

5............ Hodnocení výkonu (Performance evaluation)...................................................................................................................... 31

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 31

5.2......... Přezkoumání vedením.............................................................................................................................................................. 31

6............ Cvičení a testování..................................................................................................................................................................... 32

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 33

 

Evropská předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16850:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 391 Ochrana společnosti a obyvatel, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Bezpečnost zdravotnických zařízení je velmi důležitá pro efektivní a kvalitní léčbu. Je to velmi obšírné téma, a proto je základním cílem této Technické specifikace (TS), poskytnout všem odpovědným osobám ve zdravotnických zařízeních návod pro lepší zvládnutí bezpečnosti.

Tato TS není norma systému managementu. TS předkládá konkrétnější návrhy bezpečnostních opatření, které povedou k větší bezpečnosti zaměstnanců, zdravotnických zařízení, pacientů a dalších lidí (občanů), kteří navštěvují tato zařízení. Důležitým faktem je, že TS není uzavřeným projektem, ale očekáváme další vývoj tohoto dokumentu.

Řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních je dynamický proces, a proto TS předkládá návod, který odpovědným osobám umožní vybrat si z různých technik, zlepšujících bezpečnost.

Je důležité zdůraznit, že napříč Evropskou unií existuje mnoho regulačních a právních omezení, která je třeba vzít v úvahu při zavádění bezpečnostních technik a technologií. Užívání tohoto návodu se může v každé zemi Evropské unie lišit v závislosti na systému zdravotnické péče.

1 Předmět normy

Tato TS poskytuje návod pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Zabývá se ochranou lidí, důležitých respektive kritických procesů, majetku a informovaností o bezpečnostních hrozbách.

Tato TS se vztahuje na nemocnice a další místa, která poskytují zdravotnickou péči, jako například psychiatrické kliniky, domovy pro seniory a instituce pro hendikepované. Dále se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné poskytující zdravotnickou péči. Nevztahuje se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární bezpečnost.

Tato TS není normou systému managementu, nicméně může být použita jako jeho součást, například s EN ISO 9001.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.