ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.19; 19.100                                                                                                                           Únor 2018

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie –
Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí

ČSN
EN 1330-9

01 5005

 

Non-destructive testing – Terminology –
Part 9: Terms used in acoustic emission testing

Essais non destructifs – Terminologie –
Partie 9: Termes utilisés en contr
ôle par émission acoustique

Zerstörungsfreie Prüfung – Terminologie –
Teil 9: Begriffe der Schallemissionsprüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1330-9:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1330-9:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1330-9 (01 5005) z prosince 2009.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změna obsahu řady dosavadních termínů a doplnění nových termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Česká společnost pro NDT, IČ 48133507, Ing. Bernard Kopec

Technická normalizační komise: TNK 80 Nedestruktivní zkoušení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1330-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2017

ICS 01.040.19; 19.100                                                                                               Nahrazuje EN 1330-9:2009

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie –
Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí

Non-destructive testing – Terminology –
Part 9: Terms used in acoustic emission testing

Essais non destructifs – Terminologie –
Partie 9: Termes utilisés en contrôle par émission acoustique

Zerstörungsfreie Prüfung – Terminologie –
Teil 9: Begriffe der Schallemissionsprüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-05-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 1330-9:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

2.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

2.2...... Termíny vztahující se k fyzikálnímu jevu..................................................................................................................................... 7

2.3...... Termíny vztahující se k detekci akustické emise....................................................................................................................... 8

2.4...... Termíny vztahující se k měřenému signálu (signálům) akustické emise.......................................................................... 13

2.5...... Termíny vztahující se k používání akustické emise................................................................................................................ 17

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1330-9:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 138 Nedestruktivní zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1330-9:2009.

EN 1330 Nedestruktivní zkoušení – Terminologie v současnosti sestává z následujících částí:

    Část 1: Seznam obecných termínů;

    Část 2: Společné termíny pro nedestruktivní zkoušení;

    Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii;

    Část 8: Termíny používané při zkoušení těsnosti;

    Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí;

    Část 10: Termíny používané při vizuálním zkoušení;

    Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů (EN 1330-11).

A

    EN ISO 5577 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník

    EN ISO 12706 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární – Slovník

    EN ISO 12707 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Slovník

    EN ISO 12718 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník

POZNÁMKA 1 EN ISO 5577 byla zveřejněna dříve jako EN 1330-4.

POZNÁMKA 2 EN ISO 12706 byla zveřejněna dříve jako EN 1330-6.

POZNÁMKA 3 EN ISO 12707 byla zveřejněna dříve jako EN 1330-7.

POZNÁMKA 4 EN ISO 12718 byla zveřejněna dříve jako EN 1330-5.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se zabývá pouze termíny, které se specificky používají při zkoušení akustickou emisí (AT) a je rozdělena do čtyř částí:

a)   termíny vztahující se k fyzikálnímu jevu;

b)   termíny vztahující se k detekci akustické emise;

c)   termíny vztahující se k měřeným charakteristikám signálu (signálů);

d)   termíny vztahující se k používání akustické emise.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.