ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.030; 29.020

Únor 1998

Grafické značky pro schémata -
Část 2: Prvky značek, doplňkové značky
a ostatní značky pro všeobecné použití

ČSN
EN 60 617-2

01 3390

 

 

idt IEC 617-2:1996

 

Graphical symbols for diagrams -Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application

Symboles graphiques pour schémas -Partie 2: Eléments de symboles, symboles distinctifs et autres symboles d'application générale

Graphische Symbole für Schaltpläne -Teil 2: Symbolelemente, Kennzeichen und andere Schaltzeichen für allgemeine Anwendungen

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60617-2:1996. Evropská norma EN 60617-2:1996 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60617-2:1996. The European Standard EN 60617-2:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 617-2 z listopadu 1993.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
50368


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Nová norma uvádí již jen značku 02-02-03 pro označování stejnosměrného proud (DC), původní značka je v příloze jen pro informaci. Důvodem je snadná záměna. V oddílu 2 jsou zařazeny vysvětlující národní poznámky.

V nové normě je důsledně použita pro tvar značek mřížka s modulem 2,5 mm, která je reprodukována vpozadí značek.

Zastaralé značky, obsažené v dřívější příloze byly vyřazeny. V nové Příloze A jsou ponechány jen takové, které byly novým vydáním změněny.

Do každé části jsou doplněny abecední rejstříky značek obsažených v té které části.

Zároveň byl upraven hlavní název normy, aby byla platnost normy rozšířena na všechny obory.

 

Citované normy

IEC 375 dosud nezavedena

IEC 445 zavedena v ČSN 33 0160 Elektrotechnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmeno-číslicového systému (eqv IEC 445:1988)

IEC 617-1 zavedena v ČSN IEC 617-1 Značky pro elektrotechnická schémata. Část 1: Všeobecné informace, celkový rejstřík značek (01 3390)

IEC 617-6 zavedena v ČSN EN 60617-6 Grafické značky pro schémata. Část 6: Výroba a přeměna elektrické energie (idt IEC 617-6:1996) (01 3390)

IEC 617-10 zavedena v ČSN EN 60617-10 Grafické značky pro schémata. Část 10: Telekomunikace. Přenos (idt IEC 617-10:1996) (01 3390)

IEC 1293 zavedena v ČSN EN 61293 Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (idt IEC 1293:1994) (33 0150)

ISO 128 dosud nezavedena

ISO/IEC 11714-1 dosud nezavedena

ISO/IEC 646 zavedena v ČSN ISO/IEC 646 Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

 

Informativní údaje z IEC 617-2

Mezinárodní norma IEC 617-2 byla připravena subkomisí 3A: Grafické značky pro schémata, technické komise 3: Dokumentace a grafické značky.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání normy vydané v roce 1983 a tvoří její revizi.

Text normy je založen na následujících dokumentech:

 

2Y1.gif

Strana 3

Úplnou informaci o hlasování k této změně lze nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Přílohy A, B a C jsou pouze pro informaci.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus ESiCCO Plzeň, IČO 166 69037

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace, subkomise Dokumentace a značky velektrotechnice

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60617-2

EUROPEAN STANDARD

Červen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.080.30

Deskriptory: general, electric diagram, electrical symbol

 

Grafické značky pro schémata

Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití (IEC 617-2:1996)

 

Graphical symbols for diagrams

Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application (IEC 617-2:1996)

Symboles graphiques pour schémas Partie 2: Eléments de symboles, symboles distinctifs et autres symboles d'application générale

(CEI 617-2:1996)

Graphische Symbole für Schaltpläne -Teil 2: Symbolelemente, Kennzeichen und andere Schaltzeichen für allgemeine Anwendungen

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-03-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 3A/380/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 617-2, připraveného subkomisí SC 3A Značky na schématech, technické komise TC 3, Dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC 1996-03-05 jako evropská norma EN 60617-2.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému použití jako normy národní (dop) 1997-02-01

- nejzazší datum zrušení konfliktních národních norem                (dow)  1997-02-01

 -- Vynechaný text --