ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.10 Říjen 2016

Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci

ČSN
EN ISO 14004

01 0904

idt ISO 14004:2016

Environmental management systems – General guidelines on implementation

Systèmes de management environnemental – Lignes directrices générales pour la mise en application

Umweltmanagementsysteme – Allgemeiner Leitfaden über Grundsätze, Systeme und unterstützende Methoden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14004:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14004:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 14004 (01 0904) z června 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato evropská norma přejímá mezinárodní normu, která byla technicky revidována v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 14005 (01 0905) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti

ČSN EN ISO 14006 (01 0906) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu

ČSN EN ISO 14020 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady

ČSN ISO 14021 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmen-
tálního značení typu II)

ČSN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ČSN EN ISO 14031:2014 (01 0931) Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice

ČSN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN ISO 14045 (01 0945) Environmentální management – Posuzování eko-efektivity produktového systému – Zásady, požadavky a pokyny

ČSN ISO 14063 (01 0963) Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady

ČSN P CEN ISO/TS 14067 (01 0967) Skleníkové plyny – Uhlíková stopa – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci a komunikaci

ČSN EN ISO 19011:2012 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO 26000 (01 0390) Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

TNI 01 0350 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN při České společnosti pro jakost, z. s., IČ 00417955, Ing. Ondřej Hykš, ve spolupráci s CTN PETRAŠOVÁ BRNO, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 14004
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2016

ICS 13.020.10 Nahrazuje EN ISO 14004:2010

Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci
(ISO 14004:2016)

Environmental management systems – General guidelines on implementation
(ISO 14004:2016) 

Systèmes de management environnemental –
Lignes directrices générales pour la mise
en application
(ISO 14004:2016)

Umweltmanagementsysteme – Allgemeiner Leitfaden über Grundsätze, Systeme und unterstützende Methoden
(ISO 14004:2016)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-03-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 14004:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN ISO 14004:2016) vypracovala tech-
nická komise ISO/TC 207 Environmentální management.

 

This document (EN ISO 14004:2016) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 207 “Environmental management”.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2016, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2016.

 

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14004:2010.

 

This document supersedes EN ISO 14004:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdru-
žením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

 

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v infor-
mativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

 

For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO 14004:2016 byl schválen CEN jako
EN ISO 14004:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of ISO 14004:2016 has been approved by CEN as EN ISO 14004:2016 without any modification.

 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 12

2 Citované dokumenty 12

3 Termíny a definice 13

3.1 Termíny vztahující se k organizaci a vedení (leadershipu) 13

3.2 Termíny vztahující se k plánování 14

3.3 Termíny vztahující se k podpoře a provozu 16

3.4 Termíny vztahující se k hodnocení
a zlepšování výkonnosti
17

4 Kontext organizace 19

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu 19

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran 24

4.2.1 Obecně 24

4.2.2 Určování relevantních zainteresovaných stran 24

4.2.3 Určování relevantních potřeb a očekávání relevantních zainteresovaných stran 24

4.2.4 Určování závazných povinností 25

4.2.5 Použití a uplatňování potřeb a očekávání zainteresovaných stran 26

4.3 Určování rozsahu systému environmentálního managementu 26

4.4 Systém environmentálního managementu 27

4.4.1 Obecně 27

4.4.2 Vytváření, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu 29

5 Vedení (leadership) 29

5.1 Vedení (leadership) a závazek 29

5.2 Environmentální politika 31

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci
organizace
34

6 Plánování 36

6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí 36

6.1.1 Obecně 36

6.1.2 Environmentální aspekty 41

6.1.3 Závazné povinnosti 47

6.1.4 Plánování opatření 49

6.2 Environmentální cíle a plánování jejich
dosažení
50

6.2.1 Obecně 50

6.2.2 Stanovení environmentálních cílů 50

 

Strana

6.2.3 Plánování opatření k dosažení environmentálních cílů 51

6.2.4 Indikátory výkonnosti ……………………………. 52

7 Podpora 53

7.1 Zdroje 53

7.2 Kompetence 54

7.3 Povědomí 57

7.4 Komunikace 58

7.4.1 Obecně 58

7.4.2 Interní komunikace 60

7.4.3 Externí komunikace 61

7.5 Dokumentované informace 61

7.5.1 Obecně 61

7.5.2 Vytváření dokumentovaných informací
a aktualizace
63

7.5.3 Řízení dokumentovaných informací 64

8 Provoz 64

8.1 Plánování a řízení provozu 64

8.1.1 Obecný návod: řízení provozu 64

8.1.2 Identifikování potřeb způsobů řízení provozu 65

8.1.3 Stanovení způsobů řízení provozu 67

8.2 Havarijní připravenost a reakce 67

9 Hodnocení výkonnosti 69

9.1 Monitorování, měření, analýza a hodnocení 69

9.1.1 Obecně 69

9.1.2 Hodnocení souladu 71

9.2 Interní audit 73

9.3 Přezkoumání systému managementu 74

10 Zlepšování 75

10.1 Obecně 75

10.2 Neshoda a nápravné opatření 76

10.3 Neustálé zlepšování 77

10.3.1 Příležitosti ke zlepšování 77

10.3.2 Implementace neustálého zlepšování 78

Příloha A (informativní) Příklady činností, produktů
a služeb a souvisejících environmentálních
aspektů a environmentálních dopadů, rizik a příležitostí a opatření
79

Příloha B (informativní) Fázový přístup k implementaci systému environmentálního managementu
(podle ISO 14005)
95

Bibliografie 99

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 765/2008
100

 

Foreword 7

Introduction 8

1 Scope 12

2 Normative references 12

3 Terms and definitions 13

3.1 Terms related to organization and leadership 13

3.2 Terms related to planning 14

3.3 Terms related to support and operation 16

3.4 Terms related to performance evaluation
and improvement
17

4 Context of the organization 19

4.1 Understanding the organization and its context 19

4.2 Understanding the needs and expectations
of interested parties
24

4.2.1 General 24

4.2.2 Determining relevant interested parties 24

4.2.3 Determining relevant needs and expectations
of relevant interested parties
24

4.2.4 Determining compliance obligations 25

4.2.5 Use and application of the needs
and expectations of interested parties
26

4.3 Determining the scope of the environmental management system 26

4.4 Environmental management system 27

4.4.1 General 27

4.4.2 Establishing, implementing, maintaining
and continually improving an environmental
management system
29

5 Leadership 29

5.1 Leadership and commitment 29

5.2 Environmental policy 31

5.3 Organizational roles, responsibilities
and authorities
34

6 Planning 36

6.1 Actions to address risks and opportunities 36

6.1.1 General 36

6.1.2 Environmental aspects 41

6.1.3 Compliance obligations 47

6.1.4 Planning action 49

6.2 Environmental objectives and planning
to achieve them
50

6.2.1 General 50

6.2.2 Establishing environmental objectives 50

 

Page

6.2.3 Planning actions to achieve environmental
objectives
51

6.2.4 Performance indicators 52

7 Support 53

7.1 Resources 53

7.2 Competence 54

7.3 Awareness 57

7.4 Communication 58

7.4.1 General 58

7.4.2 Internal communication 60

7.4.3 External communication 61

7.5 Documented information 61

7.5.1 General 61

7.5.2 Creating and updating 63

7.5.3 Control of documented information 64

8 Operation 64

8.1 Operational planning and control 64

8.1.1 General guidance: Operational control 64

8.1.2 Identifying needs for operational controls 65

8.1.3 Establishing operational controls 67

8.2 Emergency preparedness and response 67

9 Performance evaluation 69

9.1 Monitoring, measurement, analysis
and evaluation
69

9.1.1 General 69

9.1.2 Evaluation of compliance 71

9.2 Internal audit 73

9.3 Management review 74

10 Improvement 75

10.1 General 75

10.2 Nonconformity and corrective action 76

10.3 Continual improvement 77

10.3.1 Opportunities for improvement 77

10.3.2 Implementation of continual improvement 78

Annex A (informative) Examples of activities, products
and services and their associated environmental aspects and environmental impacts, risks
and opportunities, and actions
79

Annex B (informative) Phased approach to implementing
an environmental management system (based
on ISO 14005)
95

 

Annex ZA (informative) Relationship between this
European Standard and the Essential
Requirements of EU Directive 765/2008
100

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

 

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assess-
ment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 207 Environmentální management, subkomise SC 1 Systémy environmentálního managementu.

 

The committee responsible for this document is Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 1, Environmental management sys-
tems
.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 14004:2004), které bylo technicky zrevidováno.

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 14004:2004), which has been technically revised.

Úvod

 

Introduction

Dosažení rovnováhy mezi životním prostředím, společ-
ností a ekonomikou se považuje za nezbytné pro plnění současných potřeb, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací plnit jejich potřeby. Udržitelný rozvoj je cíl, jehož se dosáhne vyvážením tří pilířů udržitel-
nosti – životního prostředí, společnosti a ekonomiky.

 

Achieving a balance between the environment, society and the economy is considered essential to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Sustainable development is a goal achieved by balancing the three pillars of sustainability: the environment, society and the economy.

Organizace, veřejné i soukromé, velké i malé, v roz-
vinutých i v rozvíjejících se zemích, ovlivňují životní prostředí a naopak mohou být životním prostředím ovlivňovány. Stále více chápeme to, že rozvoj člověka a jeho tělesná i duševní pohoda jsou podmíněny udr-
žením a zachováním našich přírodních zdrojů, na nichž jsou závislé všechny lidské činnosti a produktivita. Dosažení spolehlivé environmentální výkonnosti vyžaduje závazek organizace k systematickému přístupu a k sys-
tému environmentálního managementu a k jeho neu-
stálému zlepšování.

 

Organizations, whether public or private, large or small, in developed or in emerging economies, have an impact on the environment and can be affected by the environment in return. There is a growing under-
standing that human development and well-being are contingent on preserving and conserving our natural resources, upon which all human activity and productivity depend. Achieving sound environmental performance requires organizational commitment to a systematic approach and to continual improvement of an environmental management system.

 

Společenská očekávání vyvolávají potřebu zlepšeného managementu zdrojů nezbytných k podpoře rozvoje lidstva prostřednictvím vyšší účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti ve všech organizacích. Zvyšují se tlaky na životní prostředí v důsledku klimatických změn, nadměrné spotřeby zdrojů a nároků vyvolaných degradací ekosystémů a ztrátou biodiverzity.

 

Societal expectations are driving the need for improved management of the resources necessary to support human development, through greater efficiency, trans-
parency and accountability for all organizations. There are growing pressures on the environment, from climate change, overconsumption of resources and the challenges created by degradation of ecosystems and the loss of biodiversity.

Cílem této mezinárodní normy je poskytnout organizacím návod na společný rámec pro vytvoření, implemen-
tování, udržování a neustálé zlepšování systému pro podporu lepšího environmentálního managementu. Tento rámec environmentálního managementu má přispět k dlouhodobému úspěchu organizace a k celkovému cíli udržitelného rozvoje. Rámec robustního, důvěry-
hodného a spolehlivého systému environmentálního managementu je znázorněn na obrázku 1 a zahrnuje:

 

The aim of this International Standard is to provide organizations with guidance for a common framework, in order to establish, implement, maintain and continually improve a system to support better environmental management. This environmental management frame-
work should contribute to the long-term success of the organization and to the overall goal of sustainable development. The framework of a robust, credible and reliable environmental management system is shown in Figure 1. It includes:

 • porozumění kontextu, v němž organizace působí;

 

  understanding the context in which the organization operates;

  určování relevantních potřeb a očekávání zaintereso-
  vaných stran a jejich chápání v souvislosti se systémem environmentálního managementu organizace;

 

  determining and understanding the relevant needs and expectations of interested parties, as they relate to the environmental management system of the organization;

 
 • stanovení environmentální politiky a environmentálních cílů a jejich implementování;

 

  establishing and implementing an environmental policy and environmental objectives;

  převzetí vůdčí role vrcholovým vedením při zlep-
  šování environmentální výkonnosti;

 

  top management taking a leading role in improving environmental performance;

  identifikování aspektů činností, produktů a služeb organizace, které mohou mít za následek významné environmentální dopady;

 

  identifying aspects of the organization’s activities, products and services that can result in significant environmental impacts;

  identifikování environmentálních podmínek včetně událostí, které mohou organizaci ovlivnit;

 

  identifying the environmental conditions, including events, that can affect the organization;

  zvažování rizik a příležitostí organizace, které je třeba brát v úvahu s ohledem na její

 

  considering the organization’s risks and oppor-
  tunities that need to be addressed in relation to its:

  environmentální aspekty;

 

  environmental aspects;

  závazné povinnosti;

 

  compliance obligations;

  jiné záležitosti (viz 4.1) a požadavky (viz 4.2);

 

  other issues (see 4.1) and requirements (see 4.2);

  zvyšování povědomí o interakci organizace s životním prostředím;

 

  increasing awareness of the organization’s interaction with the environment;

  stanovení způsobů řízení provozu, je-li to vhodné, pro řízení významných environmentálních aspektů organizace a jejích závazných povinností, jakož i rizik a příležitostí, které je třeba brát v úvahu;

 

  establishing operational controls, as appropriate, to manage the organization’s significant environmental aspects and compliance obligations, and risks and opportunities that need to be addressed;

  hodnocení environmentální výkonnosti a podle potřeby přijímání opatření k jejímu zlepšování.

 

  evaluating environmental performance and taking actions, as necessary, for its improvement.

[image]

Obrázek 1 – Model systému environmentálního managementu pro tuto mezinárodní normu

[image]

Figure 1 – Environmental management system model for this International Standard 

Výstupy systematického přístupu k environmentálnímu managementu mohou poskytnout vrcholovému vedení kvantitativní a kvalitativní údaje umožňující kvalifikovaná rozhodnutí o činnostech organizace, která přispívají k dlouhodobému úspěchu a vytvářejí možnosti přispí-
vající k udržitelnému rozvoji. Úspěch systému environ-
mentálního managementu závisí na závazku všech úrovní a funkcí organizace pod vedením vrcholového vedení. Mezi příležitosti patří:

 

The outcomes of a systematic approach to environmental management can provide top management with quantitative and qualitative data that enables informed business decisions that build long-term success and create options for contributing to sustainable develop-
ment. The success of the environmental management system depends on commitment from all levels and functions of the organization, led by top management. The opportunities include:

 • ochrana životního prostředí včetně prevence a sni-
  žování nepříznivých environmentálních dopadů;

 

  protecting the environment, including the prevention or reduction of adverse environmental impacts;

  řízení nebo ovlivňování způsobu, jakým jsou produkty a služby navrhovány, vyráběny, distribuovány, pou-
  žívány a odstraňovány;

 

  controlling or influencing the way products and services are designed, manufactured, distributed, used and disposed;

  využívání hlediska životního cyklu s cílem zabránit nechtěnému přesunu environmentálních dopadů na jiné místo v rámci tohoto cyklu;

 

  using a life cycle perspective to prevent environmental impacts from being unintentionally shifted elsewhere within the cycle;

  dosažení finančních a provozních výhod, které mohou vyplynout z implementování alternativ šetrných k život-
  nímu prostředí upevňujících pozici organizace na trhu;

 

  achieving financial and operational benefits that can result from implementing environmentally sound alternatives which strengthen the organization’s market position;

  sdělování informací o životním prostředí relevantním zainteresovaným stranám.

 

  communicating environmental information to relevant interested parties.

 

Mezi možné přínosy, navíc ke zlepšené environmentální výkonnosti, které souvisejí s efektivním systémem envi-
ronmentálního managementu, patří:

 

In addition to enhanced environmental performance, the potential benefits associated with an effective envi-
ronmental management system include:

 • ujišťování zákazníků o závazku organizace k proka-
  zatelnému environmentálnímu managementu;

 

  assuring customers of the organization’s commitment to demonstrable environmental management;

  udržování dobrých vztahů s veřejností a komunitou;

 

  maintaining good public and community relations;

  plnění kritérií investora a zlepšování dostupnosti kapitálu;

 

  satisfying investor criteria and improving access to capital;

  posilování pověsti a podílu na trhu;

 

  enhancing image and market share;

  zlepšování řízení nákladů;

 

  improving cost control;

  předcházení mimořádným událostem, které vedou k odpovědnosti;

 

  preventing incidents that result in liability;

  šetření vstupními materiály a energií;

 

  conserving input materials and energy;

  navrhování výrobků šetrnějších k životnímu prostředí;

 

  designing more environmental friendly products;

  snadnější získávání povolení a autorizací a plnění jejich požadavků;

 

  facilitating the attainment of permits and authori-
  zations and meeting their requirements;

  podporování povědomí o životním prostředí u ex-
  terních poskytovatelů a všech osob, jejichž práce je řízena organizací;

 

  promoting environmental awareness among external providers and all persons doing work under the organization’s control;

  zlepšování vztahů mezi průmyslem a veřejnou správou.

 

  improving relations between industry and government.

Je možné, aby organizace provozovala integrovaný systém managementu, který lze sladit například s poža-
davky systémů managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentálního mana-
gementu. Tento přístup poskytuje příležitosti ke snižování duplicity a vede k větší efektivitě.

 

It is possible for an organization to operate an integrated management system that can align with requirements from quality, occupational health and safety and envi-
ronmental management systems, for example. This approach provides opportunities to reduce duplication and builds in efficiencies.

 

Příklady a přístupy jsou v této mezinárodní normě uve-
deny pro ilustraci. Nemají představovat jediné možnosti, ani nejsou nutně vhodné pro každou organizaci. Při navrhování a implementování nebo zlepšování systému environmentálního managementu mají organizace volit přístupy, které odpovídají jejich vlastním poměrům. Rámečky s praktickým výkladem mají poskytnout dopl-
ňující informace a podpořit návod obsažený v této mezinárodní normě.

 

Examples and approaches are presented throughout this International Standard for illustrative purposes. They are not intended to represent the only possibilities, nor are they necessarily suitable for every organization. In designing and implementing, or improving an envi-
ronmental management system, organizations should select approaches that are appropriate to their own circumstances. Practical Help Boxes are intended to provide additional information to support the guidance contained within this International Standard.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environmentálního managementu. Uvedený návod je určen pro organizaci, která se snaží řídit své envi-
ronmentální odpovědnosti systematickým způsobem, jenž přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti.

 

This International Standard provides guidance for an organization on the establishment, implementation, maintenance and improvement of a robust, credible and reliable environmental management system. The guidance provided is intended for an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environ-
mental pillar of sustainability.

Tato mezinárodní norma pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů systému environmentálního mana-
gementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro samotnou organizaci i její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace za-
mýšlené výstupy systému environmentálního manage-
mentu zahrnují:

 

This International Standard helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provides value for the environment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization’s environmental policy, the intended outcomes of an environmental management system include:

 
 • zvyšování environmentální výkonnosti;

 

  enhancement of environmental performance;

  dodržování závazných povinností;

 

  fulfilment of compliance obligations;

  dosahování environmentálních cílů.

 

  achievement of environmental objectives.

Návod v této mezinárodní normě může pomoci orga-
nizaci zvýšit environmentální výkonnost a umožňuje začlenit prvky systému environmentálního managementu do jejího hlavního procesu.

 

The guidance in this International Standard can help an organization to enhance its environmental perform-
ance, and enables the elements of the environmental management system to be integrated into its core business process.

POZNÁMKA Přestože systém environmentálního manage-
mentu není určen pro řízení záležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou být tyto záležitosti začleněny v případě, že organizace usiluje o implementování integrovaného systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

NOTE While the environmental management system is not intended to manage occupational health and safety issues, these can be included when an organization seeks to implement an integrated environmental and occupational health and safety management system.

Tato mezinárodní norma je použitelná v každé orga-
nizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, o kterých organizace rozhodne, že je může buď řídit, nebo ovlivňovat s ohledem na hledisko životního cyklu.

 

This International Standard is applicable to any organ-
ization, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence, considering a life cycle perspective.

Pro systematické zlepšování environmentálního mana-
gementu se návod v této mezinárodní normě může používat celý nebo zčásti. Slouží k poskytnutí doplňu-
jícího vysvětlení koncepcí a požadavků.

 

The guidance in this International Standard can be used in whole or in part to systematically improve environmental management. It serves to provide additional explanation of the concepts and requirements.

 

Přestože je návod v této mezinárodní normě v souladu s modelem systému environmentálního managementu podle ISO 14001, není určen pro interpretaci požadavků ISO 14001.

 

While the guidance in this International Standard is consistent with the ISO 14001 environmental manage-
ment system model, it is not intended to provide interpretations of the requirements of ISO 14001.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.