ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.10; 13.020.60 Září 2016

Environmentální management – Vodní stopa –
Zásady, požadavky a směrnice

ČSN
EN ISO 14046

01 0946

idt ISO 14046:2014

Environmental management – Water footprint – Principles, requirements and guidelines

Management environnemental – Empreinte eau – Principes, exigences et lignes directrices

Umweltmanagement – Wasser-Fußabdruck – Grundsätze, Anforderungen und Leitlinien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14046:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14046:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 14044:2006 zavedena v ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11074:2015 (83 6150) Kvalita půdy – Slovník

ČSN ISO 14025:2006 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III –
Zásady a postupy

ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

TNI ISO/TR 14047 (01 0947) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu

TNI ISO/TR 14049 (01 0949) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

ČSN EN ISO 14051 (01 0951) Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků –
Obecný rámec

ČSN ISO 14064-1:2006 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vyka-
zování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

ČSN ISO 14064-2:2006 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, moni-
torování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

ČSN ISO 14064-3:2006 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech

ČSN P CEN ISO/TS 14067:2015 (01 0967) Skleníkové plyny – Uhlíková stopa – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci a komunikaci

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 5.3.2 c) doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN při České společnosti pro jakost, z. s., IČ 00417955, Ing. Ondřej Hykš, ve spolupráci s CTN PETRAŠOVÁ BRNO, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Mastná

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 14046
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2016

ICS 13.020.10; 13.020.60

Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
(ISO 14046:2014)

Environmental management – Water footprint – Principles, requirements
and guidelines
(ISO 14046:2014) 

Management environnemental – Empreinte eau –
Principes, exigences et lignes directrices
(ISO 14046:2014)

Umweltmanagement – Wasser-Fußabdruck –
Grundsätze, Anforderungen und Leitlinien
(ISO 14046:2014)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-01-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 14046:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

 

European foreword

Text ISO 14046:2014 vypracovala technická komise ISO/TC 207 Environmentální management Meziná-
rodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 14046:2016.

 

The text of ISO 14046:2014 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 207 “Environmental management” of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as EN ISO 14046:2016

 

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identic-
kého textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2016.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2016, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO 14046:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 14046:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

 

The text of ISO 14046:2014 has been approved by CEN as EN ISO 14046:2016 without any modification.

 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 10

3.1 Termíny vztahující se k typům a klasifikacím
vody 10

3.2 Termíny vztahující se k vodě 12

3.3 Termíny vztahující se k posuzování životního
cyklu a posuzování vodní stopy 13

3.4 Termíny vztahující se k interpretaci a podávání
zpráv o výsledcích vodní stopy 15

3.5 Termíny vztahující se k produktům, produktovým
systémům, procesům a organizacím 16

3.6 Termíny vztahující se k údajům a ke kvalitě údajů 18

4 Zásady 19

4.1 Obecně 19

4.2 Perspektiva životního cyklu 19

4.3 Zaměření na životní prostředí 19

4.4 Relativní přístup a funkční jednotka 19

4.5 Iterativní přístup 19

4.6 Transparentnost 20

4.7 Relevantnost 20

4.8 Úplnost 20

4.9 Jednotnost 20

4.10 Přesnost 20

4.11 Priorita vědeckého přístupu 20

4.12 Geografická relevantnost 20

4.13 Komplexnost 20

5 Metodický rámec 20

5.1 Obecné požadavky 20

5.2 Stanovení cíle a rozsahu 23

5.2.1 Cíl studie 23

5.2.2 Rozsah studie 23

5.2.3 Hranice systému 24

5.2.4 Požadavky na údaje a na kvalitu údajů 25

5.2.5 Kompenzace 27

5.3 Inventarizační analýza vodní stopy 27

5.3.1 Inventarizační výpočet vodní stopy 27

5.3.2 Elementární toky 29

5.3.3 Alokace 31

5.4 Posuzování dopadu vodní stopy 34

5.4.1 Obecně 34

 

Foreword 7

Introduction 8

1 Scope 10

2 Normative references 10

3 Terms and definitions 10

3.1 Terms relating to types and classifications
of water 10

3.2 Terms relating to water 12

3.3 Terms relating to life cycle assessment
and water footprint assessment 13

3.4 Terms relating to interpretation and reporting
of water footprint results 15

3.5 Terms relating to products, product systems,
processes and organizations 16

3.6 Terms relating to data and data quality 18

4 Principles 19

4.1 General 19

4.2 Life cycle perspective 19

4.3 Environmental focus 19

4.4 Relative approach and functional unit 19

4.5 Iterative approach 19

4.6 Transparency 20

4.7 Relevance 20

4.8 Completeness 20

4.9 Consistency 20

4.10 Accuracy 20

4.11 Priority of scientific approach 20

4.12 Geographical relevance 20

4.13 Comprehensiveness 20

5 Methodological framework 20

5.1 General requirements 20

5.2 Goal and scope definition 23

5.2.1 Goal of the study 23

5.2.2 Scope of the study 23

5.2.3 System boundary 24

5.2.4 Data and data quality requirements 25

5.2.5 Offsetting 27

5.3 Water footprint inventory analysis 27

5.3.1 Water footprint inventory calculation 27

5.3.2 Elementary flows 29

5.3.3 Allocation 31

5.4 Water footprint impact assessment 34

5.4.1 General 34

 

Strana

 

Page

5.4.2 Výběr kategorií dopadů, indikátorů dopadů
a charakterizačních modelů 38

5.4.3 Klasifikace 39

5.4.4 Charakterizace 39

5.4.5 Stopa dostupnosti vody 40

5.4.6 Vodní stopy řešící degradaci vody 40

5.4.7 Profil vodní stopy 41

5.5 Interpretace výsledků 41

5.6 Omezení vodní stopy 41

6 Podávání zpráv 42

6.1 Obecně 42

6.2 Dodatečné požadavky a návod pro zprávy
třetím stranám 43

6.3 Porovnávací tvrzení a porovnávací studie 46

6.3.1 Porovnávací tvrzení 46

6.3.2 Porovnávací studie 46

7 Kritické přezkoumání 47

7.1 Obecně 47

7.2 Potřeba kritického přezkoumání 47

7.3 Kritické přezkoumání interním nebo externím
odborníkem 48

7.4 Kritické přezkoumání skupinou zainteresovaných
stran 48

Příloha A (normativní) Dodatečné požadavky
a směrnice pro organizace 49

Bibliografie 52

 

5.4.2 Selection of impact categories, category
indicators and characterization models 38

5.4.3 Classification 39

5.4.4 Characterization 39

5.4.5 Water availability footprint 40

5.4.6 Water footprints addressing water degradation 40

5.4.7 Water footprint profile 41

5.5 Interpretation of the results 41

5.6 Limitations of water footprint 41

6 Reporting 42

6.1 General 42

6.2 Additional requirements and guidance
for third-party reports 43

6.3 Comparative assertion and comparative studies 46

6.3.1 Comparative assertions 46

6.3.2 Comparative studies 46

7 Critical review 47

7.1 General 47

7.2 Need for critical review 47

7.3 Critical review by internal or external expert 48

7.4 Critical review by panel of interested parties 48

Annex A (normative) Additional requirements
and guidelines for organizations 49

 

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

 

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směr-
nicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozor-
nost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypra-
cován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2
(viz www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are descri-
bed in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2
(see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během pří-
pravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not con-
stitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: Foreword – Supplementary infor-
mation

 

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 207 Environmentální management, subkomise SC 5 Posu-
zování životního cyklu
.

 

The committee responsible for this document is Tech-
nical Committee ISO/TC 207, Environmental manage-
ment
, Subcommittee SC 5, Life cycle assessment.

Úvod

 

Introduction

Voda je základním přírodním zdrojem.

 

Water is an essential natural resource.

Problematika vody a vodního hospodářství je stále důležitějším tématem v celosvětové diskusi o udržitel-
ném rozvoji. Tento zájem je posilován rostoucí potře-
bou vody, zvyšujícím se nedostatkem vody v mnoha oblastech a/nebo zhoršováním kvality vody. To zvy-
šuje potřebu lepšího chápání dopadů souvisejících s vodou, jako základu pro zlepšení vodního hospodářství na místní, regionální, národní i celosvětové úrovni.

 

The issue of water and its management has become increasingly central to the global debate on sustainable development. This interest has been driven by growing water demand, increasing water scarcity in many areas and/or degradation of water quality. This drives the need for a better understanding of water related impacts as a basis for improved water management at local, regional, national and global levels.

Je proto žádoucí disponovat vhodnými metodami hod-
nocení, které je možné v mezinárodním měřítku použí-
vat jednotným způsobem.

 

It is therefore desirable to have appropriate assessment techniques that can be used in an internationally con-
sistent manner.

Jednou z metod vyvíjených pro tento účel je posu-
zování vodní stopy.

 

One of the techniques being developed for this pur-
pose is the water footprint assessment.

Vzrůstá poptávka po posuzování vodních stop a podá-
vání zpráv o vodních stopách. Existují k tomu různé metodiky a v současné době tyto metodiky zdůrazňují různé aspekty spojené s vodou. Je tedy zapotřebí zajistit jednotnost posuzování vodních stop a podávání zpráv o vodních stopách.

 

There is a growing demand for assessing and report-
ing water footprints. Various methodologies exist to do so and currently these methodologies emphasise diffe-
rent aspects related to water. There is therefore a need to ensure consistency in assessing and reporting water footprints.

 

Očekává se, že tato mezinárodní norma bude příno-
sem pro organizace, vlády a jiné zainteresované strany na celém světě tím, že zajistí transparentnost, jednot-
nost, reprodukovatelnost a důvěryhodnost posuzování vodní stopy a podávání zpráv o vodní stopě u produktů, procesů nebo organizací.

 

This International Standard is expected to benefit orga-
nizations, governments and other interested parties worldwide by providing transparency, consistency, repro-
ducibility and credibility for assessing and reporting the water footprint of products, processes or organizations.

Posuzování vodní stopy prováděné podle této meziná-
rodní normy

 

A water footprint assessment conducted according to this International Standard:

 • je založeno na posuzování životního cyklu (podle ISO 14044);

 

  is based on a life cycle assessment (according to ISO 14044);

  je modulární (tj. vodní stopu různých etap životního cyklu lze shrnout a znázornit jako celkovou vodní stopu);

 

  is modular (i.e. the water footprint of different life cycle stages can be summed to represent the water footprint);

  identifikuje potenciální environmentální dopady spo-
  jené s vodou;

 

  identifies potential environmental impacts related to water;

  zahrnuje relevantní geografické a časové dimenze;

 

  includes relevant geographical and temporal dimen-
  sions;

  identifikuje množství užívání vody a změny v její kvalitě;

 

  identifies quantity of water use and changes in water quality;

  využívá hydrologické znalosti.

 

  utilizes hydrological knowledge.

Posuzování vodní stopy může napomáhat při

 

A water footprint assessment can assist in:

a) posuzování závažnosti potenciálních environmen-
tálních dopadů spojených s vodou;

 

a) assessing the magnitude of potential environmental impacts related to water;

b) identifikování příležitostí ke snížení potenciálních, s vodou spojených environmentálních dopadů sou-
visejících s produkty v různých etapách jejich život-
ního cyklu, stejně jako s procesy a organizacemi;

 

b) identifying opportunities to reduce water related potential environmental impacts associated with products at various stages in their life cycle as well as processes and organizations;

 

c) strategickém managementu rizik spojených s vodou;

 

c) strategic risk management related to water;

d) usnadňování nakládání s vodou a při optimalizaci vodního hospodářství na úrovni produktu, procesu a organizace;

 

d) facilitating water efficiency and optimization of water management at product, process and organizatio-
nal levels;

e) informování řídicích pracovníků v průmyslových odvětvích, ve vládních nebo nevládních organiza-
cích o jejich potenciálních environmentálních dopa-
dech spojených s vodou (např. pro účely strategic-
kého plánování, stanovování priorit, návrhu nebo přepracování návrhu produktu nebo procesu, pro rozhodování o investování zdrojů);

 

e) informing decision-makers in industry, government or non-governmental organizations of their potential environmental impacts related to water (e.g. for the purpose of strategic planning, priority setting, pro-
duct or process design or redesign, decisions about investment of resources);

f) poskytování přesných a spolehlivých informací na základě vědeckých důkazů pro podávání zpráv o výsledcích v oblasti vodních stop.

 

f) providing consistent and reliable information, based on scientific evidence for reporting water footprint results.

Posuzování vodních stop samo o sobě nestačí k popisu celkových potenciálních environmentálních dopadů pro-
duktů, procesů nebo organizací.

 

A water footprint assessment alone is insufficient to be used to describe the overall potential environmental impacts of products, processes or organizations.

Posuzování vodní stopy lze podle této mezinárodní normy provádět jako samostatné posuzování, kde jsou posuzovány pouze dopady spojené s vodou, a podá-
vat o něm zprávu nebo jako součást posuzování život-
ního cyklu, kdy je pozornost věnována komplexnímu souboru environmentálních dopadů, nejen dopadům spojených s vodou.

 

The water footprint assessment according to this Inter-
national Standard can be conducted and reported as a stand-alone assessment, where only impacts related to water are assessed, or as part of a life cycle assess-
ment, where consideration is given to a comprehen-
sive set of environmental impacts and not only impacts related to water.

 

V této mezinárodní normě se termín „vodní stopa“ pou-
žívá pouze tehdy, je-li výsledkem posuzování dopadu.

 

In this International Standard, the term “water footprint” is only used when it is the result of an impact assess-
ment.

Konkrétní rozsah posuzování vodní stopy stanovují uživatelé této mezinárodní normy v souladu s jejími požadavky.

 

The specific scope of the water footprint assessment is defined by the users of this International Standard in accordance with its requirements.

POZNÁMKA 1 V této mezinárodní normě termín „produkt“ zahrnuje služby.

 

NOTE 1 In this International Standard, the term “product” includes services.

POZNÁMKA 2 V této mezinárodní normě termín „environ-
mentální dopady“ zahrnuje kategorie zpravidla zjištěné v mode-
lech dopadů používaných v posuzování životního cyklu, jako jsou např. dopady na ekosystémy, na lidské zdraví a na zdroje.

 

NOTE 2 In this International Standard, the term “environ-
mental impacts” includes categories generally found in impact models used in life cycle assessment, such as impacts on ecosystems, on human health and on resources.

POZNÁMKA 3 Podávání zpráv se liší od komunikace. Poža-
davky a směrnice pro podávání zpráv jsou obsaženy v této mezinárodní normě, ale požadavky a směrnice pro komu-
nikaci, jako jsou např. environmentální značky a prohlášení, nespadají do předmětu této mezinárodní normy.

 

NOTE 3 Reporting is different from communication. Requi-
rements and guidelines for reporting are included in this International Standard, but requirements and guidelines for communication, such as environmental labels or declara-
tions, are outside the scope of this International Standard.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy pro-
duktů, procesů a organizací na základě posuzování životního cyklu (LCA).

 

This International Standard specifies principles, require-
ments and guidelines related to water footprint assess-
ment of products, processes and organizations based on life cycle assessment (LCA).

 

Tato mezinárodní norma uvádí zásady, požadavky a směrnice pro provádění posuzování vodní stopy a pro podávání zpráv o posuzování vodní stopy jako samostatného posuzování nebo jako součásti kom-
plexnějšího environmentálního posuzování.

 

This International Standard provides principles, require-
ments and guidelines for conducting and reporting a water footprint assessment as a stand-alone assess
ment, or as part of a more comprehensive environ-
mental assessment.

Do tohoto posuzování jsou zahrnuty pouze emise, které mají dopad na kvalitu vody, ne všechny emise do ovzduší a půdy.

 

Only air and soil emissions that impact water quality are included in the assessment, and not all air and soil emissions are included.

Výsledkem posuzování vodní stopy je jediná hodnota nebo profil výsledků indikátoru dopadu.

 

The result of a water footprint assessment is a single value or a profile of impact indicator results.

Zatímco podávání zpráv je předmětem této meziná-
rodní normy, komunikace výsledků o vodní stopě, např. ve formě značek nebo prohlášení, nespadá do před-
mětu této mezinárodní normy.

 

Whereas reporting is within the scope of this Interna-
tional Standard, communication of water footprint results, for example in the form of labels or declarations, is outside the scope of this International Standard.

POZNÁMKA Specifické požadavky na směrnice pro orga-
nizace jsou uvedeny v příloze A.

 

NOTE Specific requirements and guidelines for organiza-
tions are given in Annex A.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.