ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 744.4:528.486:69

Schválena: 31.8.1987

Výkresy ve stavebnictví
VYTYČOVACÍ VÝKRESY STAVEB

ČSN 01 3419


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Construction drawings. Mark out drawings of buildings

 

Tato norma platí pro kreslení vytyčovacích výkresů všech druhů stavebních částí staveb (stavebních objektů a stavebních konstrukcí).

Zásady pro kreslení vytyčovacích výkresů platí i pro výkresy a náčrty, kterými se dokumentuje vytyčení (např. přílohy k vytyčovacímu protokolu nebo k zápisu do stavebního deníku).

Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů, pro který jsou směrodatné příslušné předpisy nebo odpovědná rozhodnutí zpracovatele výkresu vyplývající z úvahy o účelu, pro který jsou výkresy vyhotoveny1).

Tato norma neplatí pro vytyčování technologické části staveb, kromě provozních souborů nebo jejich částí umístěných vně stavebních objektů, v nichž jsou tyto soubory umístěny1).

Pro názvosloví používané ve vytyčovacích výkresech platí ČSN 73 0404 a ČSN 01 3101.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Rozdělení vytyčovacích výkresů

 

1. Z hlediska druhu vytyčení se vytyčovací výkresy třídí na:

 

a) vytyčovací výkresy prostorové polohy (ČSN 73 0404), kde polohu určují prvky prostorové polohy:

  aa) hlavní polohová čára nebo hlavní osa a hlavní výškové body

  - u objektů s prostorovou skladbou,

 

_______________

1) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentech staveb.


Nahrazuje ČSN 73 0128
ze 7.11.1977

Účinnost od:
1.6.1988

24120-- Vynechaný text --