MDT 744. 84                        ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA        Schválena: 4. 7. 1985

Technické výkresy

SKLÁDANÍ VÝKRESŮ

ČSN 01 3111*

Чертежи технические. Складывание чертежей

Technical drawings. Folding of drawings

Tato norma stanoví způsoby skládání kopií a výtisků všech druhů technických výkresů na formát A4 pro účely ukládání a nebo předávání.

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 159-83 JSKD RVHP Skládání výkresů. Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena svislou čarou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

1.   Výkresy všech formátů se skládají nejdříve podél myšlených čar přehybů kolmých k dolnímu okraji výkresu, pak podle myšlených čar přehybů rovnoběžných s dolním okrajem výkresu.

Pořadí skládání udávají čísla u myšlených čar přehybů v tab. 1 až 3.

2.   Po složení výkresu musí být základní popisové pole na líci složeného výkresu.

3.   Základní formáty výkresů se skládají:

a)   pro volné řazení do souborů podle tab. 1,

b)   pro přímé svázání nebo sešití podle tab. 2,

c)   pro svázání s proužkem pro zachycení podle tab. 3.

Poznámka: Rozměr a v tab. 2 a 3 vznikne při podélném skládání výkresu na šířku 190 mm popř. 198 mm.

Rozměry složených výkresů s proužkem pro zachycení jsou na obr. 1.

Nahrazuje ČSN 01 3111 z 31. 3. 1976

Účinnost od: 1. 1. 1986

24092