ČESKÁ NORMA

MDT 519.24:001.4

Prosinec 1994

STATISTIKA - SLOVNÍK A ZNAČKY
Část 2: Statistické řízení jakosti

ČSN
ISO 3534-2

01 0216

 

 

 

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Statistical quality control

Statistique - Vocabulaire et symboles - Partie 2: Maìtrise statistique de la qualité

Statistik - Wörterbuch und Symbole - Teil 2: Statistische Qualitätssteuerung

 

Tato norma obsahuje ISO 3534-2:1993.

 

Národní předmluva

Poznámky k překladu

Při přejímání normy ISO 3534-2 bylo obtížné jednoznačně přeložit anglický termín „sample" (a následně celou řadu odvozených termínů). Tento termín vymezuje v anglickém originálu zcela obecný pojem, který v sobě zahrnuje jak samostatnou jednotku určenou k tomu, aby poskytla dílčí informaci (například jeden výsledek měření), tak i celek všech takovýchto jednotek, které mají poskytnout souhrnnou informaci (například n nezávislých výsledků měření) sloužící většinou jako podklad pro rozhodnutí o základním souboru. V češtině se v těchto souvislostech používá buď termínů odvozených od termínu „vzorek", nebo termínů odvozených od termínu „výběr", avšak pojmy označené těmito termíny bývají často chápány v poněkud zúženém smyslu. Používá se například spojení „výběrová šetření", „rozsah výběru", „výběr z konečného základního souboru" atp., avšak „vzorkování nekusových materiálů", „odběr a příprava vzorků", „laboratorní vzorek" atp. Proto se v překladu obecných termínů spojených s anglickým „sample" uvádějí obě možnosti jako synonyma. V případech, kdy je v češtině ustáleno jen jedno spojení, je v překladu termínu užito podle okolností buď pouze „výběr", nebo pouze „vzorek". Při používání těchto termínů by se mělo postupovat obdobně. Vyskytne-li se však v praxi situace, kdy by byl termín odvozený od příslušného synonyma vhodnější, lze ho použít, i když není v normě výslovně uveden.

 

V originálu normy jsou pro řadu termínů zavedeny zkratky, např.: acceptable quality level (AQL) (2.7.1),

limiting quality (LQ) (2.7.3) atp. Jelikož většina existujících ČSN z oblasti statistického řízení jakosti používá v těchto případech původní anglické zkratky, byly i při překladu této normy důsledně ponechávány zkratky odvozené z anglických termínů, tedy v uvedených příkladech přípustná úroveň jakosti (AQL) (2.7.1), mezní jakost (LQ) (2.7.3) atp.

 

Citované normy

ISO 3534-1   zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky - Část 2: Pravděpodobnost a obecná statistické termíny (01 0216)

ISO 3534-3   zavedena v ČSN ISO 3534-3 Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů (01 0216)

ISO 2859-2   zavedena v ČSN ISO 2859-2 Statistická přejímka srovnáváním - Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek (01 0261)

ISO 8402   zavedena v ČSN ISO 8402 Jakost - Slovník (01 0300)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují díly 1 až 3 ČSN 01 0215 z 11. 8. 1986 a společně s ČSN ISO 3534-1 ji ruší zcela.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu, Praha, IČO 002348, Jan Pivoňka

Technická normalizační komise: TNK 4 Aplikace statistických metod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Rosa

 

Český normalizační institut, 1994
16678


Strana 2

STATISTIKA - SLOVNÍK A ZNAČKY

ISO 3534-2

Část 2: Statistické řízení jakosti

První vydání

1993-06-01


 

MDT 519.24:001.4

 

Deskriptory: statistical analysis, quality control, vocabulary.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmět normy

4

Oddíl 1: Obecné statistické termíny a termíny z oblasti řízení jakosti

4

1.1

Proces a jakost

4

1.2

Kontrolní operace

6

1.3

Termíny vztahující se k výběru a základnímu souboru

7

1.4

Termíny vztahující se k specifikaci

9

1.5

Výsledky zkoušek a pozorování

10

 

 

 

Oddíl 2: Termíny vztahující se k odběru vzorků a výběrovým přejímkám

12

2.1

Metody odběru vzorků

12

2.2

Výběrová kontrola

13

2.3

Výběrová přejímka

14

2.4

Typy výběrových kontrol

16

2.5

Změny ve výběrové kontrole při pevném schématu nebo systému přejímky

18

2.6

Parametry operativní charakteristiky

19

2.7

Míry (ukazatele) jakosti a příbuzné termíny

22

2.8

Mezní podmínky procesu

23

 

 

 

Oddíl 3: Termíny vztahující se k mírám (ukazatelům) procesu

24

3.1

Obecné míry (ukazatele) procesu

24

3.2

Míry (ukazatele) způsobilosti procesu

25

3.3

Regulační diagramy

28

3.4

Součásti regulačního diagramu

31

 

 

 

Příloha A Značky a zkratky použité v této části ISO 3534.

33

Abecední seznamy

Český

35

Anglický

38

Francouzský

41

 

 

 

Scope

4

Section 1: General statistical and quality control terms

4

1.1

Process and quality

4

1.2

Inspection operations

6

1.3

Sample and population terms

7

1.4

Specification terms

9

1.5

Test and observations results

10

 

 

 

Section 2: Sampling and acceptance sampling terms

12

2.1

Sampling methods

12

2.2

Sampling inspection

13

2.3

Acceptence sampling

14

2.4

Types of sampling inspection

16

2.5

Variations in sampling inspection within an acceptance scheme or system

18

2.6

Operating characteristic curve parameters

19


Strana 3

2.7

Quality measures and related terms

22

2.8

Limiting process conditions

23

 

 

 

Section 3: Terms relating to process measures

24

3.1

General process measures

24

3.2

Process capability measures

25

3.3

Control charts

28

3.4

Chart components

31

 

 

 

Annex A Symbols and abbreviations used in this part of ISO 3534

34

Alphabetical indexes

English

28

French

41

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 3534-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomise SC 1 Terminologie a značky.

 

Toto první vydání spolu s ISO 3534-1 ruší a nahrazuje ISO 3534:1977, která byla technicky revidována.

 

Pod společným obecným titulem Statistika - Slovník a značky sestává ISO 3534 z následujících částí:

- Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

- Část 2: Statistické řízení jakosti

- Část 3: Navrhování experimentů.

 

Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 3534.

 

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the Intrnational Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

 

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requiresapproval at least 75 % of the member bodies casting a vote.

 

International Standard ISO 3534-2 was prepared by Technical Committee ISO/TC 69, Applications of statistical methods, Sub-Committee SC 1, Terminilogy and symbols.

 

This first edition, together with ISO 3534-1, cancels and replaces ISO 3534:1977, which has been technically revised.

 

ISO 3534 consist of the following parts, under the general title Statistics - Vocabulary and symbols:

- Part 1: Probability and general statistical terms

- Part 2: Statistical quality control

- Part 3: Design of experiments.

 

Anex A forms an integral part of this part of ISO 3534.


Strana 4

1   Předmět normy

Tato část ISO 3534 definuje termíny z oblasti statistického řízení jakosti, které lze užívat v návrzích jiných mezinárodních norem.

 

Termíny jsou uspořádány do následující hlavních oddílů:

- Obecné statistické termíny a termíny z oblasti řízení jakosti,

- Termíny z oblasti tvorby výběru a výběrových přejímek,

- Termíny vztahující se k mírám (ukazatelům) procesu.

 

Termíny jsou v této části ISO 3534 uspořádány analyticky a navíc jsou poskytnuty jejich abecední seznamy v angličtině a francouzštině.

 

Příloha A obsahuje seznam značek a zkratek použitých v této části ISO 3534.

 -- Vynechaný text --